Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Felinologia 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.F47.FE1.SI.HZOTY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Felinologia 1
Jednostka: Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Tematyka zajęć będzie dotyczyła biologii kotów z elementami anatomii, genetyki, fizjologii i bioróżnorodności gatunków kotów dzikich i ras kotów domowych (systematyka, taksonomia, cechy rodziny, domestykacja kota). Ponadto zostaną omówione przepisy oraz zasady oceny kotów rasowych jak również; przepisy prawne regulujące hodowlę kotów rasowych w Polsce. Poruszone będą zagadnienia dotyczące zachowania oraz wychowania kotów (nauka i zabawa, mowa ciała i dźwięków, kocia inteligencja, zaspokajanie podstawowych potrzeb emocjonalnych). Zajęcia będą prowadzone przez specjalistów z danej dziedziny, praktyków, hodowców. Przewiduje się również zajęcia terenowe – wystawa kotów rasowych, ogród zoologiczny.

Pełny opis:

1 Taksonomia rodziny kotowatych

2 Anatomia kota

3 Fizjologia kota

4 Genetyka i praca hodowlana

5 Zachowanie i wychowanie kotów

10 Ćwiczenia terenowe (wystawa kotów rasowych, ogród zoologiczny).

Literatura:

Rasy psów i kotów - przewodnik weterynaryjny. Charakterystyki ras, predylekcje do chorób, wskazania diagnostyczne i terapeutyczne. 2013. Jerold S. Bell, Kathlen E. Cavanagh, Larry P. Tilley, Francis W.K. Smith. Wyd. Galaktyka

Poradnik hodowcy kotów. 2008. Wirth - Dzięciołowska Elżbieta. Wyd. Multico

Small animal clinical nutrition. Praca zbiorowa. 2010, Mark Morris Institiut; Nutrition for Veterinary Technician and Nurses. Wortinger A., 2007, Canine and Feline Nutrition. Case, Davistotle, Hayek, 2011, NRC 2006. Nutrient requirements of dogs and cats. The National Academy Press Washington DC. www.nap.edu; Higiena utrzymania zwierząt amatorskich. 2003. Kośla Tadeusz, Wyd. SGGW Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna zasady taksonomii, potrafi scharakteryzować cechy rodziny kotowatych, zna rasy kotów

Posiada specjalistyczną wiedze z zakresu anatomii i fizjologii kotów

Zna zasady dziedziczenia u kotów (barwa okrywy włosowej, grupy krwi, choroby)

Zna przepisy prawne, regulaminy funkcjonujące w hodowli kotów

Ma podstawową wiedzę z zakresu zachowania i wychowania kotów

Umiejętności

Rozróżnia i charakteryzuje rasy kotów

Ocenia fizjologiczne funkcje poszczególnych układów organizmu kota,

Rozpoznaje okolice ciała kota oraz określa położenie poszczególnych narządów wewnętrznych konia

Student przeprowadza reakcje i pokazy obrazujące procesy zachodzące w organizmie kota oraz interpretuje uzyskane wyniki.

Potrafi zaplanować kojarzenie poszczególnych osobników w hodowli

Potrafi uzupełnić dokumentację związaną z prowadzeniem hodowli i wystawami kotów

Potrafi rozpoznać zachowania prawidłowe oraz przeciwdziałać negatywnym postawą kotów

Kompetencje społeczne

Potrafi pracować w zespole i jest odpowiedzialny za efekty pracy całej grupy

Wrażliwy na dobrostan kotów

Chętny do dalszego poszerzania wiedzy.

Potrafi syntetycznie przedstawiać wyniki, zorganizować warsztaty, szkolenia

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)