Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomika i zarządzanie w produkcji zwierzęcej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.7s.EKO.SI.HZOPX.R Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomika i zarządzanie w produkcji zwierzęcej
Jednostka: Katedra Zarządzania i Ekonomii Przedsiębiorstw
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Ekonomika i zarządzanie w produkcji zwierzęcej jest dziedziną wiedzy, która zajmuje się zjawiskami i procesami produkcyjnymi dotyczącymi wytwarzania produktów zwierzęcych z punktu widzenia zasad racjonalnego gospodarowania. Przedmiot „Ekonomika i zarządzanie w produkcji zwierzęcej” ma za zadanie zapoznać studentów z podstawami z zakresu organizacji, zarządzania, analizy, finansowania i planowania w gospodarstwach rolniczych. W ramach zajęć uwzględnia się m.in. następującą tematykę: analiza wskaźników organizacji produkcji roślinnej i zwierzęcej, analiza zasobów siły roboczej i środków trwałych, ocena powierzchni paszowej, sposoby wyboru właściwego kierunku produkcji, marketing w rolnictwie, sporządzanie i analiza wyniku finansowego, bilansu majątkowego, przepływów pieniężnych, finansowa analiza wskaźnikowa. Szczególną uwagę przywiązuje się do przedstawienia zasad prawidłowego planowania produkcji i finansowania w gospodarstwach – programowanie liniowe, plany biznesu.

Pełny opis:

WYKŁADY:

Wprowadzenie do organizacji produkcji: czynniki produkcji, elementy składowe gospodarstwa, współzależności pomiędzy elementami gospodarstwa

Zasady prowadzenia gospodarstw: podstawowe wskaźniki organizacji produkcji roślinnej, analiza organizacji i efektywności produkcji zwierzęcej, metody wyceny artykułów obrotu wewnętrznego

Organizacja produkcji zwierzęcej: ustalenie stanów średnio-rocznych inwentarza żywego, wskaźniki obrotu stada i ich interpretacja, obrót stada, obliczanie wydajności jednostkowej zwierząt, sztuki przeliczeniowe zwierząt (duża, obornikowa, żywieniowa).

Powierzchnia paszowa: typy powierzchni paszowej, mierniki powierzchni paszowej i ich interpretacja, efektywność wykorzystania użytków rolnych pod pasze.

Rachunek ekonomiczny w zarządzaniu gospodarstwem:

klasyfikacja kosztów – koszty stałe, koszty zmienne, bezpośrednie, pośrednie ekonomika skali produkcji. Klucze podziałowe kosztów pośrednich.

Analiza zasobów siły roboczej: przeliczanie na pracowników pełnozatrudnionych, wielkość gospodarstw a zasoby czasu pracy, rodzaje zasobów siły roboczej, czynniki wpływające na poziom zatrudnienia w gospodarstwach.

Opłacalność produkcji: koszty jednostkowe, wskaźniki opłacalności, rentowności, dochód bezpośredni, podejmowanie decyzji o kierunku produkcji, relacja ziemia-praca.

ĆWICZENIA:

Rachunek wyników: schematy dla firm i gospodarstw rolniczych, przykłady, analiza statyczna i dynamiczna, podatki w rolnictwie

Bilans księgowy: bilans otwarcia i zamknięcia, elementy bilansu, przykłady dla firm i gospodarstw rolniczych, analiza statyczna i dynamiczna oraz księgowanie zdarzeń gospodarczych.

Zdolność płatnicza: poziomy (stopnie) zdolności płatniczej, ocena statyczna i dynamiczna płynności finansowej, sprawozdania z przepływów pieniężnych (strumienie finansowe) - metoda dynamiczna (progresywna i odwrotna), wskaźniki – metoda statyczna.

Analiza wskaźnikowa sytuacji finansowej gospodarstw: wskaźniki sytuacji majątkowej, wspomagania finansowego, płynności, efektywności produkcji (rentowności) i kapitału, obsługi zadłużenia, rotacji (obrotowości).

Próg rentowności: BEP w ujęciu ilościowym, wartościowym, margines bezpieczeństwa, analiza wrażliwości dla progu rentowności

Programowanie liniowe:

metodyka, studium przypadku.

Literatura:

Dowgiałło Z., Mandecki S. 1983. Ekonomika i organizacja produkcji zwierzęcej. PWN, Warszawa.

Sierpińska M., Jachna T. 2004 Ocena przedsiębiorstw według standardów światowych, PWN Warszawa

Heijman W., Krzyżanowska Z., Gędek S., Kowalski Z. 1997. Ekonomika rolnictwa, zarys teorii. Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa.

Klepacki B.1997. Wybrane pojęcia z zakresu organizacji gospodarstw, produkcji i pracy w rolnictwie. Wyd. SGGW, Warszawa.

Janusz Żmija i Lucjan Strzelczak (red). 2000. Zarządzanie i marketing w agrobiznesie

Bednarski L.2002. Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa, 2002

Efekty uczenia się:

WIEDZA - absolwent zna i rozumie:

zasady funkcjonowania rynku, zasady ekonomiki i organizacji czynników produkcyjnych, rachunku ekonomicznego w przedsiębiorstwie, charakteryzuje strategie marketingowe, definiuje

podstawy prawa pracy i prawa rolnego

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:

posługuje się miernikami społeczno-ekonomicznymi w ocenie rozwoju rynku rolniczego oraz w podejmowaniu decyzji w skali makro i mikro;

wykorzystuje rachunek ekonomiczny przy podejmowaniu decyzji w zakresie działalności gospodarczej; wykorzystuje

zasady marketingu i ocenia efektywność działań marketingowych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

- myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, prezentowania aktywnej postawy w celu tworzenia indywidualnej przedsiębiorczości

- kreatywnego działania w pracy zespołowej, a także przewodzenia grupie pełniąc w niej różne role

Metody i kryteria oceniania:

WYKŁADY:

Zaliczenie w formie ustnej – student odpowiada na 3 pytania z wykładów: na ocenę pozytywną należy udzielić poprawnej odpowiedzi na co najmniej 2 pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 60%

ĆWICZENIA:

Należy zaliczyć kolokwium pisemne na ocenę pozytywną (poprawnie co najmniej 60% zadań opisowych i rachunkowych, których jest ok. 7-8). Udział w ocenie końcowej – 40%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Utnik-Banaś
Prowadzący grup: Katarzyna Utnik-Banaś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Krasnodębski
Prowadzący grup: Andrzej Krasnodębski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Krasnodębski
Prowadzący grup: Andrzej Krasnodębski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.