Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Hodowla drobiu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.DFZ.HODDR.SI.HZOKX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hodowla drobiu
Jednostka: Zakład Hodowli Trzody Chlewnej i Drobnego Inwentarza
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest dostarczenie studentom informacji o podstawowych rasach i krajowych zasobach genetycznych drobiu. Przedstawienie zasad organizacji hodowli i produkcji drobiarskiej oraz technologii chowu różnych gatunków drobiu ze zwróceniem uwagi na jakość uzyskiwanych produktów . Ponadto przedstawienie charakterystyki mniej popularnych hodowlanych gatunków ptaków domowych i zasad prowadzenia kolekcji drobiu ozdobnego jako między innymi możliwości wzbogacenia gospodarstw agroturystycznych.

Pełny opis:

I. Tematyka wykładów:

1. Znaczenie gospodarcze ptaków domowych. Charakterystyka ras wykorzystywanych najczęściej w hodowli drobiu. (1godz.)

2. Cechy biologiczne ptaków, wykorzystanie ich znajomości w produkcji drobiarskiej. Prawa ochrony dobrostanu (2godz.)

3. Podstawy genetyczne i zasady doskonalenia drobiu. (2godz.)

4. Organizacja produkcji mięsa kurcząt brojlerów. Tucz konwencjonalny i ekologiczny (2godz.)

5. Organizacja produkcji jaj konsumpcyjnych. Tradycyjny i ekologiczny chów niosek. (1godz.)

6. Jakość jaj i mięsa drobiowego. Możliwości modyfikacji ich składu. (1godz.)

7. Podstawy chowu indyków. Tucz indyków konwencjonalny i ekologiczny. (1godz.)

8. Podstawy chowu gęsi. Specyfika produkcji mięsa gęsiego. (1godz.)

9. Podstawy chowu kaczek. Tucz kaczek typu "pekin", piżmowych i mulardów. (1godz.)

10. Podstawy chowu przepiórek, perliczek i strusi. (1godz.)

11. Kolekcje drobiu ozdobnego jak element wzbogacenia gospodarstw agroturystycznych (1godz.)

12. Rola i potrzeba zachowania bioróżnorodności w hodowli drobiu. Krajowe zasoby genetyczne ptaków grzebiących i wodnych. (1godz.)

II. Program ćwiczeń

1. Ocena jakości jaj. (2godz.)

2. Odchów kurcząt i pielęgnacja drobiu dorosłego (3godz.)

3. Pierze, ocena i wykorzystanie (2godz.)

4. Reprodukcja drobiu. Pobieranie nasienia i inseminacja (2godz.)

5. Ocena wydajności poubojowej ptaków. Dysekcja tuszek pieczonych. (2godz.)

6. Technologia produkcji kurcząt brojlerów i jaj konsumpcyjnych. Wykonanie projektu fermy tuczu brojlerów wraz z zapleczem hodowlanym i usługowym. (4godz).

Literatura:

1. Faruga A.,Jankowski J. Indyki. Hodowla i użytkowanie. PWRiL Warszawa.1996.

2. Jamroz D., Potkański A. Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. praca zbiorowa. PWN.Warszawa 2001.

3. Mazanowski A. Gęsi. PWRiL Warszawa 1988.

4. Mazanowski A.Kaczki.PWRiL.1988

5. Świerczewska E.,Stępińska M., Niemiec J.1995. Chów kur. Fundacja Rozwój SGGW.Warszawa.

6. Świerczewska E., Wężyk S., Horbańczuk J. Chów Drobiu.1999.Oficyna Wydawnicza Hoża.

7. Trziszka T. Jajczarstwo. Praca zbiorowa . Wyd. AR we Wrocławiu.2000.

8. Jankowski J. (red.) Hodowla i użytkowanie drobiu. PWRiL, Warszawa 2012.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Charakteryzuje podstawowe typy użytkowe i rasy drobiu

Opisuje technologie produkcji jaj i mięsa różnych gatunków drobiu

Wskazuje na możliwości prowadzenia amatorskich hodowli drobiu.

Umiejętności

Umie przeprowadzać wychów i odchów ptaków domowych.

Umie ocenić jakość jaj, wydajność poubojową kurcząt brojlerów, jakość pierza.

Potrafi organizować amatorską hodowlę ptaków domowych.

Kompetencje społeczne

Chętny do dalszego poszerzania wiedzy.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady - egzamin

Ćwiczenia - zaliczenie (test wyboru i uzupełnień), zaliczenie zajęć praktycznych i projektu

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)