Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody kształtowania zachowania zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.5s.MKZ.SI.HETOZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody kształtowania zachowania zwierząt
Jednostka: Katedra Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt
Grupy: Etologia i psychologia zwierząt I stopień V sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Ideą przedmiotu było i jest wyjaśnienie studentom bardzo podstawowych uwarunkowań chowu/hodowli zwierząt, ich obecności przy ludziach oraz 'zarządzania zwierzętami' w kontekście kształtowania ich zachowań w warunkach mniej/bardziej antropogenicznych, co stanowi jeden z podstawowych wskaźników dobrostanu zwierząt. Tematyka ta - jak wiadomo - często jest obecna na różnych poziomach życia społecznego (w tym traktowana bywa ideologicznie). Istnieje więc uzasadniony cel przeprowadzenia tego typu zajęć w sposób możliwie przekrojowy i kompleksowy zarazem. Stąd bogata tematyka zarówno o charakterze wykładowym, jak ćwiczeniowym (ćwiczenia audytoryjne, projektowe, terenowe).

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

Chów i hodowla zwierząt – cele, metody, wpływ na zachowanie

Ewolucja i udomowienie psów i kotów jako czynnik zmieniający zachowanie

Psowate i kotowate; rasy psów, inne gatunki zwierząt towarzyszących

Narządy zmysłów – postrzeganie świata przez zwierzęta towarzyszące

Sygnały komunikacji wewnątrzgatunkowej i międzygatunkowej

Techniki żywienia jako element kształtowania zachowania psów i kotów (techniki karmienia - do woli/ limitowane ilością karmy, czasem, częstotliwością; zasady tworzenia planu żywieniowego; żywienie interaktywne/ szkoleniowe wykorzystywane podczas treningu, rodzaje misek, akcesoriów do żywienia)

Sposoby kształtowania pomieszczeń i wybiegów dla zwierząt w ogrodach zoologicznych

Metody treningu dzikich zwierząt do podstawowych zabiegów

Metody chwytania, przenoszenia i unieruchamiania zwierząt dzikich

Zasady i metody transportu zwierząt egzotycznych i towarzyszących

Metody kształtowania zachowań instynktownych (instynkt płciowy, macierzyński) u owiec

Uwarunkowania fizjologiczne zachowań instynktownych u kóz

Pochodzenie i udomowienie dzika, wpływ na zmiany zachowania, priorytety behawioralne świń

Rasy świń i ich charakterystyka (zachowanie, temperament, odporność na stres)

Systemy utrzymania świń

Wzbogacenie środowiska chowu świń

Ewolucyjne podstawy kształtowania się zachowań koni i przegląd koniowatych

Udomowienie koni i jego konsekwencje

Jak koń postrzega świat - narządy zmysłów

Mowa ciała koni i hierarchia w stadzie

Biologia i behawior przodków ptaków domowych. Cechy biologiczne drobiu

Metody utrzymywania i użytkowania ptaków grzebiących w aspekcie wymagań behawioru

Metody utrzymywania i użytkowania ptaków wodnych w aspekcie wymagań behawioru

Możliwości genetycznego kształtowania zachowania drobiu dostosowujące do utrzymywania w różnych kierunkach i systemach użytkowania

Typy użytkowe i rasy bydła

Systemy chowu bydła - młodzież hodowlana i zwierzęta dorosłe

Kształtowanie behawioru bydła dorosłego z uwzględnieniem czynników środowiskowych

Metody kształtowania zachowania cieląt

Behawior zwierząt futerkowych w różnych warunkach utrzymania

Zachowania okołorozrodowe zwierząt futerkowych

Relacja człowiek-zwierzę w codziennej obsłudze zwierząt futerkowych

Zachowanie zwierząt dzikich, metody hodowli i użytkowania

Tematyka ćwiczeń audytoryjnych:

Metody treningu dzikich zwierząt do podstawowych zabiegów

Zasady i metody transportu zwierząt egzotycznych i towarzyszących

Identyfikacja różnic w zachowaniu zwierząt towarzyszących pomiędzy rasami w obrębie gatunków

Identyfikacja różnic w zachowaniu w zależności od sposobu użytkowania zwierząt

Bezpieczeństwo w obchodzeniu się ze zwierzętami towarzyszącymi jako metoda oddziaływania na ich zachowanie

Metody oddziaływania człowieka na zachowanie zwierząt – przegląd

Fizjologiczne uwarunkowania zachowań macierzyńskich owiec

Zabiegi wpływające na zachowanie i dobrostan świń

Naturalne zachowania koni związane z zaspokajaniem popędów i potrzeb życiowych

Rodzaje zachowań związane z utrzymaniem i użytkowaniem koni przez człowieka

Projekt fermy nieśnego użytkowania drobiu uwzględniającej wymogi behawioralne i dobrostanowe ptaków

Projekt fermy mięsnego użytkowania drobiu uwzględniającej wymogi behawioralne i dobrostanowe ptaków

Kształtowanie się aktywności ruchowej i hierarchii stadnej u bydła mlecznego

Testy behawioralne stosowane w badaniach zwierząt futerkowych

Tematyka ćwiczeń specjalistycznych:

Sposoby kształtowania pomieszczeń i wybiegów dla zwierząt w ogrodach zoologicznych

Metody treningu dzikich zwierząt do podstawowych zabiegów

Opracowanie szkolenia wybranego gatunku – praca ze specjalistycznym źródłem, zakończona prezentacją

Grupa społeczna: człowiek i zwierzę towarzyszące a obserwacja komunikacji i oddziaływania sygnałów

