Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chów i hodowla ptaków ozdobnych 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.F47.PT1.SI.HZOTY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chów i hodowla ptaków ozdobnych 1
Jednostka: Katedra Rozrodu, Anatomii i Genomiki Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem modułu jest przekazanie wiedzy z dziedziny hodowli ptaków ozdobnych. Tematyka zajęć dotyczyć będzie biologii i fizjologii ptaków użytkowanych amatorsko, ich systematyki i biogeografii. Moduł obejmuje następnie szczegółową charakterystykę gatunków, ras i odmian drobiu ozdobnego, ptaków parkowych i egzotycznych, opis warunków ich utrzymania (pomieszczenia), żywienia, rozmnażania w niewoli i lęgów. Poruszone będą również problemy z zakresu zakupu, transportu, aklimatyzacji, zabiegów pielęgnacyjnych, genetyki i pracy hodowlanej, ochrony zdrowia oraz przygotowywania ptaków do wystaw. Zajęcia prowadzić będą specjaliści z danej dziedziny, planowane są również seminaria z utytułowanymi hodowcami (gołębie i drób ozdobny, ptaki egzotyczne). W ramach modułu planowane są również praktyczne zajęcia z dziedziny biologii molekularnej umożliwiające min. rozpoznawanie płci gatunków monomorficznych oraz zajęcia terenowe (zwiedzanie wiodących hodowli w regionie).

Pełny opis:

Moduł „Chów i hodowla ptaków ozdobnych” realizowany będzie w semestrze IV i V lub VI i VII. W zależności od tematyki zajęcia w ramach modułu będą mieć formę wykładów, ćwiczeń laboratoryjnych, terenowych lub projektowych (e-learning). Podczas pierwszego semestru trwania modułu (60 godz.) tematyka zajęć dotyczyć będzie zagadnień związanych z taksonomia i biogeografią ptaków, ich procesami fizjologicznymi i endokrynologicznymi, omówiona zostanie specyfika hodowli ptaków blaszkodziobych i grzebiących oraz żywienie ptaków ozdobnych. W kolejnym semestrze zajęcia poświęcone będą hodowli gołębi i ptaków ozdobnych, wykorzystaniu wiedzy z dziedziny genetyki w hodowli ptaków oraz chorobom ptaków ozdobnych i profilaktyce zdrowotnej w ich utrzymywaniu.

Realizowane bloki tematyczne dotyczyć będą:

1. Taksonomia ptaków (Aves).

2. Wybrane zagadnienia z fizjologii i endokrynologii ptaków.

3. Żywienia ptaków ozdobnych.

4. Hodowla ozdobnych ptaków blaszkodziobych.

5. Hodowla ozdobnych ptaków grzebiących.

Literatura:

1. Gilarski Z. Nasze gołębie. Rasy polskie. OWH Warszawa 2009.

2. Gorazdowski M., Jabłoński K. Kaczki ozdobne. Agencja wyd. "Egros" Warszawa. 2002.

3. Jabłoński K., Gorazdowski M. Gęsi i łabędzie. Agencja wyd. "Egros" Warszawa. 2002.

4. Jarosz A. Bażanty i inne kuraki. Fauna&Flora, 2007

5. Jarosz A. Kaczki i inne blaszkodziobe. Fauna&Flora, 2010

6. Kruszewicz A.G., Manelski B. Bażanty. Multico Warszawa 2002.

7. Pawłowski J. Gołębie rasowe. Solex, Kielce, 2010

8. Schmidt H. Gołębie: rasy, hodowla. Wydawnictwo RM, Warszawa, 2007.

9. Schone F., Peschke F., Amatorska hodowla kur. Wydawnictwo Zagroda, Kazimierów 2006.

10. Vriends M.M. Heming-Vriends T.M. Ptaki egzotyczne-poradnik. Solis, 2009

11. "Fauna&Flora" miesięcznik

12. "Nowa Exota" dwumiesięcznik

13. Hand M., Thatcher C., Remillard R., Roudebush P., Novotny B. Small animal clinical nutrition 5th ed. Mark Morris Institiut, 2010

14. Judah V., Nuttall K. Exotic Animal Care and Management. Thomson Delmar Learning, 2008

15. Mitchel M., Tully T. Zwierzęta egzotyczne. Elsevier Urban and Partner, Wrocław, 2010.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student:

Charakteryzuje wymagania ozdobnych ptaków grzebiących, wodnych, różnych ras drobiu w hodowlach amatorskich.

Przedstawia sposoby prowadzenia pracy hodowlanej w różnych grupach ptaków ozdobnych.

Zna wartość odżywczą komponentów oraz karm stosowanych w żywieniu ptaków ozdobnych oraz charakteryzuje ich wymagania pokarmowe w zależności od wieku i stanu fizjologicznego.

Umiejętności

Student:

Potrafi zorganizować i prowadzić hodowlę ozdobnych ptaków grzebiących, wodnych oraz ras drobiu.

Ma umiejętność właściwej pielęgnacji różnych grup ptaków ozdobnych oraz przygotowywania ptaków do wystaw.

Potrafi ocenić jakość paszy oraz jej wartość pokarmową w oparciu o interpretację wyników analiz chemicznych oraz badania żywieniowe.

Potrafi korzystać z norm żywieniowych, określać zapotrzebowanie i bilansować dawki pokarmowe (w tym mieszanki paszowe) dla ptaków ozdobnych.

Kompetencje społeczne

Student jest:

Kreatywny w organizowaniu i prowadzeniu hodowli ptaków ozdobnych.

Wrażliwy na dobrostan ptaków.

Chętny do dalszego poszerzania wiedzy.

Potrafi pracować w zespole i jest odpowiedzialny za efekty pracy całej grupy.

Metody i kryteria oceniania:

Na podstawie przygotowanego projektu e-learning i testu zaliczeniowego.

Na ocenę 2 <55%

Na ocenę 3 55-60%

Na ocenę 3,5 61-70%

Na ocenę 4 71-80%

Na ocenę 4,5 81-90%

Na ocenę 5 >90%

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)