Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Herpetologia 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.F47.HE1.SI.HZOTY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Herpetologia 1
Jednostka: Katedra Zoologii i Dobrostanu Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z biologią i bioróżnorodnością płazów i gadów. Fauna krajowa płazów i gadów na tle fauny europejskiej i światowej – znaczenie, zagrożenia i ochrona.

Pełny opis:

Wykłady (15 godz.):

Pochodzenie czworonogów i systematyka zmiennocieplnych

Różnorodność gatunkowa płazów i gadów w skali globalnej i lokalnej

Biologia i ekologia płazów i gadów

Znaczenie fauny płazów i gadów w środowisku i gospodarce człowieka

Zagrożenia i ochrona gatunków herpetofauny

Ćwiczenia (30 godz.):

Budowa morfologiczna i anatomiczna płazów. Nomenklatura okolic ciała i plamistości

Budowa morfologiczna i anatomiczna oraz rozwój gadów

Techniki monitoringu herpetologicznego w praktyce

Rozpoznawanie krajowych gatunków herpetofauny

Biologia rozrodu i stadia rozwojowe płazów

Literatura:

Berger L. 2000. Płazy i gady Polski. Klucz do oznaczania. PWN Warszawa-Poznań.

Gierliński G., Grabowska J., Grabowski M., Jaskuła R. 2015. Ilustrowana encyklopedia płazów i gadów Polski. Wyd. Fenix

Głowaciński Z., Rafiński J. (red.) 2003. Atlas płazów i gadów Polski. Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie oraz Inspekcja Ochrony Środowiska w Warszawie.

Juszczyk W. 1987. Płazy i gady krajowe (część 1 – 3). PWN Warszawa.

Klimaszewski K. 2013. Płazy i gady. Wyd. Multico

Efekty uczenia się:

Wiedza - absolwent zna i rozumie:

- różnorodność gatunkową płazów i gadów w skali lokalnej i globalnej

- znaczenie fauny płazów i gadów w środowisku i gospodarce człowieka

- zagrożenia dla istnienia gatunków herpetofauny

Umiejętności - absolwent potrafi:

- zanalizować przystosowania w budowie i biologii płazów i gadów do zajmowanego środowiska

- dokonać identyfikacji gatunków krajowych oraz rozpoznawania ich siedlisk

Kompetencje społeczne - absolwent:

- jest otwarty na pogłębianie wiedzy i jej wdrażanie do praktyki

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę pozytywną należy odpowiedzieć w co najmniej 60% na pytania testowe kolokwiów zaliczeniowych; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń w ocenie końcowej wynosi 50%.

Egzamin w formie odpowiedzi ustnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)