Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Higiena i dobrostan zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.DFZ.HIIDZ.SI.HZOHX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Higiena i dobrostan zwierząt
Jednostka: Zakład Weterynarii, Rozrodu i Dobrostanu Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Program zajęć z przedmiotu "Higiena i dobrostan zwierząt" obejmuje zagadnienia, które w sposób pośredni lub bezpośredni warunkują zdrowotność i produkcyjność zwierząt oraz jakość produktów zwierzęcego pochodzenia. W ramach zajęć studenci zostaną zapoznani z różnymi aspektami oceny dobrostanu zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem warunków utrzymania w budynkach inwentarskich. Szczegółowo omówione zostaną poszczególne parametry mikroklimatu, sposoby ich pomiaru, normy oraz wpływ na organizmy zwierząt. Ponadto na zajęciach omówione zostaną relacje; środowisko naturalne a środowisko hodowlane oraz podstawowe zagadnienia z higieny psychicznej zwierząt.

Pełny opis:

Tematy wykładów i ilość godzin przeznaczonych na ich realizację:

1. Zakres zoohigieny na tle definicji choroby. Środowisko naturalne a środowisko hodowlane. (1 godz.)

2. Promieniowanie a zdrowie zwierząt. (1 godz.)

3. Wpływy geochemiczne i geobiotyczne na zdrowie i wydajność zwierząt. (1 godz.)

4. Geopatyczne i elektromagnetyczne oddziaływania na organizmy zwierząt. (1 godz.)

5. Środowisko powietrzne a zdrowie zwierząt: (1 godz.)

a) jod

b) pH powietrza

c) jonizacja

6. Ruch powietrza i ochładzanie. Fizykalne drogi utraty ciepła przez organizm zwierzęcy.

(1 godz.)

7. Dobrostan zwierząt na tle Ustawy o Ochronie Zwierząt (1 godz.)

8. i 9. Ocena dobrostanu zwierząt. Fizjologiczne, behawioralne, zdrowotne, produkcyjne i ekonomiczne kryteria oceny dobrostanu zwierząt. (2 godz.)

10. Pomieszczenia dla zwierząt w aspekcie dobrostanu zwierząt : (1 godz.)

a. ciepłochronność budynku inwentarskiego

b. wilgotność powietrza

c. szkodliwe domieszki gazowe

d. fotoklimat pomieszczeń

11. Problemy higieny inkubacji ptaków. (1 godz.)

12. Działanie imuntropowe: immunostymulacja i immunosupresja. (1.godz.)

13. Dezynfekcja pomieszczeń inwentarskich i jej prewencyjne znaczenie (1 godz.)

14. Naturalne bariery ochronne organizmu przeciw zakażeniom. Odtwarzanie naturalnej flory bakteryjnej jelit po terapii preparatami przeciwbakteryjnymi. (1 godz.)

15. Higiena pojenia (1 godz.)

Tematy ćwiczeń i ilość godzin przeznaczonych na ich realizację:

1. Dekalorymetria i anemometria (3godz.)

2i3 Psychrometria i higrometria. Pomiary hałasu (3godz.)

4. Oświetlenie pomieszczeń inwentarskich i pomiary jasności (2godz.)

5. Zanieczyszczenia powietrza. Konimetria. (2godz.)

6. Cd. zanieczyszczenia powietrza. Pomiary stężenia szkodliwych domieszek gazowych w powietrzu. (2godz.)

7i8.Wentylacja pomieszczeń inwentarskich. Podstawy projektowania wentylacji budynków inwentarskich (4godz.)

9. Zasady obliczania bilansu cieplnego budynków inwentarskich (2godz.)

10.Bilans cieplny budynków inwentarskich c.d. Zoohigieniczne podstawy projektowania budynków inwentarskich (2godz.)

11.Instrumentalna ocena mikroklimatu budynku inwentarskiego - ćwicz. terenowe. (2godz.)

12. Zagrożenia toksykologiczne w higienie i dobrostanie zwierząt (2godz.)

13.Kolokwium zaliczeniowe (2godz.)

14.Ocena i zaliczanie projektów budynków inwentarskich (2godz.)

15.Ćwiczenia uzupełniające i zaliczenie projektów budynków inwentarskich cd. (2godz.)

Literatura:

1. T. M. Janowski: "Zoohigiena"

2. E. Rokicki, T. Kolbuszewski: "Higiena Zwierząt"

3. L. Wolski: "Mikroklimat w budynkach inwentarskich"

4. E. Rokicki, I. Masłowska: " Zoohigiena"

5. R. Kołacz, Z. Dobrzański: " Higiena i dobrostan zwierząt gospodarskich

6. J.T. Marcinkowski "Podstawy higieny"

7. T.M. Janowski: Metodyka badań zoohigienicznych"

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Definiuje kryteria i uwarunkowania dobrostanu zwierząt gospodarskich i zna zasady humanitarnego postępowania za zwierzętami.

Tłumaczy wpływ czynników środowiskowych na zdrowe zwierząt .

Umiejętności:

Potrafi wykonać i zinterpretować ich wyniki pomiarów parametry mikroklimatycznych pomieszczeń inwentarskich w kontekście dobrostanu zwierząt,

Umie zaprojektować pomieszczenia dla zwierząt, pod kontem zachowania właściwych parametrów mikroklimatycznych.

Kompetencje:

Ma świadomość konieczności dbania o dobrostan zwierząt i aspekt etyczny pracy ze zwierzętami

W sposób zorganizowany podchodzi do rozwiązywania problemów dotyczących szeroko pojętych prac projektowych, jak również własnych działań.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny.

Pisemna odpowiedź na na 5 pytań.

Zaliczenie:

1) Kolokwium sprawdzająca umiejętność wykonywania parametrów koniecznych do kształtowania parametrów mikroklimatycznych w budynku inwentarskim oraz interpretacji wyników;

2) Wykonanie i obrona projektu budynku inwentarskiego

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)