Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomika i organizacja produkcji zwierzęcej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.AGB.OIEPZ.SI.HZORX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomika i organizacja produkcji zwierzęcej
Jednostka: Katedra Zarządzania i Marketingu w Agrobiznesie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Kurs ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami oraz metodami analizy organizacji produkcji roślinnej i zwierzęcej w gospodarstwach rolnych oraz stosowanie rachunku ekonomicznego w podejmowaniu decyzji produkcyjnych.

Pełny opis:

1.Czynniki produkcji w rolnictwie. Elementy składowe gospodarstwa. Współzależność produkcji rolnicze 2 godz.2.Podstawowe wskaźniki organizacji produkcji roślinnej 2 godz.3.Analiza organizacji produkcji zwierzęcej – obrót stada2 godz.

4.Analiza organizacji produkcji zwierzęcej – obliczanie stanów średniorocznych inwentarza żywego, wskaźniki obrotu stada, obliczanie wydajności jednostkowych.2 godz.

5.Sztuki przeliczeniowe – pojęcie, wykorzystanie 2 godz.

6.Struktura/ obsada inwentarza żywego 2 godz.

7.Powierzchnia paszowe gospodarstwa – podział, wykorzystanie2 godz.

8.Siła robocza – koszty, jakość, wskaźniki. 2 godz.

9.Środki trwałe – pojęcie, podział, obliczanie amortyzacji2 godz.

10.Koszty w produkcji rolniczej – klasyfikacja, podział 2 godz.

11.Podział kosztów pośrednich 2 godz.

12.Rachunki pomocnicze w podejmowaniu decyzji 2 godz.

13.Wycena produktów obroty wewnętrznego 2 godz.

14.Opłacalność produkcji. Ustalanie progu rentowności. 2 god

15.Koszty w podejmowaniu decyzji. Przeliczanie dochodu bezpośredniego działalności rolniczej 2 godz.

Literatura:

Gębska M., Filipiak T. - Podstawy ekonomiki i organizacji gospodarstw rolniczych, Wyd. SGGW, Warszawa 2006Urban M. - Ekonomika i organizacja gospodarstw rolniczych, PWN, Warszawa 1981Fereniec J. - Ekonomika i organizacja rolnictwa, Wyd. Key Text, Warszawa 1999

Jabłonka K., Kałuża H., Marcysiak A., Nawrocki T., Szarek S. - Ekonomika w rolnictwie cz.1. Wyd. REA 2006

Agrobiznes – makroekonomika, t.1, red. A. Woś, Wyd. Key Text, Warszawa 1996

Agrobiznes – mikroekonomika, t.2, red. A. Woś, Wyd. Key Text, Warszawa 1996

Zarządzanie i marketing w agrobiznesie - red. J. Żmija i L. Strzelczak, Wyd. AR Kraków, Kraków 2000

Podstawy ekonomii rynku i marketingu w gospodarce żywnościowej - red. J. Żmija i L. Strzelczak, Wyd. Czuwajmy, Kraków 1996

Sznajder M., Trębacz A., Adamczyk G. - Rynek rolny, Wyd. AR Poznań, Poznań 1997

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)