Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.5s.OCH.SI.HZOBY.R Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona środowiska
Jednostka: Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom charakterystyki najważniejszych elementów środowiska przyrodniczego (powietrza, wody, gleby), omówienie współzależności pomiędzy nimi oraz ich aktualnego stanu. W ramach zajęć przedstawione zostaną rodzaje i źródła zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, bezpośrednie i pośrednie skutki tych zanieczyszczeń, a także sposoby przeciwdziałania zagrożeniom środowiskowym. Omówione zostanie zagadnienie ochrony środowiska przed odpadami. Zwrócona będzie uwaga na oddziaływanie rolnictwa, w tym produkcji zwierzęcej, na środowisko. Przedstawione zostaną aktualne akty prawne z zakresu ochrony środowiska.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do zagadnień ochrony środowiska – rys historyczny, podstawowe pojęcia związane z przedmiotem

2. Akty prawne dotyczące ochrony środowiska w Polsce

3. Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego – zanieczyszczenia gazowe i pyłowe, skutki zanieczyszczenia (smog, niszczenie warstwy ozonowej, efekt cieplarniany) (źródła i przeciwdziałanie)

4. Hałas i wibracje – źródła, skutki oddziaływania, przeciwdziałanie

5. Zanieczyszczenie wód – zasoby wodne Polski i ich stan, źródła i rodzaje zanieczyszczeń wód

6. Oczyszczanie ścieków; charakterystyka osadów ściekowych

7. Gospodarka odpadami

8. Degradacja gleb (erozja, zagęszczenie, zasklepienie, ubytek materii organicznej, zasolenie, zanieczyszczenie, utrata różnorodności biologicznej, osuwiska)

9.Wpływ rolnictwa na stan środowiska naturalnego

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Górka K., Poskrobko B., Radecki W. 2001. Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne. PWE, Warszawa.

2. Jasiewicz Cz., Niemiec M., Baran A. 2010. Ochrona środowiska. Przewodnik do ćwiczeń. Wyd. UR w Krakowie, Kraków.

3. Karaczun Z., Indeka L. 1999. Ochrona środowiska. ARIES, Warszawa.

4. Klimiuk E., Łebkowska M. 2004. Biotechnologia w ochronie środowiska. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

5. Rosik-Dulewska Cz. 2010. Podstawy gospodarki odpadami. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

6. VanLoon G.W., Duffy S.J. 2008. Chemia środowiska. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

7. Zabłocki Z., Fudali E., Podlasińska J., Kiepas-Kokot A. 1998. Pozarolnicze obciążenia środowiska. Wyd. AR w Szczecinie, Szczecin.

Literatura uzupełniająca:

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska. Tekst jednolity Dz. U. 2013 Nr 0, poz. 1232, z późn. zm.

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach. Dz. U. 2013 poz. 21, z późn. zm.

3. Aktualne rozporządzenia Ministra Środowiska RP oraz organów Unii Europejskiej dotyczące ochrony środowiska.

4. Aktualny rocznik statystyczny „Ochrona środowiska”, GUS , Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. Definiuje podstawowe pojęcia związane z ochroną środowiska

2. Wymienia najważniejsze akty prawne z zakresu ochrony środowiska

3. Charakteryzuje zagrożenia dla środowiska wynikające z działalności gospodarczej, w tym rolniczej, i bytowej człowieka oraz procesy przeciwdziałające zanieczyszczeniu środowiska / służące poprawie stanu elementów środowiska

Umiejętności

1. Ocenia zagrożenia związane z korzystania z poszczególnych elementów środowiska

2. Gospodaruje w sposób jak najmniej obciążający środowisko

Kompetencje społeczne

1. Czuje się odpowiedzialny za stan środowiska, rozumie potrzebę ochrony środowiska naturalnego

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2 <55%

Na ocenę 3 55-60%

Na ocenę 3,5 61-70%

Na ocenę 4 71-80%

Na ocenę 4,5 81-90%

Na ocenę 5 >90%

55-60%

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Filipek-Mazur
Prowadzący grup: Barbara Filipek-Mazur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Filipek-Mazur
Prowadzący grup: Barbara Filipek-Mazur, Monika Tabak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.