Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Higiena i dobrostan zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.6s.HIG.NI.HZONZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Higiena i dobrostan zwierząt
Jednostka: Katedra Zoologii i Dobrostanu Zwierząt
Grupy: Zootechnika niestacjonarne I stopnia VI sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Opis przedmiotu:

Program zajęć obejmuje zagadnienia dotyczące wpływu warunków utrzymania zwierząt na ich dobrostan. Szczegółowo omawiane są poszczególne parametry mikroklimatu, sposoby ich pomiaru, normy oraz wpływ na organizmy zwierząt takich czynników jak: ochładzanie, wilgotność, oświetlenie pomieszczeń, zapylenie, szkodliwe domieszki gazowe, ozon.

Ponadto program zajęć obejmuje podstawowe zagadnienia higieny psychicznej zwierząt i problemy sanitarno higieniczne budynków inwentarskich. W trakcie zajęć studenci poznają metody oceny parametrów mikroklimatycznych oraz sposoby kształtowania i optymalizacji warunków środowiskowych w celu podwyższenia

Pełny opis:

Wykłady:

Definicja zoohigieny. Zakres zoohigieny na tle definicji choroby. Dobrostan zwierząt na tle Ustawy o Ochronie Zwierząt

Środowisko naturalne a środowisko hodowlane. Wpływy geochemiczne i geobiotyczne na zdrowie i wydajność zwierząt

Fotoklimat pomieszczeń. P promieniowanie a zdrowie zwierząt

Pomieszczenia dla zwierząt w aspekcie dobrostanu zwierząt:

a. ciepłochronność

b. wilgotność powietrza

c. szkodliwe domieszki gazowe

Oddziaływanie hodowli zwierząt na środowisko

Ćwiczenia:

Dekalorymetria i anemometria

Psychrometria i higrometria

Luxometria i konimetria.

Oznaczanie stężenia szkodliwych domieszek gazowych powietrza.

Podstawy projektowania wentylacji budynków inwentarskich.

Podstawy obliczania bilansu cieplnego budynków inwentarskich.

Zaliczenie końcowe przedmiotu : kolokwium i zaliczenie praktyczne ćwiczeń oraz zaliczenie projektu budynku inwentarskiego

Literatura:

T. M. Janowski: „Zoohigiena”

E. Rokicki, T. Kolbuszewski: „Higiena Zwierząt”

L. Wolski: „Mikroklimat w budynkach inwentarskich”

E. Rokicki, I. Masłowska: „ Zoohigiena”

R. Kołacz, Z. Dobrzański: „ Higiena i dobrostan zwierząt gospodarskich

J.T. Marcinkowski „Podstawy higieny”

T.M. Janowski: Metodyka badań zoohigienicznych

Aktualne publikacje zawarte w czasopismach naukowych i popularno-naukowych z zakresu dobrostanu zwierząt

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Definiuje kryteria i uwarunkowania dobrostanu zwierząt gospodarskich i zna zasady humanitarnego postępowania za zwierzętami.

Posiada wiedzę na temat wpływu czynników środowiskowych na zdrowie zwierząt, jak również oddziaływania chowu i hodowli zwierząt na środowisko naturalne.

Umiejętności:

potrafi wykonać pomiary parametrów mikroklimatycznych pomieszczeń inwentarskich oraz zinterpretować ich wyniki w kontekście dobrostanu zwierząt i obowiązujących norm.

Umie ocenić projekt budynku inwentarskiego pod kątem kształtowania właściwych parametrów mikroklimatycznych. Zna podstawy projektowania budynku inwentarskiego

Kompetencje społeczne:

Ma świadomość konieczności dbania o dobrostan zwierząt i aspekt etyczny pracy ze zwierzętami

W sposób zorganizowany podchodzi do rozwiązywania problemów dotyczących szeroko pojętych prac projektowych, jak również własnych działań.

Metody i kryteria oceniania:

Poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych na uzyskanie oceny:

< 55% niedostateczny

55-65% dostateczny

>65 -70% ponad dostateczny

>70-80% dobry

>80-90% ponad dobry

>90 % bardzo dobry

Forma zaliczania : pisemna

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Ćwiczenia projektowe, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Tombarkiewicz
Prowadzący grup: Krzysztof Pawlak, Barbara Tombarkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Ćwiczenia projektowe, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Tombarkiewicz
Prowadzący grup: Marcin Lis, Barbara Tombarkiewicz, Magdalena Trela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Ćwiczenia projektowe, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Tombarkiewicz
Prowadzący grup: Barbara Tombarkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)