Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykorzystanie zwierząt gospodarskich i laboratoryjnych w badaniach naukowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.5s.WYK.SI.HZOBY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykorzystanie zwierząt gospodarskich i laboratoryjnych w badaniach naukowych
Jednostka: Katedra Zoologii i Dobrostanu Zwierząt
Grupy: Bioinżynieria zwierząt 5 sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot „Wykorzystanie zwierząt gospodarskich i laboratoryjnych w badaniach naukowych” ma na celu zapoznanie studentów z możliwościami wykorzystania zwierząt w badaniach naukowych. Przedstawione zostaną zasady organizacji doświadczeń oraz podstawowe wymagania i prawne i techniczne przy ich przygotowaniu. Przedmiot prowadzony jest przez specjalistów od rożnych gatunków zwierząt, którzy zapoznają studentów z biologią, specyficznymi wymaganiami oraz technikami badawczymi charakterystycznymi dla doświadczeń wykonywanych z wykorzystaniem zwierząt określonego gatunku

Pełny opis:

Wykłady (zajęcia 2 h)

1. Pochodzenie i biologia zwierząt laboratoryjnych (myszy, szczury, chomiki i inne) – dr hab. Barbara Tombarkiewicz

2.Warunki bytowe zwierząt laboratoryjnych. Systemy eutanazji. Regulacje prawne obowiązujące w Europie i w Polsce - dr hab. Barbara Tombarkiewicz

3. Zarodek kurzy jako model w badaniach biologicznych. dr hab. Marcin Lis, dr hab. Krzysztof Pawlak

4. Wykorzystanie świni domowej w badaniach biomedycznych i behawioralnych- dr Jacek Nowicki

5. Króliki i szynszyle jako zwierzęta doświadczalne .- Prof. dr hab. Olga Szeleszczuk

Ćwiczenia (zajęcia 2 h)

1. Podstawowe zabiegi na zwierzętach laboratoryjnych, pobieranie materiału do badań (film video, zajęcia praktyczne) dr hab. Barbara Tombarkiewicz

2. Rozród i systemy kojarzeń. Oznaczanie faz cyklu estralnego u gryzoni (myszy i szczurów). dr hab. Wiesława Młodawska

3. Wykonywanie iniekcji in ovo, wykorzystanie skorup zastępczych, pobieranie tkanek od embrionów ptasich - dr hab. Marcin Lis, dr hab. Krzysztof Pawlak

4. Wykorzystanie świń do doświadczeń z dziedzin: chirurgii eksperymentalnej, testów farmakologicznych i dermatologicznych itp. (film video, prezentacje PPT) - dr Jacek Nowicki

5. Postawowe testy behawioralne z wykorzystaniem zwierząt laboratoryjnych - dr hab. Barbara Tombarkiewicz

Literatura:

1. Brylińska J., Kwiatkowska J., Zwierzęta laboratoryjne - metody hodowli i doświadczeń, Universitas, Kraków, 1996, I

2. Katkiewicz M, Zwierzęta laboratoryjne - choroby i użytkowanie, SGGW, Warszawa, 1989

3. "Ustawa o doświadczeniach na zwierzętach", Dz.U. z 2005 r. Nr 33, poz. 289 z póź. zm.

4. Artykuły naukowe dotyczące proponowanej tematyki

Efekty uczenia się:

Student zdobędzie podstawowe informacje dotyczące biologii zwierząt wykorzystywanych w doświadczeniach. Pozna zasady utrzymywania zwierząt i organizacji doświadczenia. Pozna podstawowe techniki badawcze wykorzystywane w doświadczeniach z użyciem zwierząt różnych gatunków zwierząt laboratoryjnych i gospodarskich. Student zostanie zaznajomiony z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi przeprowadzanie eksperymentów z wykorzystaniem zwierząt.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny lub ustny. Na ocenę pozytywną student powinien uzyskać 60% maksymalnej punktacji

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)