Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Botanika i fizjologia roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.BOIFR.SI.HZOKX.O
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Botanika i fizjologia roślin
Jednostka: Zakład Botaniki i Fizjologii Roślin
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem tego przedmiotu jest przekazanie studentowi właściwej terminologii botanicznej oraz takiego zasobu wiedzy o budowie i funkcjonowaniu rośliny, który ułatwi studiowanie przedmiotów kierunkowych, zwłaszcza paszoznawstwa, fizjologii i żywienia zwierząt, uprawy roślin paszowych, łąkarstwa.

Pełny opis:

Budowa morfologiczna roślin nasiennych w aspekcie systematyki roślin okrytonasiennych. Wzrost, rozwój i rozmnażanie generatywne roślin. Biologia dyspersji diaspor generatywnych i wegetatywnych.

Komórka roślinna w aspekcie żywienia zwierząt: organelle właściwe roślinom, barwniki roślinne i gromadzone materiały zapasowe. Substancje o działaniu negatywnym (toksyny, fotouczulacze, fitoestrogeny) oraz pożądane (olejki eteryczne, fitoncydy, garbniki).

Charakterystyka i funkcje tkanek roślinnych (merystematyczne, miękiszowe, okrywające, przewodzące, wydzielnicze) oraz ich znaczenie paszowe. Schemat tkankowej organizacji wewnętrznej w organach roślinnych: młodszych i starszych korzeniach oraz łodygach. Wskazanie różnic w budowie łodyg i liści roślin dwuliściennych i jednoliściennych.

Odżywianie się roślin: pobieranie i transport wody i składników mineralnych. Zjawiska fizykochemiczne, drogi oraz czynniki warunkujące sprawność procesów transpiracji. Fotosynteza w aspekcie produktywności roślin i czynniki wpływające na jej wydajność. Adaptacje ekologiczne roślin na poziomie fizjologiczno-cytologicznym, anatomicznym i morfologicznym.

Oznaczanie za pomocą przewodnika przedstawicieli podstawowych rodzin botanicznych .Charakterystyka morfologiczna i użytkowa wybranych rodzin (Brassicaceae, Fabaceae, Apiaceae, Lamiaceae, Ranunculaceae, Solanaceae, Asteraceae, Poaceae, Cyperaceae, Juncaceae).

Budowa komórki ze szczególnym uwzględnieniem struktur swoistych dla roślin: plastydy, wakuola z sokiem komórkowym i ściana komórkowa oraz znajdujące się w nich barwniki roślinne i materiały zapasowe.

Komórka roślinna jako układ osmotyczny: pomiar ciśnienia osmotycznego i siły ssącej komórki roślinnej. Podstawowe czynniki modyfikujące efektywność fotosyntezy: wpływ barwy i natężenia światła na intensywność fotosyntezy.

Literatura:

Literatura podstawowa

1 Skrypt p. red. E. Pojnar ? Botanika teoria i ćwiczenia cz. I i II

2 A. Stachak ? Botanika dla zootechników

3 J. Kopcewicz, S. Lewak ? Fizjologia roślin

Itd.

Literatura uzupełniająca (o ile zalecana)

1 A.J. Szweykowscy ? Słownik botaniczny

Efekty uczenia się:

Rozpoznaje organizację komórkową żywych organizmów na poziomie submikroskopowym.

Opisuje budowę organów generatywnych i wegetatywnych roślin oraz ekologicznie uwarunkowane modyfikacje.

Opisuje przebieg procesu rozmnażania generatywnego oraz wegetatywnego roślin.

Wyjaśnia odmienną budowę anatomiczną organów charakterystycznych dla różnych taksonów roślinnych.

Charakteryzuje procesy fizjologiczne zachodzące u roślin (fotosynteza, oddychanie, pobieranie i transport wody oraz soli mineralnych).

Posługuje się poprawną nomenklaturą botaniczną.

Identyfikuje najważniejsze, z punktu widzenia studiowanego kierunku, gatunki roślin.

Korzysta z kluczy i przewodników do oznaczania roślin.

Rozpoznaje materiał roślinny na podstawie preparatów mikroskopowych.

Porównuje poziom organizacji komórkowo-tkankowej roślin różnych taksonów.

Analizuje procesy fizjologiczne zachodzące u roślin (fotosynteza, oddychanie, pobieranie i transport wody i soli mineralnych).

Docenia rolę roślin w szeroko pojętym środowisku przyrodniczym.

Umiejętność pracy w zespole z poczuciem odpowiedzialności za wspólnie realizowane cele.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)