Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Inwentaryzacja różnorodności biologicznej środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.6s.INW.SI.HZOBY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Inwentaryzacja różnorodności biologicznej środowiska
Jednostka: Katedra Zoologii i Dobrostanu Zwierząt
Grupy: Bioinżynieria zwierząt 6 sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Po ukończeniu kursu student opisuje różnorodność fauny agroekosystemu i ekosystemu zrównoważonego, tłumaczy znaczenie organizmów w zajmowanym środowisku i rolę dla człowieka, dobiera metody do pozyskiwania i oznaczania poszczególnych grup taksonomicznych zwierząt, opisuje różnorodność gatunkową bezkręgowców i kręgowców (uwzględniając różnice morfologiczne przedstawicieli poszczególnych rzędów).

Student rozróżnia bezkręgowce na różnych poziomach organizacji życia, stosuje techniki mikroskopowe do ich rozpoznawania. Ocenia rolę tych zwierząt w przyrodzie. Nabywa umiejętności rozpoznawania gatunków kręgowców, ocenia rolę ptaków i ssaków w ekosystemach (także objętych różnymi formami ochrony), stosuje podstawowe techniki konserwacji i preparowania zwierząt, analizuje funkcjonowanie i wzajemne zależności organizmów w przyrodzie, stosuje w praktyce metody oceny różnorodności gatunkowej różnych grup systematycznych zwierząt.

Pełny opis:

Metodologia badań środowiskowych.

Metody inwentaryzacji fauny bezkręgowców: odłów fauny endogeicznej (metoda Satchella - dżdżownice, lejek suchy Tullgrena - bezkręgowce wierzchniej warstwy gleby, lejek mokry Baermanna - roztocze, nicienie glebowe), odłów fauny epigeicznej (pułapki Barbera w różnych modyfikacjach, siatka, czerpak, parasol entomologiczny oraz pułapki feromonowe i świetlne - owady latające i przebywające na roślinach).

Badania koproskopowe i ocena parazytologiczna środowiska (larwoskopia – pastwiska, badanie gleby na obecność form rozwojowych pasożytów zoonotycznych).

Metody inwentaryzacji płazów i gadów: odłów siatką hydrobiologiczną (odłów płazów), rejestracja głosów godowych samców płazów, obserwacja potencjalnych miejsc lęgowych gadów.

Rozpoznawanie ptaków różnych typów siedlisk (wodnych, łąkowych, leśnych) i ich wykorzystanie, jako wskaźników stopnia sukcesji i równowagi ekologicznej.

Metody inwentaryzacji ptaków: obserwacje bezpośrednie (metoda transektowa z zastosowaniem wabienia głosowego), obserwacje pośrednie (identyfikacja głosowa, rozpoznawanie śladów i tropów).

Metody wykrywania obecności ssaków w siedlisku (tropy i ślady).

Inwentaryzacja rzadkich gatunków drobnych ssaków (Rodentia i Insectivora) na podstawie analizy wypluwek sów i ptaków drapieżnych.

Oznaczanie gatunków (grup systematycznych, morfogatunków) bezkręgowców przy pomocy kluczy i omówienie ich znaczenia.

Oznaczanie gatunków drobnych ssaków przy pomocy kluczy i omówienie ich znaczenia

Zaliczenie ćwiczeń (Łącznie 5 godzin wykładów i 25 godzin ćwiczeń)

Literatura:

1. Berger L. 2000. Płazy i gady Polski. Klucz do oznaczania. PWN Warszawa-Poznań.

2. Boczek J. 2001. Człowiek i owady. Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa.

3. Boczek J., Błaszak Cz. 2005. Roztocze (Acari). Znaczenie w życiu i gospodarce człowieka. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

4. Czarnecki Z. (red.) 1982. Ptaki Europy - przewodnik terenowy. PWN, Warszawa.

5. Delin H., Svensson L. 2008. Ptaki Europy – przewodnik. Wydawnictwo MWK.

6. Falniowski A. Techniki zbioru utrwalania i konserwacji zwierząt. Wydawnictwo Wniwerystetu Warszawskiego. Warszawa 2007.

