Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe i przygotowanie pracy inżynierskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.7s.SEM.SI.HZOHX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe i przygotowanie pracy inżynierskiej
Jednostka: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 8.00 LUB 13.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie studentów studiów niestacjonarnych kierunku zootechnika do przygotowania manuskryptu pracy dyplomowej - inżynierskiej. W trakcie zajęć studenci zostaną zapoznani z: (i) najważniejszymi bazami literaturowymi i wykorzystaniem publikacji naukowych w pracy dyplomowej; (ii) podstawami prawa autorskiego oraz konsekwencjami wynikającymi z jego nieprzestrzegania; (iii) zasadami przygotowania manuskryptu pracy inżynierskiej. W czasie seminarium studenci będą również przygotowywać prezentacje multimedialne: (1) dotyczące najnowszych badań z zakresu studiowanego kierunku; (2) zawierające założenia i poszczególne elementy pracy inżynierskiej

Pełny opis:

1. Praca dyplomowa inżynierska: wybór tematu pracy, procedura przygotowania i składania pracy, ocena pracy studenta przez opiekuna naukowego i pracy przez recenzenta, zasady dyplomowania;

2. Podstawowe bazy danych i ich wykorzystanie jako potencjalnych źródeł literatury związanej z wybranym tematem pracy inżynierskiej; prezentacje ustne studentów dotyczące najnowszych osiągnięć z zakresu nauk o zwierzętach i studiowanej specjalności;

3. Prawo autorskie, zasady etyczne w badaniach naukowych (na podstawie: Ustawy z dnia 4 lutego1994r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych, z poźn. zmianami);

4. Podstawowe zasady i wskazówki wykorzystywane podczas przygotowania manuskryptu pracy inżynierskiej: układ i forma pracy (strona tytułowa, spis treści, wstęp, przegląd literatury, cel i zakres pracy, dyskusja, podsumowanie lub wnioski, bibliografia, słowa kluczowe, streszczenie);

5. Referowanie przez studentów założeń i zagadnień omawianych w poszczególnych rozdziałach lub wybranych rozdziałów przygotowywanej pracy inżynierskiej

Literatura:

Podstawowa:

1. Bielec E., Bielec J. Podręcznik pisania prac albo technika pisania po polsku. Drukarnia Patria Kraków, 2000.

2. Gambarelli G., Łucki Z. Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską. Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków, 1998.

3. Weiner J. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. PWN Warszawa, 2000

Uzupełniająca:

1. Ustawa z dnia 4 lutego1994r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U.1994 Nr 24 poz. 83 (z późniejszymi zmianami); Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów, 2.11.2006r. (Dz.U. Nr 224, poz. 1634 z późn. zm.); Zarządzenie Rektora UR Nr 2/2010 z dn. 22.01.2010r.

2. Publikacje naukowe prowadzącego zajęcia oraz prace dyplomowe studentów.

3. Regulamin studiów 2017, § 25 (Praca dyplomowa)

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i/lub rozumie:

- zasady przygotowania i tworzenia prac inżynierskich eksperymentalnych, projektowych i przeglądowych z zakresu wybranej tematyki;

- zagadnienia związane z zasadami etycznymi obowiązującymi w naukach o zwierzętach oraz podstawy prawa i własności intelektualnej.

UMIEJĘTNOŚCI; Absolwent potrafi:

- przeprowadzić eksperyment naukowy i merytorycznie interpretować uzyskane wyniki, wykonać projekt inżynierski lub analizę współczesnej literatury naukowej w ramach tematu pracy o charakterze opisowym;

- posiadać umiejętność korzystania z danych literaturowych oraz baz internetowych związanych z profilem studiów;

- przygotować manuskrypt pracy inżynierskiej wykorzystując wiedzę dotyczącą zasad pisania prac dyplomowych; zastosować odpowiednie zasady redakcyjne podczas pisania pracy;

- przygotować prezentację multimedialną lub wystąpienie ustne w celu zreferowania wybranego zagadnienia z zakresu studiowanej specjalności, ponadto charakterystykę zagadnienia tj. temat, plan i założenia pracy; umieć dyskutować w grupie i uzasadniać przyjęte tezy pracy dyplomowej jak również jej celowość.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - Absolwent jest gotów do:

- ciągłego dokształcania się i wzbogacania swojej wiedzy

- formułowania opinii na temat podstawowych zagadnień z zakresu studiowanego kierunku i specjalności

- przestrzegania zasad etycznych w przeprowadzaniu eksperymentów naukowych, podczas przygotowania projektu inżynierskiego lub przygotowania manuskryptu pracy dyplomowej

Metody i kryteria oceniania:

W celu uzyskania oceny pozytywnej, student jest zobowiązany do przygotowania dwóch prezentacji multimedialnych i publicznego ich wygłoszenia (pierwszą - dotyczącą najnowszych badań z zakresu zootechniki; drugą - zawierającą założenia i poszczególne elementy pracy inżynierskiej). Forma i treść prezentacji są oceniane przez prowadzącego zajęcia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Sechman
Prowadzący grup: Paweł Górka, Jarosław Kański, Czesław Klocek, Joanna Kochan, Jerzy Kowal, Krystyna Koziec, Stanisław Łapiński, Zenon Podstawski, Tomasz Schwarz, Andrzej Sechman, Ryszard Tuz, Justyna Żychlińska-Buczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kański, Andrzej Sechman, Ryszard Tuz
Prowadzący grup: Krzysztof Adamczyk, Joanna Kochan, Olga Lasek, Wiesława Młodawska, Edyta Molik, Jacek Nowicki, Zenon Podstawski, Andrzej Sechman, Marek Tischner, Ryszard Tuz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Sechman, Ryszard Tuz
Prowadzący grup: Ryszard Tuz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.