Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Botanika ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.BOTOG.SL.HZOBX.O
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Botanika ogólna
Jednostka: Zakład Botaniki i Fizjologii Roślin
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem kursu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy i terminologii niezbędnej do opisywania budowy morfologicznej i anatomicznej roślin, ich związku z warunkami siedliskowymi.

Skrócony opis przedmiotu: Jednostki strukturalno-funkcjonalne organizmu roślinnego: organella, komórka, tkanka, organ, organizm. Charakterystyka głównych rodzajów tkanek roślinnych. Budowa morfologiczna i anatomiczna organów roślin naczyniowych. Rozmnażanie generatywne i wegetatywne roślin. Formy ekologiczne roślin.

Pełny opis:

1. Poziomy badania i opisywania roślin. Główne działy botaniki

2. Podstawowe stopnie organizacji ciała roślin

3. Odmienność w budowie komórki roślin niższych i wyższych

4. Tkanki roślinne i układy tkankowe: merystematyczne, okrywające, miękiszowe, wzmacniające, przewodzące, wydzielnicze

5. Budowa morfologiczna i anatomiczna korzeni, łodyg, liści, kwiatów

6. Pąki - budowa, rozmieszczenie i ich wpływ na pokrój rośliny

7. Organy zmodyfikowane

8. Rozmnażanie generatywne roślin nago- i okrytonasiennych i struktury z nimi związane

9. Klasyfikacja owoców i nasion

10. Rozsiewanie owoców i nasion

11. Sposoby kiełkowania

12. Rozmnażanie wegetatywne roślin

13. Formy ekologiczne roślin kwiatowych

14. Podział roślin na podstawie trwałości pędów oraz położenia pąków odnawiających

15. Rośliny cudzożywne (pasożyty, półpasożyty, saprofity, mięsożerne)

Literatura:

1. Botanika teoria i ćwiczenia cz. I i II. Skrypt pod red. E. Pojnara

2. Botanika - Morfologia A.J. Szweykowscy

3. Botanika. E. Strasburger

4. Anatomia roślin. E. Malinowski

5. Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych. Z. Hejnowicz

6. Botanika dla zootechników. A. Stachak

Efekty uczenia się:

Znajomość budowy organów wegetatywnych i generatywnych roślin, rozpoznawanie organizacji komórkowej i odmienności w budowie anatomicznej organów charakterystyucznych dla różnych taksonów i grup ekologicznych roślin. Umiejetność opisywania, posługując się poprawną nomenklaturą botaniczną, procesów rozmnażania generatywnego i wegetatywnego.

Metody i kryteria oceniania:

Cykliczne pisemne sprawdziany z części ćwiczeniowej. Egzamin pisemny ograniczony w czasie.

Ocena dostateczna - znajomość kilku podstawowych narzędzi opisujących ogólną budowę roślin ale brak analizy dokładnej struktury wewnętrznej i uwarunkowań środowiskowych na nią wpływających.

Ocena dobra - analiza budowy morfologiczno-anatomicznej roślin, bez umiejętności powiązania jej z niższymi poziomami organizacji. Stosowanie prawidłowej nomenklatury botanicznej.

Ocena bardzo dobra - analiza budowy roślin na wszystkich szczeblach organizacji, świadomość modyfikującego wpływu środowiska i zagrożeń środowiskowych. Prawidłowa nomenklatura poparta nazwami łacińskimi gatunków roślin.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)