Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biotechniki rozrodu zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.6s.BIO.SI.HZOBY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biotechniki rozrodu zwierząt
Jednostka: Katedra Rozrodu, Anatomii i Genomiki Zwierząt
Grupy: Bioinżynieria zwierząt 6 sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

W ramach przedmiotu student posiądzie wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie technik wspomaganego rozrodu zwierząt w tym między innymi: sterowania cyklem rujowym, pozyskiwania i hodowli in vitro ocytów, transplantacji zarodków, metod uzyskiwania zarodków w warunkach in vitro, mikromanipulacji na gametach i zarodkach oraz i ich kriokonserwacji. Student będzie miał możliwość zdobycia umiejętności praktycznych związanych z biotechnologicznymi metodami wspomagania rozrodu zarówno w aspekcie klinicznym jak i na poziomie komórkowym w laboratorium.

Pełny opis:

Wykłady

1. Rozwój biotechnologicznych metod wspomagania rozrodu-perspektywy i ograniczenia 2h

2. Pozyskiwanie oraz dojrzewanie in vivo i in vitro oocytów ssaków 2h

3. Zapłodnienie In vitro 2h.

4. Transpantacja oocytów (GIFT) i transplantacja zarodków (ET)2h

5. Klonowanie ssaków 2h

6. Chimery i hybrydy 1h

7. Uzyskiwanie i wykorzystanie zarodków monoparentalnych 1h

8. Diapauza zarodkowa 1h

9. Biomedyczne kierunki embriologii 2h

Ćwiczenia:

1. Organizacja pracy w klinice rozrodu i laboratorium embriologicznym.

2. Sterowanie cyklem rujowym u samic zwierząt gospodarskich i towarzyszących(synchronizacja rui, prowokowanie owuacji i superowulacji).

3. Nowoczesne metody analizy nasienia (komputerowo wspomagana analiza nasiena CASA.

4. Krótkotrwała i długotrwała konserwacja nasienia.

5. Pozyskiwanie, ocena i hodowla in vitro oocytów ssaków.

6. Zapłodnienie in vitro u zwierząt (klasyczne zapłodnienie IVF i zapłodnienie wspomagane ICSI).

7. Transplantacja zarodków u koni i bydła.

8. Chirurgiczne pozyskiwanie zarodków z jajowodów królic.

9. Metody oceny gamet i zarodków.

10. Kriokonserwacja oocytów i zarodków.

11. Klonowanie ssaków.

12. Modele badawcze w embriologii eksperymentalnej (nicień, mysz)

13. Mikromanipulacje na gametach i zarodkach

14. Biotechnologiczme metody wspomagania rozrodu w ratowaniu gatunków zwierząt zagrożonych wyginięciem.

15. Aspekty etyczne w embriologii eksperymentalnej-panel dyskusyjny

Literatura:

Bielański A. Tischner M.: Biotechnologia w rozrodzie zwierząt gospodarskich" DrukRol 1995

Efekty uczenia się:

Student będzie posiadał podstawy teoretyczne dotyczące biotechnik rozrodu zwierząt oraz umiejętności praktyczne wykonywania poszczególnych procedur przewidzianych w programie przedmiotu

Metody i kryteria oceniania:

ustne zaliczenie ćwiczeń i wykładów

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kochan
Prowadzący grup: Barbara Kij-Mitka, Joanna Kochan, Agnieszka Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)