Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologia towarowej produkcji królików

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.DFZ.TTPK9.SI.HZOHX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia towarowej produkcji królików
Jednostka: Zakład Hodowli Trzody Chlewnej i Drobnego Inwentarza
Grupy: Biologia rozrodu stacjonarne 6 sem. elektywy
Hodowla ekologiczna 6 sem.elektywy
Hodowla i użytkowanie koni 6 sem. elektywy
Hodowla zwierząt stacjonarne 6 sem. elektyw
Prewencja 6 sem. przedmioty i elektywy do wyboru
Zootechnika stacjonarne elektywy I stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Treści kształcenia: w ramach przedmiotu studenci zapoznani zostaną z historią hodowli królików i pożytkami uzyskiwanymi od nich, a mianowicie dietetycznym i wartościowym mięsem skórami królików reksów oraz wełną. Hodowla królików przedstawiona zostanie jako obiekt współczesnej wyspecjalizowanej produkcji, która kieruje się swoistymi zasadami, związanymi z doborem właściwych ras, odpowiednim żywieniem i warunkami utrzymania. Omówione będą zarówno podstawy teoretyczne tej hodowli, jak i jej aspekty praktyczne. Technologie tej produkcji są bardzo nowoczesne i uwzględniają w zakresie warunków chowu i pomieszczeń współczesne wymogi dobrostanu i jakości produkowanego mięsa oraz skór, a w zakresie rozrodu - osiągnięcia biotechnologii.

Efekty kształcenia: w praktyczny sposób zaprezentowane zostaną pożytki z chowu królików, w tym ich tradycyjne skóry, skóry reksów, mięso i jego walory, wełna królików angorskich, filc i ircha. Słuchacze dowiedzą się o kryteriach oceny skór królików.

Pełny opis:

TEMATYKA WYKŁADÓW

1. Królik - jako obiekt współczesnej, wyspecjalizowanej produkcji, zarówno w kierunku mięsnym jak i futerkowym 1 godz.

2. Jakość i walory mięsa króliczego, wydajność rzeźna 1 godz.

3. Założenia technologiczne i projektowe towarowej produkcji mięsnej 1 godz.

4. Technologia produkcji futrzarskiej - specyfika hodowli Rexów. Ocena futerkowych skór Rexów 1 godz.

5. Sporządzanie projektu fermy o mięsnym kierunku użytkowania oraz fermy królików futerkowych Rexów 1 godz.

6. Charakterystyka pożytków z chowu królików - tradycyjne skóry oraz skóry Rexów, mięso i jego walory, a także inne (wełna królików Angorskich, filc i ircha, odchody przerabiane na nawóz organiczny) 1 godz.

7. Wymogi pomieszczeniowe i zoohigieniczne ferm króliczych 1 godz.

8. Specyfika żywienia królików, pasze, tempo wzrostu młodych, jakość produktu końcowego 1 godz.

9 Żywienie królików: tradycyjne i nowoczesne; pasze pełnoporcjowe, wyliczanie zapotrzebowania pokarmowego dla różnych grup produkcyjnych, zasady sporządzania preliminarza paszowego 1 godz.

10. Tradycyjne i nowoczesne metody rozrodu królików. Metody stosowane w rozrodzie królików; wady i zalety krycia naturalnego i sztucznego 1 godz.

11. Biotechnologia w rozrodzie królików (hormonalne stymulacje, pobieranie i ocena nasienia, inseminacja) 1 godz.

12. Specyfika hodowli królików długowłosych Angorskich 1 godz.

13. Króliki ras wielkich; baran francuski, olbrzym belgijski, srokacz niemiecki 1 godz.

14. Hodowla królików miniaturek - dla celów hobbystycznych 1 godz.

15. Analiza opłacalności produkcji mięsnej oraz produkcji skór Rexów. Profilaktyka na fermach, harmonogram zabiegów weterynaryjnych 1 godz.

