Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bezkręgowce w hodowlach amatorskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.F47.BH1.SI.HZOTY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bezkręgowce w hodowlach amatorskich
Jednostka: Katedra Zoologii i Dobrostanu Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest omówienie zasad chowu i hodowli bezkręgowców. Zostaną przedstawione wybrane taksony tych organizmów w kontekście ich pozycji systematycznej, biologii oraz sposobu utrzymania. Realizowany przedmiot będzie obejmował charakterystykę organizmów typowo użytkowych np. pszczół (apidologia). Poruszane będą również aspekty dotyczące wzrostu zainteresowania posiadaniem innych grup bezkręgowców takich jak pajęczaki, wije, owady, mięczaki w ujęciu komercyjnym jak również hobbistycznym. W ostatnich latach wzrost popularności hodowli tych zwierząt może wskazywać iż mogą one w przyszłości być intratnym źródłem dochodu, a także alternatywnego źródła pokarmu.

Pełny opis:

Wykłady (15 godz.)

1. Zasady podziału systematycznego zwierząt i pozycja bezkręgowców w taksonomii organizmów. Drogi ewolucji bezkręgowców 2 godz.

2. Jamochłony - taksonomia 2 godz.

3. Pierścienice i mięczaki (lądowe, wodne) – bioróżnorodność oraz znaczenie dla człowieka 4 godz.

4. Pajęczaki - morfologia i anatomia 4 godz.

5. Charakterystyka ogólna szkarłupni – różne sposoby wykorzystania przez człowieka 2 godz.

6. Zaliczenie 1 godz.

Ćwiczenia (30 godz.)

1. Akwarium słonowodne i słodkowodne - biotopowe (koralowce, wieloszczety, szkarłupnie, mięczaki: perłopławy, przegrzebki, abalony). Hodowla mikroglonów (warsztaty) 4 godz.

2. Pijawki w medycynie (hodowla) 2 godz.

3. Skąposzczety (fauna krajowa) – metody hodowli Eisenia fetida i rureczników (warsztaty). Bioindykacja 6 godz.

4. Budowa i eksploatacja pomieszczeń dla tchawkodysznych (żywienie, rozród, profilaktyka weterynaryjna) 6 godz.

5. Hodowle ślimaków (hodowle amatorskie i przemysłowe) 3 godz.

6. Hodowla krewetek – konsultacje ze specjalistami 2 godz.

7. Preparacja, konserwowanie zbiorów entomologicznych 6 godz.

8. Zaliczenie 1 godz.

Literatura:

Literatura

1. Jura Cz. Bezkręgowce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004

2. Banaszak J. Życie pszczół, Warszawa-Poznań 1993

3. Wilson E.O. Społeczeństwa owadów, Warszawa 1979

4. Encyklopedia pszczelarska – praca zbiorowa, Warszawa 2013

5. Dylewska M. Nasze trzmiele. Ośrodek Doradztwa Rolniczego APW, Karniowice 1996

6. FAO, State of world aquaculture 2008, 2010, 2012, 2014

7. Aquaculture in Australia, materiały z UTAS (University of Tasmania), School of Aquaculture in Lonceston.

8. Kozak P., et al. 2013. Biologie a chov raku. Fakullta Rybarstvi a Ochrany Vod, Jichoceska Univetzita v Ceskich Budejovicach

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna zasady podziału systematycznego zwierząt i pozycje bezkręgowców w taksonomii organizmów

Opisuje różnorodność gatunkową bezkręgowców oraz ich znaczenie dla człowieka

Posiada szczegółową wiedzę z zakresu hodowli i chowu bezkręgowców (hodowle amatorskie, zwierzęta karmowe, zwierzęta wystawowe, pszczelarstwo)

Umiejętności

Potrafi zorganizować i prowadzić hodowlę różnych grup systematycznych bezkręgowców

Ma umiejętność właściwej pielęgnacji różnych taksonów bezkręgowców

Posiada zdolność zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce

Kompetencje społeczne

Kreatywny w organizowaniu i prowadzeniu hodowli zwierząt z niższych taksonów (bezkręgowce)

Wrażliwy na rolę bezkręgowców w ekosystemach

Ma świadomość wpływu wykorzystania tych zwierząt w środowisku i dla człowieka

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W,

U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej

składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K)

efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U

lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%),

ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)