Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zachowania nietypowe zwierząt- identyfikacja i przeciwdziałanie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.6s.ZNZ.SI.HETOZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zachowania nietypowe zwierząt- identyfikacja i przeciwdziałanie
Jednostka: Katedra Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt
Grupy: Etologia i psychologia zwierząt I stopień VI sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Studenci mogą poznać i zrozumieć czynniki wpływające na występowanie zachowań nietypowych u zwierząt w kontekście ich dobrostanu; mogą nabyć umiejętność opisywania i charakteryzowania wpływu czynników genetycznych i środowiskowych na występowanie zachowań nietypowych zwierząt a wiedzę i umiejętności uzyskane podczas zajęć będą mogli wykorzystać w praktyce.

Pełny opis:

Tematyka wykładów (30 godzin) jest następująca:

Zachowania nietypowe zwierząt, charakterystyka i podział

Zachowania nietypowe bydła

Uwarunkowania zachowań nietypowych u owiec i kóz

Zachowania nietypowe zwierząt w ogrodach zoologicznych – identyfikacja i przeciwdziałanie

Zaburzenia behawioralne i stereotypie lisów i norek hodowlanych

Zaburzenia behawioralne i stereotypie roślinożernych zwierząt futerkowych

Klasyfikacja i charakterystyka stereotypii występujących u koni (pokarmowe, ruchowe, społeczne, zachowania komfortowe

Klasyfikacja i charakterystyka narowów koni

Metody wzbogacania środowiska chowu zwierząt

Zachowania nietypowe w użytkowaniu drobiu

Możliwości genetycznego kształtowania zachowania drobiu i zapobiegania zachowaniom nietypowym

Charakterystyka zachowań nietypowych psów

Charakterystyka zachowań nietypowych kotów

Charakterystyka zachowań nietypowych innych ssaków towarzyszących

Neofilie, neofobie i awersje pokarmowe, spaczone łaknienie, metody zapobiegania oraz rozwiązywanie problemu

Stereotypie behawioralne i zachowania kanibalistyczne u świń, przyczyny i metody przeciwdziałania

Tematyka ćwiczeń audytoryjnych (15 godzin):

Interpretacja etologiczna zachowań nietypowych bydła

Zaburzenia w funkcjonowaniu zmysłów odpowiedzialnych za relacje społeczne owiec i kóz

Diagnozowanie nietypowych zachowań zwierząt futerkowych

Przyczyny, terapia i profilaktyka zaburzeń zachowania koni

Wzbogacenie środowiska chowu drobiu w prewencji zachowań nietypowych

Identyfikacja zachowań nietypowych świń – analiza materiału video

Tematyka ćwiczeń specjalistycznych (15 godzin):

Wpływ czynników środowiskowych na nietypowe zachowania owiec i kóz

Zachowania nietypowe zwierząt w ogrodach zoologicznych – identyfikacja i przeciwdziałanie

Interpretacja nietypowych zachowań zwierząt futerkowych (ferma królików lub szynszyli)

Rozpoznawanie zachowań nietypowych koni - zajęcia w ośrodkach hodowlanych i jeździeckich

Metody wzbogacania środowiska chowu zwierząt - zaprojektowanie i wykonanie enrichmentu dla wybranych gatunków zwierząt dzikich (przekazanie ich do ZOO i ewentualnie ocena wpływu wzbogacenia środowiska na aktywność zwierząt)

Warunki kontrolowanego środowiska chowu a zachowanie drobiu. Dobrostan drobiu w warunkach produkcji drobiarskiej

Neofilie, neofobie i awersje pokarmowe, spaczone łaknienie, metody zapobiegania oraz rozwiązywanie problemu - analizy konkretnych przypadków

Praktyczna identyfikacja zachowań nietypowych psów i kotów, metody prewencyjne

Praktyczna identyfikacja zachowań nietypowych innych zwierząt towarzyszących, metody prewencyjne

Materiały wzbogacające środowisko chowu świń zgodne z Dyrektywą 2008/120/WE i Zaleceniem Komisji UE 336/2016 – projektowanie i dobór materiałów

Literatura:

Fraser A.F; Broom D.M. Farm animal behaviour and welfare, CABI, 1997

Godyń Dorota, Nowicki Jacek, Herbut Piotr: Effects of Environmental Enrichment on Pig Welfare—A Review, w: Animals, vol. 9, nr 6, 2019, ss. 1-17, DOI:10.3390/ani9060383

Nowicki Jacek, Świerkosz Sara, Tuz Ryszard [i in.] : The influence of aromatized environmental enrichment objects with changeable aromas on the behaviour of weaned piglets, w: Veterinarski Arhiv, vol. 85, nr 4, 2015, ss. 425-435

Adamczyk K., Górecka-Bruzda A., Nowicki J. [i in.]. 2015. Perception of environment in farm animals - a review. Annals of Animal Science 15: 565-589.

Nowicki Jacek, Kopyra Marcin, Klocek Czesław: The behavioral reaction of weaners to hanging toys: wooden ball and aromatized wooden ball – way to reduce aggression after mixing, w: Journal of Central European Agriculture, vol. 8, nr 4, 2007, ss. 447-452

Stereotypic Animal Behaviour: Fundamentals and Applications to Welfare, pod redakcją Georgia Mason, Jeffrey Rushen, 2nd edition, CABI, 2006

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie czynniki wpływające na występowanie zachowań nietypowych u zwierząt; rodzaje, formy i typy zachowań nietypowych u zwierząt oraz metody przeciwdziałania ich występowaniu; znaczenie relacji człowiek-zwierzę dla powstawania zachowań nietypowych u zwierząt; znaczenie zależności pomiędzy poziomem dobrostanu zwierząt a występowaniem u nich zachowań nietypowych; potrafi opisywać i charakteryzować wpływ czynników genetycznych i środowiskowych na występowanie zachowań nietypowych zwierząt; stosować metody zapobiegające powstawaniu zachowań nietypowych, a w razie ich wystąpienia znaleźć i zastosować środki zaradcze; dobierać i wykorzystywać w praktyce wiedzę w zakresie zapewnienia zwierzętom optymalnych warunków zoohigienicznych i żywieniowych; podejmować właściwe działania w postępowaniu ze zwierzętami tak aby nie dochodziło do występowania zachowań nietypowych; wykorzystania w praktyce zdobytej wiedzy z zakresu zachowań nietypowych zwierząt; szacowania zagrożeń i efektów prowadzenia chowu zwierząt na podstawie obserwacji ich zachowań, w tym zachowań nietypowych; ciągłego samokształcenia i upowszechniania swoich umiejętności i wiedzy w społeczeństwie; podjęcia odpowiedzialności za zwierzęta będące pod jego opieką i zapewnienia im wysokiego poziomu dobrostanu.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie (test wyboru), na ocenę pozytywną należy prawidłowo odpowiedzieć na minimum 50% pytań, ocena z ćwiczeń audytoryjnych stanowi 25% oceny końcowej.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Adamczyk
Prowadzący grup: Krzysztof Adamczyk, Krzysztof Andres, Małgorzata Gumułka, Magdalena Hędrzak, Olga Lasek, Stanisław Łapiński, Edyta Molik, Piotr Niedbała, Katarzyna Olczak, Sylwia Pałka, Krzysztof Pawlak, Magdalena Pieszka, Tomasz Schwarz, Samanta Świerk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)