Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Hodowla drobiu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.DFZ.HODDR.NI.HZONX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hodowla drobiu
Jednostka: Zakład Hodowli Trzody Chlewnej i Drobnego Inwentarza
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studenta wiadomości pozwalających na zrozumienie przebiegu wzrostu i dojrzewania ptaków domowych wynikających z ich uwarunkowań biologicznych. Poznanie sposobu prowadzenia pracy hodowlanej w stadach różnych gatunków drobiu. Zapoznanie się z technologiami produkcji jaj i mięsa.

Pełny opis:

Wykłady (15h):

Charakterystyka ras kur. Ochrona zasobów genetycznych drobiu.

Wykorzystanie znajomości cech biologicznych ptaków w produkcji drobiarskiej. Hierarchia socjalna. Zachowania behawioralne. Prawa ochrony dobrostanu drobiu. Cechy sprzężone z płcią, autoseksing. Dziedziczenie najważniejszych barw i wzorów upierzenia oraz najważniejszych cech użytkowych

Praca hodowlana w rodach. Prowadzenie stad rodzicielskich kur mięsnych i indyków. Technologia tuczu kurcząt i indyków

Praca hodowlana w rodach kur nieśnych. Prowadzenie stad reprodukcyjnych i towarowych. Jakość jaj, metody modyfikacji ich składu

Ptactwo wodne. Prowadzenie stad reprodukcyjnych gęsi i kaczek. Tucz owsiany gęsi. Technologia tuczu kaczek typu Pekin, piżmowych i mulardów.

Ćwiczenia (30h):

Ocena jakości jaj w aspekcie wykorzystania wyników w pracy hodowlanej. Jaja konsumpcyjne.

Ocena wydajności poubojowej kurcząt brojlerów. Dysekcja.

Wychów kurcząt i pielęgnacja drobiu dorosłego. Biologia i technika lęgów.

Żywienie ptaków rosnących i niosek.

Praca hodowlana w fermach zarodowych i dokumentacja hodowlana.

Wykonanie projektu fermy tuczu kurcząt brojlerów wraz z zapleczem hodowlanym i usługowym.

e-learning (25h):

Wykonanie projektu fermy tuczu gęsi i kaczek oraz towarowej produkcji jaj konsumpcyjnych wraz z zapleczem hodowlanym i usługowym.

Literatura:

1. Hodowla i użytkowanie drobiu. Praca zbiorowa pod redakcja J. Jankowskiego. PWRiL, Warszawa 2012.

2. Mazanowski A. Hodowla i chów gęsi. APRA, Bydgoszcz, 2012.

3. Mazanowski A. Nowoczesna produkcja kurcząt brojlerów. Pro Agricola, Gietrzwałd, 2011.

4. Faruga A., Jankowski J. Indyki. Hodowla i użytkowanie. PWRiL Warszawa.1996.

5. Jamroz D., Potkański A. Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. Praca zbiorowa. PWN. Warszawa 2001.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Charakteryzuje podstawowe typy użytkowe i rasy drobiu

Opisuje zasady prowadzenia pracy hodowlanej w stadach różnych gatunków drobiu

Objaśnia rolę cech biologicznych ptaków w produkcji drobiarskiej

Wskazuje na celowość ochrony zasobów genetycznych drobiu

Opisuje technologie produkcji jaj i mięsa różnych gatunków drobiu

Umiejętności

Umie przeprowadzać wychów i odchów ptaków domowych, prowadzić stado niosek oraz planować i organizować produkcję jaj i mięsa drobiu.

Potrafi rozpoznawać rasy drobiu i prowadzić pracę hodowlaną w stadach zarodowych i ocenę wartości hodowlanej zwierząt.

Potrafi ocenić jakość jaj i wydajność poubojową kurcząt brojlerów.

Kompetencje społeczne

Kreatywny w organizowaniu produkcji drobiarskiej. Chętny do dalszego poszerzania wiedzy.

Wrażliwy na dobrostan ptaków.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady - egzamin

Ćwiczenia - zaliczenie (test wyboru i uzupełnień), zaliczenie zajęć praktycznych i projektu

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)