Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Hodowla drobiu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.DFZ.HODR5.SI.HZOKX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hodowla drobiu
Jednostka: Zakład Hodowli Trzody Chlewnej i Drobnego Inwentarza
Grupy: Hodowla i użytkowanie koni 5 sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest dostarczenie studentom informacji o podstawowych rasach i krajowych zasobach genetycznych drobiu. Przedstawienie zasad organizacji hodowli i produkcji drobiarskiej oraz technologii chowu różnych gatunków drobiu ze zwróceniem uwagi na jakość uzyskiwanych produktów . Ponadto przedstawienie charakterystyki mniej popularnych hodowlanych gatunków ptaków domowych i zasad prowadzenia kolekcji drobiu ozdobnego jako między innymi możliwości wzbogacenia gospodarstw agroturystycznych.

Pełny opis:

I. Tematyka wykładów:

1. Znaczenie gospodarcze ptaków domowych. Charakterystyka ras wykorzystywanych najczęściej w hodowli drobiu. (1godz.)

2. Cechy biologiczne ptaków, wykorzystanie ich znajomości w produkcji drobiarskiej. Prawa ochrony dobrostanu (2godz.)

3. Podstawy genetyczne i zasady doskonalenia drobiu. (2godz.)

4. Organizacja produkcji mięsa kurcząt brojlerów. Tucz konwencjonalny i ekologiczny (2godz.)

5. Organizacja produkcji jaj konsumpcyjnych. Tradycyjny i ekologiczny chów niosek. (1godz.)

6. Jakość jaj i mięsa drobiowego. Możliwości modyfikacji ich składu. (1godz.)

7. Podstawy chowu indyków. Tucz indyków konwencjonalny i ekologiczny. (1godz.)

8. Podstawy chowu gęsi. Specyfika produkcji mięsa gęsiego. (1godz.)

9. Podstawy chowu kaczek. Tucz kaczek typu "pekin", piżmowych i mulardów. (1godz.)

10. Podstawy chowu przepiórek, perliczek i strusi. (1godz.)

11. Kolekcje drobiu ozdobnego jak element wzbogacenia gospodarstw agroturystycznych (1godz.)

12. Rola i potrzeba zachowania bioróżnorodności w hodowli drobiu. Krajowe zasoby genetyczne ptaków grzebiących i wodnych. (1godz.)

II. Program ćwiczeń

1. Ocena jakości jaj. (2godz.)

2. Odchów kurcząt i pielęgnacja drobiu dorosłego (3godz.)

3. Pierze, ocena i wykorzystanie (2godz.)

4. Reprodukcja drobiu. Pobieranie nasienia i inseminacja (2godz.)

5. Ocena wydajności poubojowej ptaków. Dysekcja tuszek pieczonych. (2godz.)

6. Technologia produkcji kurcząt brojlerów i jaj konsumpcyjnych. Wykonanie projektu fermy tuczu brojlerów wraz z zapleczem hodowlanym i usługowym. (4godz).

Literatura:

1. Faruga A.,Jankowski J. Indyki. Hodowla i użytkowanie. PWRiL Warszawa.1996.

2. Jamroz D., Potkański A. Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. praca zbiorowa. PWN.Warszawa 2001.

3. Mazanowski A. Gęsi. PWRiL Warszawa 1988.

4. Mazanowski A.Kaczki.PWRiL.1988

5. Świerczewska E.,Stępińska M., Niemiec J.1995. Chów kur. Fundacja Rozwój SGGW.Warszawa.

6. Świerczewska E., Wężyk S., Horbańczuk J. Chów Drobiu.1999.Oficyna Wydawnicza Hoża.

7. Trziszka T. Jajczarstwo. Praca zbiorowa . Wyd. AR we Wrocławiu.2000.

8. Jankowski J. (red.) Hodowla i użytkowanie drobiu. PWRiL, Warszawa 2012.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Charakteryzuje podstawowe typy użytkowe i rasy drobiu

Opisuje technologie produkcji jaj i mięsa różnych gatunków drobiu

Wskazuje na możliwości prowadzenia amatorskich hodowli drobiu.

Umiejętności

Umie przeprowadzać wychów i odchów ptaków domowych.

Umie ocenić jakość jaj, wydajność poubojową kurcząt brojlerów, jakość pierza.

Potrafi organizować amatorską hodowlę ptaków domowych.

Kompetencje społeczne

Chętny do dalszego poszerzania wiedzy.

Metody i kryteria oceniania:

1. Zaliczenie ćwiczeń:

Na ocenę pozytywną należy zaliczyć poszczególne ćwiczenia praktyczne i odpowiedzieć na pytania kolokwium zaliczeniowego. Kolokwium- test wyboru i uzupełnień.

Ocena kolokwium:

Test jednokrotnego wyboru oraz pytania otwarte.

ocena ndst (2,0) <55% prawidłowych odpowiedzi

ocena dst (3,0) 55-60% prawidłowych odpowiedzi

ocena plus dst (3,5) 61-70% prawidłowych odpowiedzi

ocena db (4,0) 71-80% prawidłowych odpowiedzi

ocena plus bobra (4,5) 81-90% prawidłowych odpowiedzi

ocena bdb (5,0) >90% prawidłowych odpowiedzi

Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń w ocenie końcowej wynosi 40%

2. Zaliczenie przedmiotu

Egzamin w formie ustnej/pisemnej obejmujący zagadnienia omawiane na wykładach. Na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania.

Udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 60%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Gumułka
Prowadzący grup: Krzysztof Andres, Małgorzata Gumułka, Marcin Lis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Andres
Prowadzący grup: Krzysztof Andres, Małgorzata Gumułka, Marcin Lis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.