Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomika i organizacja produkcji zwierzęcej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.EIOPZ.NI.HZONX.R Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomika i organizacja produkcji zwierzęcej
Jednostka: Zakład Ekonomiki i Finansów Przedsiębiorstw
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest analiza i ocena organizacji produkcji zwierzęcej w gospodarstwie rolnym oraz poznanie wskaźników i mierników analizy ekonomiczno-finansowej w gospodarstwie

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

Wprowadzenie do organizacji produkcji: 1 godz.

czynniki produkcji, elementy składowe gospodarstwa, współzależności pomiędzy elementami gospodarstwa, podatek rolny.

Zasady prowadzenia gospodarstw: 1 godz.

podstawowe wskaźniki organizacji produkcji roślinnej, analiza organizacji i efektywności produkcji zwierzęcej.

Organizacja produkcji zwierzęcej: 2 godz

ustalenie stanów średnio-rocznych inwentarza żywego, wskaźniki obrotu stada i ich interpretacja, obliczanie wydajności jednostkowej zwierząt, sztuki przeliczeniowe zwierząt (duża, obornikowa, żywieniowa).

Powierzchnia paszowa: 1 godz.

typy powierzchni paszowej, mierniki powierzchni paszowej i ich interpretacja,

efektywność wykorzystania użytków rolnych pod pasze.

Rachunek ekonomiczny w zarządzaniu gospodarstwem: 2 godz.

zasady prowadzenia rachunku ekonomicznego, klasyfikacje kosztów, ekonomika skali produkcji.

Rachunek wyników: 2 godz.

schematy dla firm i gospodarstw rolniczych, przykłady.

Bilans księgowy: 2 godz

bilans otwarcia i zamknięcia, elementy bilansu, przykłady dla firm i gospodarstw rolniczych, księgowanie zdarzeń gospodarczych.

Zdolność płatnicza: 2 godz.

sprawozdanie z przepływów pieniężnych (strumienie finansowe), poziomy (stopnie) zdolności płatniczej, kapitał obrotowy.

Analiza wskaźnikowa sytuacji finansowej gospodarstw: 2 godz.

wskaźniki sytuacji majątkowej, wspomagania finansowego, płynności, efektywności produkcji (rentowności) i kapitału, obsługi zadłużenia, rotacji (obrotowości).

Tematyka ćwiczeń:

Organizacja produkcji zwierzęcej: 2 godz.

obrót stada, zasady analizy i planowania obrotu stada.

Organizacja produkcji zwierzęcej (c.d.): 2 godz.

ustalenie stanów średnio-rocznych inwentarza żywego, wskaźniki obrotu stada i ich interpretacja, obliczanie wydajności jednostkowej zwierząt, sztuki przeliczeniowe zwierząt (duża, obornikowa, żywieniowa).

Organizacja produkcji zwierzęcej (c.d.): 2 godz.

struktura stada i inwentarza żywego, obsada inwentarza, wykorzystanie stanów średnio-rocznych i przelotowych do planowania produkcji w gospodarstwie.

Analiza zasobów siły roboczej: 2 godz.

rodzaje zasobów siły roboczej, przeliczanie na pracowników pełnozatrudnionych, wielkość gospodarstw a zasoby czasu pracy, czynniki wpływające na poziom zatrudnienia w gospodarstwach, wydajność pracy.

Środki trwałe w gospodarstwie: 2 godz.

typy środków trwałych, rata i stopa amortyzacji, metody liczenia amortyzacji (liniowa, degresywna, średnio-progresywna), znaczenie amortyzacji w zarządzaniu finansowym gospodarstwa, techniczne uzbrojenie pracy i ziemi.

Klasyfikacja kosztów: 3 godz.

koszty stałe, koszty zmienne, koszty bezpośrednie, koszty pośrednie, klucze podziałowe kosztów pośrednich, ustalanie dochodu bezpośredniego (nadwyżki bezpośredniej) - studium przypadku.

Rachunki pomocnicze w podejmowaniu decyzji: 2 godz.

koszt 1 godz.(KWh) ciągnika, koszt eksploatacji maszyn i urządzeń, koszt siły roboczej, wycena produktów obrotu wewnętrznego - studium przypadku.

Opłacalność produkcji: 2 godz.

koszty jednostkowe, całkowite, wskaźniki opłacalności, rentowności, względnej wysokości kosztów, opłacalność a skala produkcji zwierzęcej.

Analiza dynamiczna i statyczna dokumentów finansowych: 3 godz.

analiza rachunku wyników, bilansu majątkowego, sprawozdania z przepływów

pieniężnych

Analiza wskaźnikowa sytuacji finansowej gospodarstwa: 4 godz.

wyliczanie poszczególnych wskaźników finansowych, ich praktyczna interpretacja oraz

możliwości zastosowania przy planowaniu działalności rolniczej.

Ustalenie progu rentowności: 2 godz.

BEP w ujęciu ilościowym, wartościowym, margines bezpieczeństwa, analiza wrażliwości dla progu rentowności.

Podejmowanie decyzji o kierunku produkcji: 2 godz.

metodyka i analiza kalkulacji różnicowych, dochód bezpośredni na 1ha i 1 rbh (wybór kierunku produkcji), relacja ziemia-praca, relacje cenowe produktów i środków produkcji w produkcji zwierzęcej.

Sprawdzian

Literatura:

Bednarski L.: Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa, 2002

Bień W.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Warszawa, 2002

Chotkowski J.: Kalkulacje kosztów produkcji roślinnej i zwierzęcej. Warszawa, 1995

Dowgiałło Z., Mandecki S.: Ekonomika i organizacja produkcji zwierzęcej. PWN,

Warszawa, 1983

Kaliszewicz D., Kucka E.: Organizacja i ekonomika produkcji zwierzęcej. Olsztyn,

1990

Klepacki B.: Ekonomika i organizacja rolnictwa. PWN. Warszawa, 1999

Stachak S. Ekonomika agrofirmy, PWN, Warszawa 1998

Żmija J. i inni: Podstawy ekonomii rynku i marketingu w gospodarce żywnościowej.

Kraków, 1996

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.