Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.EKONO.SI.HZOPX.R Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomia
Jednostka: Zakład Ekonomii i Polityki Gospodarczej
Grupy: Prewencja 3 sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z pojęciami opisującymi życie gospodarcze i funkcjonowanie gospodarki, zrozumienie otaczającej ich rzeczywistości gospodarczej zarówno w odniesieniu do podmiotów w znaczeniu mikro, jaki i w odniesieniu do gospodarki na poziomie makro. W ramach przedmiotu przybliżone zostaną problemy związane z wyborami i zachowaniem się konsumentów i producentów, rynku w różnych ujęciach oraz zjawisk makroekonomicznych i ich znaczenia dla funkcjonowania jednostki w społeczeństwie.

Pełny opis:

Tematyka wykładów

1. Wprowadzenie - czym jest ekonomia, historia, zakres zainteresowań dziedziny

2. Model równowagi rynkowej

3. Modele konkurencji rynkowej i strategie konkurowania

4. Wzrost i rozwój gospodarczy jako cele polityki makroekonomicznej

5. Podstawowe teorie makroekonomiczne

6. Cykl koniunkturalny

7. Zjawiska inflacyjne

8. Rynek pracy i bezrobocie

9. Polityka fiskalna

10. Polityka monetarna

Tematyka ćwiczeń

1. Omówienie bieżących problemów gospodarczych kraju

2. Teoria wyboru konsumenta

3. Wybór producenta

4. Przedsiębiorstwa i ich rodzaje

5. Mechanizm kryzysu na przykładzie wydarzeń z 1929 i 2008 roku

6. Finansowanie działalności gospodarczej - rynki finansowe, system bankowy i giełda

7. Zjawisko i problemy globalizacji

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Beksiak J. Ekonomia. Kurs podstawowy, wyd. C.H. Beck, 2007.

2. Dach Z. Mikroekonomia dla studiów licencjackich, PTE, 2010.

3. Dach Z., Szopa B., Podstawy makroekonomii, PTE, 2004.

Literatura uzupełniająca

1. D. Belg : " Ekonomia " t. 1 i 2

2. Wybrane artykuły prasowe

Efekty uczenia się:

Student po zakończonym kursie:

a) wiedza:

- poprawnie definiuje podstawowe pojęcia ekonomiczne

- opisuje główne zależności między poszczególnymi podmiotami gospodarczymi takimi jak: gospodarstwa domowe, producenci czy instytucje państwa

- wskazuje funkcje jakie pełni ekonomia we współczesnym świecie

b) umiejętności

- dostrzega, dokonuje obserwacji i interpretacji zjawisk ekonomicznych, takich jak bezrobocie, inflacja

- analizuje przyczyny procesów zachodzących w gospodarce - polityki pienieżnej i fiskalnej

- posiada umięjętność rozumienia i analizowania podstawowych praw ekonomicznych

c) kompetencje społeczne i personalne

- potrafi komunikować się z otoczeniem, przedstawiać swoje sądy dotyczące życia gospodarczego

- jest przygotowany do prowadzenia rzeczowej dyskusji na zadany temat związany ze zjawiskami ekonomicznymi

- potrafi planować i brać odpowiedzialność za powierzone mu zadania

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę składają się wynik testu końcowego obejmującego materiał z ćwiczeń i wykładów oraz aktywność studenta na ćwiczeniach (plusy i minusy zdobywane w czasie ćwiczeń skutkują podniesieniem lub obniżeniem końcowej oceny za test). Test oceniany jest zgodnie z modelem:

50%-60% dostateczny

61%-70% +dostateczny

71%-80% dobry

81%-90% +dobry

91%-100% bardzo dobry

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.