Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Herpetologia 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.F57.HE2.SI.HZOTY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Herpetologia 2
Jednostka: Katedra Zoologii i Dobrostanu Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Sposoby utrzymania płazów i gadów w hodowlach. Zasady obchodzenia się z gatunkami płazów i gadów hodowlanych oraz ich pielęgnacja. Organizacja rozrodu i odchowu zwierząt utrzymywanych w akwaterrariach i terrariach. Sposoby żywienia, dobór pasz i ustalanie dawek pokarmowych. Charakterystyka podstawowych jednostek chorobowych spotykanych w hodowlach płazów i gadów, z określeniem zasad profilaktyki i prewencji weterynaryjnej.

Pełny opis:

Wykłady (15 godz.):

Sposoby utrzymania płazów i gadów w hodowlach

Zasady obchodzenia się z hodowlanymi gatunkami płazów i gadów oraz podstawy pielęgnacji

Organizacja rozrodu i odchowu płazów i gadów

Podstawy żywienia płazów i gadów w warunkach hodowlanych

Podstawowe jednostki chorobowe spotykane w hodowli płazów i gadów

Założenia do wykonania projektu badawczego

Ćwiczenia (30 godz.):

Gatunki płazów i gadów utrzymywane w hodowlach – sposoby utrzymania

Rozród i odchów płazów i gadów hodowlanych

Rodzaje pokarmu oraz żywienie płazów i gadów

Choroby płazów i gadów

Opracowywanie i analiza raportów do realizowanych przez studentów projektów

Literatura:

Gabrisch K., Zwart P. 2009. Praktyka kliniczna: zwierzęta egzotyczne. Galaktyka.

Mitchell M.A., Tully Jr T.N. 2010. Zwierzęta egzotyczne. Elsevier Urban & Partner

Klimaszewski K. 2013. Płazy i gady. Wyd. Multico

Efekty uczenia się:

Wiedza - absolwent zna i rozumie:

- możliwości wykorzystania wybranych gatunków płazów i gadów w hodowlach akwa- i terrariowych

- zasady obchodzenia się ze zwierzętami i ich pielęgnacji

- optymalne warunki i metody hodowlane dla poszczególnych gatunków płazów i gadów

- zagrożenia dla zdrowia utrzymywanych w hodowlach gatunków herpetofauny oraz wskazuje sposoby zapobiegania im

Umiejętności - absolwent potrafi:

- dobrać sposób utrzymania w hodowli zgodny z wymaganiami środowiskowymi poszczególnych gatunków zwierząt

- optymalizować warunki chowu i hodowli płazów i gadów

- zaprojektować przykładowe rozwiązania hodowli akwa- i terrariowych dla wybranych gatunków

Kompetencje społeczne - absolwent:

- jest otwarty na pogłębianie wiedzy i jej wdrażanie do praktyki

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę pozytywną należy odpowiedzieć w co najmniej 60% na pytania testowe kolokwium zaliczeniowego; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej wynosi 40%.

Egzamin w formie odpowiedzi ustnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Nosal
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)