7. Głowaciński Z. Polska czerwona księga zwierząt PWRiL 1992 Warszawa

8. Głowaciński Z., Rafiński J. (red.) 2003. Atlas płazów i gadów Polski. Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie oraz Inspekcja Ochrony Środowiska w Warszawie.

9. Gromadzki M. (red.) 2004. Ptaki. Poradnik ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000. Min. Środ., Warszawa.

10. Herczek A., Gorczyca J. 1999. Atlas i klucz. Płazy i gady Polski. Wydawnictwo Kubajak, Kraków.

11. Jędrzejewski W., Sidorowicz W. 2010. Sztuka tropienia zwierząt. Zakład badania ssaków PAN w Białowieży.

12. Juszczyk W. 1987. Płazy i gady krajowe (część 1-3). PWN Warszawa.

13. Kowalski K. Ssaki. Zarys teriologii. PWN 1971 Warszawa;

14. Kowalski K. Klucze do oznaczania kręgowców Polski, cz. V, Ssaki Grodziński Z. Zoologia. Przedstrunowce i strunowce. PWN 1967 Warszawa;

15. Mammalia. PWN 1964 Kraków.

16. Nawrot J. 2001. Owady – szkodniki magazynowe. Themar, Warszawa.

17. Novak V. 1975. Atlas szkodników owadzich drzew leśnych. PWRiL, Warszawa;

18. Pucek Z. 1984. Klucz do oznaczania ssaków Polski. PWN, Warszawa.

19. Romanowski J. Śladami zwierząt. PWRiL, Warszawa1998.

20. Sikora A. i inni (red.). 2007. Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogacki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

21. Starzyk J.R., Skrzypczyńska M., Rossa R., Michalewicz J. 2006. Ćwiczenia z entomologii leśnej. PWRiL.

22. Svensson L . (red.). 2013. Ptaki - przewodnik Collinsa. Multico, Warszawa.

23. Wąsowski R., Pentkowski A. 2003. Ślimaki i małże Polski. Mulico, Warszawa;

24. Wilkaniec B. (red.) 2006. Entomologia leśna. AR Poznań

25. Zyska B. 1999. Zagrożenia biologiczne w budynku. Arkady, Warszawa.

26. Klucze do oznaczania bezkręgowców i kręgowców.

27. Klucze do oznaczania owadów Polski. Polskie Towarzystwo Entomologiczne.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Opisuje różnorodność fauny agroekosystemu i ekosystemu zrównoważonego.

Tłumaczy znaczenie organizmów w zajmowanym środowisku i rolę dla człowieka, dobiera metody do pozyskiwania i oznaczania poszczególnych grup taksonomicznych zwierząt.

Opisuje różnorodność gatunkową bezkręgowców i kręgowców (uwzględniając różnice morfologiczne przedstawicieli poszczególnych rzędów).

Poznaje współczesne metody systematyzowania zwierząt.

Umiejętności

Rozróżnia bezkręgowce na różnych poziomach organizacji życia, stosuje techniki mikroskopowe do ich rozpoznawania i ocenia rolę tych zwierząt w przyrodzie.

Nabywa umiejętności rozpoznawania gatunków kręgowców, ocenia rolę ptaków i ssaków w ekosystemach (także objętych różnymi formami ochrony), stosuje podstawowe techniki konserwacji i preparowania zwierząt, analizuje funkcjonowanie i wzajemne zależności organizmów w przyrodzie, stosuje w praktyce metody oceny różnorodności gatunkowej różnych grup systematycznych zwierząt..

Weryfikuje własne obserwacje ze zdobytą wiedzą.

Kompetencje społeczne

Jest świadomy znaczenia i roli zwierząt w życiu człowieka i w środowisku oraz zagrożeń biologicznych dla środowiska naturalnego, rozumie potrzebę ochrony różnych grup systematycznych zwierząt, dostrzega rolę tych organizmów jako biowskaźników zanieczyszczeń środowiskowych

Metody i kryteria oceniania:

Praca projektowa

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Kornaś
Prowadzący grup: Irena Grześ, Sławomir Kornaś, Jerzy Kowal, Mateusz Okrutniak, Adam Tofilski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)