Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Genetyka i cytogenetyka drobiu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.DFZ.GCDR9.SM.HZOHX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Genetyka i cytogenetyka drobiu
Jednostka: Zakład Hodowli Trzody Chlewnej i Drobnego Inwentarza
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Tematyka przedmiotu obejmuje wybrane zagadnienia dotyczące składu chromosomów u ptaków domowych, organizacji genomu i technik mapowania genów, dziedziczenia cech morfologicznych i użytkowych oraz immunogenetyki drobiu.

Słuchacz nabiera umiejętności rozumienia zasad dziedziczenia cech mających znaczenie gospodarcze i poznawcze, znajomości struktury genomu ptaków oraz zdolności wykorzystywania informacji genetycznej w doskonaleniu drobiu.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Charakterystyka chromosomów ptaków gospodarskich. 2 godz

2. Badania genomu ptaków. Mapy fizyczne i mapy sekwencyjne. 2 godz

3. Markery genetyczne i ich zastosowanie w mapowaniu loci cech ilościowych (QTL) ptaków domowych. 2 godz

4. Dziedziczenie cech morfologicznych u kury i pozostałych gatunków drobiu. 4 godz

5. Dziedziczenie cech użytkowych (nieśność i zdolność wylęgowa, modele matematyczne nieśności).

Metody selekcji i wykorzystanie krzyżowania. 2 godz

6. Genetyczna odporność ptaków na choroby (MHC). 1 godz

7. Wybrane zagadnienia z dziedziny inżynierii genetycznej i manipulacji genetycznych u kury. Ptaki transgeniczne. 2 godz

Literatura:

K. M. Charon, M. Świtoński. Genetyka Zwierząt. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2000.

R. D. Crawford (Editor). Poultry Breeding and Genetics. Elsevier, 1990.

R. J. Etches (Editor). Manipulation of the Avian Genome. CRC Press, 1993.

W.M. Muir, S.E. Aggrey (Editors). Poultry Genetics, Breeding and Biotechnology. CABI Publishing, Wallingford, Oxon, UK, 2003.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Opisuje genom ptaków i metody jego poznawania.

Charakteryzuje sposoby dziedziczenia się cech morfologicznych i użytkowych ptaków domowych.

Objaśnia metody selekcji i krzyżowania ptaków domowych.

Tłumaczy sposoby przeprowadzania manipulacji genetycznych u ptaków.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie: test wyboru

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)