Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy neurobiologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.6s.NEU.SI.HZOBZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy neurobiologii
Jednostka: Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Grupy: Bioinżynieria zwierząt I stopnia VI sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot obowiązkowy kierunkowy – 6 semestr studiów

Wymagania wstępne: wiedza dotyczącą biologii komórki, procesów fizjologicznych, biochemicznych, biologii molekularnej.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

Podstawowe pojęcia z zakresu neurobiologii; badania neurobiologiczne - rys historyczny, stan obecny i perspektywy.

Układ nerwowy – poziom komórkowy; fizjologia pojedynczego neuronu.

Transmisja synaptyczna oraz integracja informacji w układzie nerwowym.

Anatomia neurochemiczna mózgu.

Procesy zaangażowane w rozwój, dojrzewania i starzenie mózgu.

Komórkowe podstawy zaburzeń neurobiologicznych.

Metody i techniki in vivo stosowane w badaniu aktywności ośrodków nerwowych mózgu.

Tematyka ćwiczeń:

Neuroanatomia mózgu; morfologia i funkcje struktur mózgowych.

Obrazowanie funkcjonale ośrodkowego układu nerwowego.

Bariera krew-mózg i płyn mózgowo-rdzeniowy.

Metody badania podstawowych czynności neurologicznych.

Zaburzenia percepcji, iluzje, halucynacje.

Literatura:

Podstawowa:

Neurobiologia. Krótkie wykłady. Longstaff A., PWN, 2012

Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt. Sadowski B., PWN, 2012

Mózg a zachowanie. Górska T., Grabowska A., Zagrodzka J. [red], PWN, 2005

Uzupełniająca:

Guide to Research Techniques in Neuroscience. Carter M., Shieh JC., Elsevier, 2015

Kajta M, Wójtowicz A. Neurodevelopmental disorders in response to hormonally active environmental pollutants. Przegląd Lekarski. 2010; 67:1194-9. Review. Polish.

Kirsz K, Szczęsna M, Biernat W, Molik E, Zięba D. Involvement of orexin A in nocturnal melatonin secretion into the cerebrospinal fluid and the blood plasma in seasonal sheep. Gen Comp Endocrinol. 2020 Jan 15;286:113304. doi: 10.1016/j.ygcen.2019.113304.

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent:

- posiada podstawową wiedzę dotyczącą struktury i funkcji komórek eukariotycznych w tym w szczególności komórek nerwowych i budowy układu nerwowego

- rozróżnia budowę komórek i tkanek oraz układów anatomicznych podstawowych gatunków zwierząt gospodarskich i laboratoryjnych

- ma podstawową wiedzę dotyczącą hodowli in vitro komórek w tym komórek gleju oraz ich zastosowania w badaniach z zakresu bioinżynierii zwierząt

- ma ogólną wiedzę z zakresu funkcjonowania organizmów eukariotycznych oraz wzajemnych relacji pomiędzy organizmami żywymi w środowisku w aspekcie procesów neurobiologicznych

UMIEJĘTNOŚCI – absolwent potrafi:

- rozpoznać i izolować poszczególne narządy, tkanki i komórki nerwowe, oceniać ich budowę morfologiczną i strukturę histologiczną

- analizować zależności między strukturą a funkcją komórek nerwowych, strukturą mózgu pojedynczych organizmów zwierzęcych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – absolwent jest gotów do:

- poniesienia zawodowej i etycznej odpowiedzialności za stosowanie metod z zakresu bioinżynierii komórek i tkanek układu nerwowego

¬ podejmowania zadań w zakresie bioinżynierii zwierząt oraz szeroko rozumianego rolnictwa (ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności

- rozwiązywania problemów dotyczących szeroko pojętych prac projektowych, jak również własnych działań

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin i zaliczenie ćwiczeń w formie testu jednokrotnego wyboru, na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 55% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania. Udział oceny z egzaminu w ocenie końcowej wynosi 60%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Zięba-Przybylska
Prowadzący grup: Katarzyna Kirsz, Agnieszka Pietsch-Fulbiszewska, Małgorzata Szczęsna, Anna Wójtowicz, Dorota Zięba-Przybylska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Zięba-Przybylska
Prowadzący grup: Weronika Biernat, Katarzyna Kirsz, Agnieszka Pietsch-Fulbiszewska, Małgorzata Szczęsna, Anna Wójtowicz, Dorota Zięba-Przybylska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kirsz
Prowadzący grup: Gabriela Izowit, Katarzyna Kirsz, Agnieszka Pietsch-Fulbiszewska, Małgorzata Szczęsna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)