Literatura:

Barabasz B., Bieniek J.: Króliki. Towarowa Produkcja Mięsna. PWRiL, Warszawa, 2003

Barabasz B., Bieniek J.: Króliki. Rexy - użytkowanie futerkowe. PWRiL, Warszawa, 2008

Bielański P., Kowalska D.: Króliki. Oficyna Wydawnicza "Hoża", Warszawa, 2007

Bielański P., Niedźwiadek S., Zając J.: Chów królików. Wydawnictwo Fundacji "Rozwój

SGGW", Warszawa, 2002

Cholewa R., Nowak K.W., Świtoński M.: Amatorski chow królików. Wyd. Akademii

Rolniczej w Poznaniu, 2003

Kopański R.: Chów królików angorskich. PWRiL, Warszawa, 1989

Kostro K., Gliński Z. i in.: Choroby królików. Podstawy chowu i hodowli. PWRiL,

Warszawa, 2005

Okerman L.: Choroby królików domowych. SIMA WLW, Warszawa, 2003

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student posiada szczegółową wiedzę z zakresu hodowli i chowu królików. Zna gospodarcze znaczenie hodowli królików i perspektywy jej rozwoju. Student zna charakterystykę kierunków użytkowania i pochodzenie poszczególnych ras i umaszczenie okrywy włosowej królików.

Potrafi scharakteryzować wymagane przez zwierzęta warunki zoohigieniczne oraz wymienić elementy podstawowego i szczegółowego wyposażenia ferm.

Student potrafi zdefiniować czynniki wpływające na jakość mięsa i skór królików. Student zna zasady żywienia królików i potrafi je wytłumaczyć.

Student potrafi wymienić czynniki wpływające na parametru rozrodu królików. Jest w stanie scharakteryzować tradycyjne i nowoczesna metody rozrodu królików.

Potrafi wymienić najgroźniejsze choroby zwierząt futerkowych. Zna zasady stosowania profilaktyki weterynaryjnej.

Umiejętności

Student rozpoznaje poszczególne rasy królików i ich skóry. Potrafi scharakteryzować ich okrywy włosowe i odmiany barwne. Umie analizować sytuacje panującą na krajowym i światowym runku mięsa oraz skór królików. Student umie zaprojektować i zaplanować pracę na fermie królików z uwzględnieniem obrotu stada

Rozpoznaje okolice ciała królików i położenie poszczególnych narządów wewnętrznych. Student potraf dokonać podstawowej oceny jakościowej mięsa króliczego.

Student potrafi przygotować zwierzęta do sezonu rozrodczego, potrafi opracować plan kopulacji, interpretuje zachowania behawioralne zwierząt w świetle praw fizjologicznych i prawidłowo przeprowadzić rozpłód zwierząt.

Student potrafi oceniać parametry mikroklimatyczne pomieszczeń i dobrostan królików, rozpoznawać pierwsze symptomy chorobowe i stosować odpowiednia prewencję weterynaryjną.

Kompetencje społeczne

Student ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję wysokiej jakości mięsa, wełny i skór króliczych. Rozumie znaczenie dobrostanu zwierząt oraz wpływ hodowli na kształtowanie i stan środowiska naturalnego.

Student jest świadom odpowiedzialności za powierzone mienie i podejmowane decyzje zawodowe. Dba o bezpieczeństwo własne i osób pracujących na fermie królików.

Samodzielnie wyszukuje informacji pozwalających na podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Student ma świadomość potrzeby konsultacji pomiędzy nauką a praktyką.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń: Aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Zadania zaliczeniowe w ramach ćwiczeń

Kolokwia

Zaliczenie przedmiotu: Zaliczenie/Egzamin

Efekty kształcenia: Wiedza, Umiejętności i Kompetencje społeczne są oceniane w skali: Na ocenę 2.0 (do 55%);

Na ocenę 3.0 (55-60%);

Na ocenę 3.5 (61-70%);

Na ocenę 4.0 (71-80%);

Na ocenę 4.5 (81-90%);

Na ocenę 5.0 (powyżej 90%).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Łapiński, Piotr Niedbała
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Łapiński, Piotr Niedbała
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.