Analiza przypadku - problemu żywieniowego z zastosowaniem korekty dotychczasowego żywienia

Socjalizacja młodych zwierząt

Metody kształtowania zachowań apetencyjnych u owiec i kóz

Rola czynników fizjologicznych w budowaniu zachowań rozrodczych owiec i kóz

Rola hormonów i feromonów w kształtowaniu zachowań instynktownych

Przegląd systemów chowu świń (USA, Szwecja, Hiszpania)

Projekt systemów utrzymania, z uwzględnieniem uwarunkowań wpływających na behawior

Bezpieczeństwo i higiena pracy w obchodzeniu się z końmi

Relacja człowiek - koń oparta na hierarchii w stadzie

Metody kształtowania zachowania koni (imprinting, uwrażliwianie, odwrażliwianie, wzmocnienie, zajeżdżanie)

Behawior gniazdowania i znoszenia jaja. Budowa jaja, wady jaj

Lęgi naturalne i sztuczne. Ćwiczenia terenowe

Obserwacja zachowań różnych gatunków i typów użytkowych drobiu. Zachowania żywieniowe drobiu. Ćwiczenia terenowe

Projekt - metody odchowu cieląt oraz wpływu terminu i rodzaju odsadzania na zachowanie cieląt

Badanie behawioru zwierząt futerkowych w warunkach fermowych

Ćwiczenia terenowe, praktyczne zastosowanie metod kształtowania zachowania zwierząt dzikich (hodowle wolierowe i zagrodowe prowadzone w celach restytucyjnych i reintrodukcyjnych, sokolnictwo, metody zapobiegania szkodom w uprawach rolnych i leśnych).

Literatura:

Fraser A.F; Broom D.M. Farm animal behaviour and welfare, CABI, 1997

Nowicki Jacek, Klocek Czesław: Behawior i utrzymanie świń, w: Hodowla i chów świń / Rekiel Anna, Szwaczkowski Tomasz, Eckert Robert ( red. ), 2019, ISBN 978-83-7160-956-5, ss. 335-375

Olczak Katarzyna, Nowicki Jacek, Klocek Czesław: Motivation, stress and learning - critical characteristics that influence the horses value and training method - a review, w: Annals of Animal Science, vol. 16, nr 3, 2016, ss. 641-652,

Adamczyk K., Górecka-Bruzda A., Nowicki J. [i in.]. 2015. Perception of environment in farm animals - a review. Annals of Animal Science 15: 565-589.

Marchant-Forde J. (ed.),. The welfare of pigs, 2009. Springer

Efekty uczenia się:

Przedmiotowe efekty uczenia się:

WIEDZA - student/studentka zna i rozumie:

- różne typy zachowania zwierząt, ich znaczenie; okoliczności występowania

metody i czynniki pozwalające kształtować zachowanie zwierząt, systemy chowu i utrzymania zwierząt;

- znaczenie relacji człowiek-zwierzę dla kształtowania zachowania zwierząt

- znaczenie zależności pomiędzy poziomem dobrostanu zwierząt a ich zachowaniem.

UMIEJĘTNOŚCI - student/studentka potrafi:

- opisywać i charakteryzować wpływ czynników genetycznych i środowiskowych na zachowanie zwierząt, charakteryzować metody chowu i hodowli zwierząt, podstawowe rasy i typy użytkowe;

- kształtować wzorce zachowań zwierząt towarzyszących, gospodarskich, przebywających w schroniskach i ogrodach zoologicznych dobierając odpowiednie metody chowu, systemy utrzymania, mając na uwadze zapewnienie wysokiego poziomu dobrostanu tych zwierząt;

- optymalizować czynniki zoohigieniczne, stosować w praktyce wiedzę z zakresu żywienia zwierząt; odpowiednio postępować ze zwierzętami, wykorzystując wiedzę o ich gatunkowych priorytetach behawioralnych;

- stosować w praktyce metody szkolenia zwierząt w celu kształtowania ich zachowania.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - student/studentka jest gotów/gotowa do:

- wykorzystania w praktyce zdobytej wiedzy;

- szacowania zagrożeń i efektów prowadzenia chowu zwierząt na podstawie obserwacji ich zachowania;

- aktywnego, permanentnego samokształcenia i upowszechniania swoich umiejętności i wiedzy w społeczeństwie;

- podjęcia odpowiedzialności za zwierzęta i wysoki poziom ich dobrostanu.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Egzamin (test wyboru), aby uzyskać pozytywną ocenę student musi poprawnie odpowiedzieć przynajmniej na 50% pytań. Ocena z wykładów stanowi 50% oceny końcowej

Ćwiczenia audytoryjne:

Zaliczenie (test wyboru), aby uzyskać pozytywną ocenę student musi poprawnie odpowiedzieć przynajmniej na 50% pytań. Ocena z ćwiczeń audytoryjnych stanowi 25% oceny końcowej

Ćwiczenia specjalistyczne:

Zaliczenie (test wyboru), aby uzyskać pozytywną ocenę student musi poprawnie odpowiedzieć przynajmniej na 50% pytań. Ocena z ćwiczeń specjalistycznych stanowi 25% oceny końcowej

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Adamczyk
Prowadzący grup: Krzysztof Adamczyk, Krzysztof Andres, Bogusława Długosz, Paweł Górka, Małgorzata Gumułka, Magdalena Hędrzak, Olga Lasek, Stanisław Łapiński, Jarosław Łuszczyński, Edyta Molik, Piotr Niedbała, Krzysztof Pawlak, Magdalena Pieszka, Zenon Podstawski, Marcin Przybyło, Tomasz Schwarz, Ryszard Tuz, Andrzej Węglarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)