Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technika pisania prac dyplomowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.6s.PIS.SI.HZOBY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technika pisania prac dyplomowych
Jednostka: Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Grupy: Bioinżynieria zwierząt 6 sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem nauczania jest zapoznanie studentów z techniką przygotowywania manuskryptu pracy dyplomowej. Na pierwszych 4 wykładach omówione zostaną zasady pisania prac dyplomowych oraz formatowania tekstów naukowych; uczestnicy kursu zostaną zaznajomieni z najważniejszymi zasadami obowiązującymi podczas pisania poszczególnych rozdziałów pracy dyplomowej: tytuł pracy, streszczenie, wstęp, hipoteza badawcza, materiał i metody, wyniki, dyskusja, wnioski. Przedstawione zostaną również zasady przygotowywania tekstów prac przeglądowych. Słuchacze uzyskają odpowiedź na pytanie: jak ustrzec się najczęstszych błędów popełnianych przy planowaniu struktury pracy dyplomowej, prezentacji danych na wykresach i tabelach oraz podczas wykonywania spisu piśmiennictwa. Na wykładach poruszane będą również kwestie dotyczące praw autorskich, repozytorium prac dyplomowych oraz programów antyplagiatowych. Następne 3 zajęcia zostaną przeznaczone na prezentację prac dyplomowych studentów uczestniczących w zajęciach.

Pełny opis:

Charakterystyka prac naukowych: cechy i forma pracy naukowej, podział tekstu, sposób cytowania literatury i zasady tworzenia bibliografii, prawo autorskie (2 h)

Ogólne zasady przygotowania i pisania prac dyplomowych: metodyka gromadzenia literatury przedmiotu i pisania pracy inżynierskiej: treść, układ i forma pracy (strona tytułowa, spis treści, wstęp, przegląd literatury, cel i zakres pracy, rozwiązanie problemu z podziałem na rozdziały, wnioski lub podsumowanie, spis literatury, słowa kluczowe, streszczenie) (4 h)

Wskazówki redakcyjne: papier, czcionka, edytor, podział tekstu, akapity, konstrukcja tabel i rysunków i ich opis, cytowanie w tekście, jednostki miar, numeracja stron, wydruk pracy, wersja elektroniczna (3 h)

Referowanie przez studentów tematu, planu i założeń pracy inżynierskiej (6 h).

Literatura:

1. Bielec E., Bielec J. Podręcznik pisania prac albo technika pisania po polsku. Drukarnia Patria Kraków, 2000.

2. Boć J. Jak pisać pracę magisterską. Kolonia Limited Wrocław, 2003.

3. Gambarelli G., Łucki Z. Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską. Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków, 1998.

4. Weiner J. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. PWN Warszawa, 2000

Literatura uzupełniająca:

1. Ustawa z dnia 4 lutego1994r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U.1994 Nr 24 poz. 83

2. Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Dz.U. z 2010 nr 152 poz. 1016

3. Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów, 2.11.2006r. (Dz.U. Nr 224, poz. 1634 z poź. zm.)

4. Zarządzenie Rektora UR Nr 2/2010 z dn. 22.01.2010r

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student określa cechy i formę pracy naukowej; posiada wiedzę dotyczącą podziału tekstu pracy naukowej, sposobu cytowania literatury i zasad tworzenia bibliografii; zna podstawy prawa autorskiego; ma wiedzę dotyczącą ogólnych zasad przygotowania i pisania prac dyplomowych; zna podstawowe zasady redakcyjne stosowane podczas przygotowywania manuskryptu pracy dyplomowej.

Umiejętności:

Student wykorzystuje i posługuje się bazami bibliograficznymi w celu wyszukania i zgromadzenia literatury związanej z tematem pracy dyplomowej; potrafi przygotować manuskrypt pracy inżynierskiej wykorzystując wiedzę dotyczącą zasad pisania prac naukowych

wykorzystuje i stosuje odpowiednie zasady redakcyjne podczas pisania pracy dyplomowej; posiada umiejętność przygotowania wystąpienia ustnego w celu zreferowania tematu, planu i założeń pracy inżynierskiej.

Kompetencje społeczne:

Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i wzbogacania swojej wiedzy; potrafi określić priorytety służące realizacji postawionego celu; ma świadomość znaczenia zasad etycznych w przeprowadzaniu eksperymentów naukowych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę - ocena prezentacji przygotowanej przez studenta.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Sechman
Prowadzący grup: Andrzej Sechman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Sechman
Prowadzący grup: Andrzej Sechman, Magdalena Socha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Sechman
Prowadzący grup: Andrzej Sechman, Magdalena Socha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Sechman, Danuta Wrońska
Prowadzący grup: Magdalena Socha, Danuta Wrońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)