Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Hodowla drobiu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.DFZ.HODDR.SI.HZOHX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hodowla drobiu
Jednostka: Zakład Hodowli Trzody Chlewnej i Drobnego Inwentarza
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studenta wiadomości pozwalających na zrozumienie przebiegu wzrostu i dojrzewania ptaków domowych wynikających z ich uwarunkowań biologicznych i modyfikowanych przez warunki stworzone przez hodowców. Przedstawienie charakterystyki podstawowych ras i odmian. Poznanie sposobu prowadzenia pracy hodowlanej w stadach różnych gatunków drobiu. Zwrócenie uwagi na konieczność troski o zachowanie bioróżnorodności. Zapoznanie z technologiami produkcji jaj i mięsa. Nabycie przez studentów umiejętności organizowania produkcji drobiarskiej.

Pełny opis:

Tematyka wykładów (30h):

Klasyfikacja i charakterystyka ras różnych gatunków ptaków domowych.

Wykorzystanie znajomości cech biologicznych ptaków w produkcji drobiarskiej. Hierarchia socjalna. Zachowania behawioralne. Prawa ochrony dobrostanu drobiu.

Cechy sprzężone z płcią, autoseksing. Dziedziczenie najważniejszych barw i wzorów upierzenia oraz najważniejszych cech użytkowych Metody genetycznego doskonalenia drobiu.

Systemy utrzymania. Kształtowanie warunków środowiskowych w chowie drobiu

Zasady przygotowywania programów żywienia ptaków domowych w zależności od gatunku i kierunku produkcji.

Praca hodowlana w rodach. Prowadzenie stad rodzicielskich kur nieśnych i mięsnych , indyków gęsi i kaczek. Produkcja mięsa kurcząt, indyków, gęsi i kaczek. Chów ekologiczny.

Jakość jaj i mięsa drobiowego. Możliwości modyfikacji ich składu.

Rola zachowania bioróżnorodności w hodowli drobiu. Krajowe zasoby genetyczne kur i drobiu wodnego.

Program ćwiczeń (45h):

Ocena jakości jaj w aspekcie wykorzystania wyników w pracy hodowlanej. Jaja konsumpcyjne.

Ocena wydajności poubojowej kurcząt brojlerów. Dysekcja

Budowa piór, pozyskiwanie pierza, ocena i wykorzystanie.

Odchów kurcząt i pielęgnacja drobiu dorosłego. Profilaktyka w fermie drobiarskiej.

Rozród ptaków domowych. Pozyskiwanie nasienia , ocena i sztuczna inseminacja.

Biologia, patologia i technika lęgów.

Żywienie ptaków rosnących i niosek.

Praca hodowlana w fermach zarodowych i dokumentacja hodowlana.

Wykonanie projektu fermy tuczu kurcząt brojlerów, gęsi i kaczek oraz towarowej produkcji jaj wraz z zapleczem hodowlanym i usługowym.

Literatura:

Chełmońska B., Kassner J. Budowa i funkcjonowanie układu rozrodczego samców ptaków oraz ich użytkowanie rozpłodowe w aspekcie sztucznego unasieniania. [w] Biologiczne uwarunkowania wartości rozrodowej samca pod redakcją prof. Jerzego Strzeżka. Biologia rozrodu zwierząt 2. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.2007

Faruga A.,Jankowski J. Indyki. Hodowla i użytkowanie. PWRiL Warszawa, 1996.

Jamroz D., Potkanski A. Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. Praca zbiorowa. PWN, Warszawa 2001.

Jankowski J. (red.) Hodowla i użytkowanie drobiu. PWRiL, Warszawa 2012.

Leeson S., Summers J.D. Broiler Breeder Production. University Books. Kanada, 2000.

Mazanowski A. Hodowla i chów gęsi. APRA, Bydgoszcz 2012.

Mazanowski A. Nowoczesna produkcja kurcząt brojlerów. Pro Agricola Sp.z o.o. 2011.

Rząsa J. Regulacja rozrodu ptaków [w] Fizjologiczna regulacja procesów rozrodczych samicy pod redakcja prof.Tadeusz Krzymowskiego. Biologia Rozrodu zwierząt .1. Wydawnictwo Uniwersytetu Warminsko- Mazurskiego w Olsztynie. 2007.

Trziszka T. Jajczarstwo. Praca zbiorowa. Wyd. AR we Wrocławiu 2000.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Charakteryzuje podstawowe typy użytkowe i rasy drobiu

Opisuje zasady prowadzenia pracy hodowlanej w stadach różnych gatunków drobiu

Objaśnia rolę cech biologicznych ptaków w produkcji drobiarskiej

Wskazuje na celowość ochrony zasobów genetycznych drobiu

Opisuje technologie produkcji jaj i mięsa różnych gatunków drobiu

Umiejętności

Umie planować i organizować produkcję jaj i mięsa drobiu

Potrafi rozpoznawać rasy drobiu, przeprowadzać wychów ptaków domowych i kierować fermą niosek

Potrafi pozyskiwać nasienie kur i przeprowadzać sztuczną inseminację

Potrafi przygotować jaja do nakładu i analizować wyniki lęgów

Potrafi ocenić jakość jaj, pierza i wydajność poubojową kurcząt brojlerów.

Zna podstawowe technologie produkcji jaj i mięsa drobiowego

Kompetencje społeczne

Kreatywny w organizowaniu produkcji drobiarskiej. Umiejętnie zarządza produkcją drobiarską.

Wrażliwy na dobrostan ptaków.

Chętny do dalszego poszerzania wiedzy.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady - egzamin

Ćwiczenia - zaliczenie (test wyboru i uzupełnień), zaliczenie zajęć praktycznych i projektu

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)