Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium zootechniczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.DFZ.SEZOO.SI.HZOHX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium zootechniczne
Jednostka: Zakład Hodowli Bydła
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie przez studentów i wspólne przedyskutowanie aktualnych problemów będących tematem badań naukowych z zakresu hodowli zwierząt domowych w Polsce i na świecie oraz możliwości ich wykorzystania w praktyce zootechnicznej. Tematyka jest wybierana przez studentów zgodnie z ich indywidualnym zainteresowaniem i obejmuje min.: ochronę zasobów genetycznych zwierząt, restytucję i ochronę ginących gatunków, amatorskie hodowle, jakość produktów zwierzęcych, wykorzystanie metod biologii molekularnej w hodowli zwierząt. Studenci mają możliwość nauczenia się przygotowywania i przedstawiania doniesień naukowych, zadawania pytań i dyskusji.

Pełny opis:

Programy ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich

Restytucja i ochrona ginących gatunków zwierząt wolno żyjących

Amatorskie hodowle różnych gatunków zwierząt domowych

Jakość produktów uzyskiwanych od różnych gatunków zwierząt gospodarskich

Dodatki paszowe zalecane w żywieniu zwierząt

Chów ekologiczny

Wykorzystanie metod biologii molekularnej w hodowli zwierząt

Stres, rozwój i adaptacja u różnych gatunków zwierząt domowych

Inne aktualne problemy w hodowli i chowie zwierząt**- możliwość przygotowania, poza tematami sugerowanymi, „swojego” tematu dla studentów z pasją

Literatura:

W doborze literatury studenci uzyskują pomoc w poszczególnych jednostkach dydaktycznych wydziału. Wykorzystują między innymi oryginalne prace naukowe opublikowane w czasopismach naukowych dostępnych w naszej bibliotece.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Wskazuje na nowości w technologii utrzymywania różnych gatunków zwierząt gospodarskich i trudności w rozwoju chowu ekologicznego.

Opisuje programy ochrony różnych ras zwierząt gospodarskich i ich realizację w konkretnych fermach. Wprowadza w zasady stosowania metod molekularnych w stadach chronionych. Charakteryzuje hodowle amatorskie.

Przedstawia sukcesy i porażki w dziedzinie restytucji i ochrony ginących gatunków zwierząt wolno żyjących.

Zwraca uwagę na konieczność prowadzenia oceny i monitorowania jakości produktów zwierzęcych z punktu widzenia konsumenta.

Objaśnia podatność zwierząt gospodarskich na stres.

Umiejętności

Umie analizować i podsumowywać wyniki prac naukowych i łączyć informacje dotyczące różnych gatunków zwierząt gospodarskich.

Umie przygotować doniesienie i przedstawić na konferencji naukowej , potrafi zadawać pytania i dyskutować.

Kompetencje społeczne

Otwarty na współpracę z kolegami

Świadomy syntetycznego i jasnego przedstawiania słuchaczom tez swoich wystąpień.

Chętny do poszerzania wiedzy

Świadomy potrzeby współpracy pomiędzy nauką a praktyką.

Metody i kryteria oceniania:

ocena prezentacji ustnej

ocena zaangażowania w dyskusji

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)