Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Markery genetyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.5s.MAR.SI.HZOBZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Markery genetyczne
Jednostka: Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Grupy: Bioinżynieria zwierząt I stopnia V sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

W ramach przedmiotu student poznaje rodzaje markerów genetycznych m.in. białkowych i molekularnych, ich wykrywanie, zastosowanie w diagnostyce medycznej, medycynie sadowej i hodowli zwierząt gospodarskich. Wykorzystanie markerów molekularnych w badaniach jedno- i wielogenowych cech użytkowych. Wykorzystanie markerów molekularnych w badaniach populacyjnych zwierząt i człowieka.

Pełny opis:

Definicja i rodzaje markerów genetycznych. Markery związane z kwasami nukleinowymi rodzaje, wykrywanie, zastosowanie w diagnostyce medycznej, medycynie sądowej, archeologii, analizie behawioralnej, systematyce organizmów.

Wybrane przykłady markerów białkowych – przykłady wykorzystania w diagnostyce medycznej, podstawowe metody wykrywania markerów białkowych. Markery molekularne związane z genami: polimorfizm w obrębie intronów i eksonów, polimorfizm w obrębie rodzin genowych. Markery związane z niekodujacym DNA: metody badania polimorfizmu mini- i mikrosatelitarnego DNA. Polimorfizm sekwencji anonimowych, RAPD.

Wykorzystanie markerów molekularnych w diagnostyce chorób genetycznych: markery wewnątrzgenowe i sprzężone z genami, których mutacje są przyczyną chorób genetycznych. Molekularne markery nowotworowe. Geny supresorowe, onkogeny, geny mutatorowe. Metody cytogenetyczne i molekularne – badanie zmian w garniturze chromosomalnym – wykrywanie dziedzicznych predyspozycji do rozwoju nowotworów złośliwych. Biomarkery nowotworowe – wykrywane metodami biochemicznymi w surowicy krwi i innych płynach ustrojowych

Farmakogenetyka: rodzaje markerów molekularnych oraz ich wykorzystanie w określaniu wrażliwości na określone grupy leków.Markery molekularne stosowane w medycynie sądowej: sprawy o sporne ojcostwo, identyfikacja śladów biologicznych z miejsca przestępstwa.Wykorzystanie markerów molekularnych w badaniach jedno- i wielogenowych cech użytkowych. Wykorzystanie markerów molekularnych w badania populacyjnych zwierząt i człowieka.

Ćwiczenia: Izolacja gDNA z materiałów biologicznych, określenie przydatności izolatów do dalszych technik identyfikacji markerów molekularnych

Markery wykorzystujące enzymy restrykcyjne, RFLP.

Kryteria wyboru markerów w zadaniu badawczym. Uwzględnienie zaplecza, zaplanowanie materiałów i odczynników w samodzielnie zaplanowanym postępowaniu badawczym .

Organizacja banków krwi, zasady kwalifikacji krwiodawców i pobierania krwi, podstawowe badania immunologii transfuzjologicznej. Wykorzystanie grup i białek polimorficznych krwi do oceny różnorodności genetycznej zwierząt

Markery białkowe. Identyfikacja polimorfizmu białek techniką immunoblotingu

Literatura:

Avise J.C. Markery molekularne, historia naturalna i ewolucja, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego;Biotechnologia Zwierząt pod red. Zwierzchowskiego Wyd. Naukowe PWN; Genetyka zwierząt. K. Charon i M. Świtoński.

Efekty uczenia się:

BIOI1-U08, BIOI1-U10

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny z wykładów i ćwiczeń. Udział oceny z ćwiczeń stanowi 50% końcowej oceny.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Kaczor
Prowadzący grup: Urszula Kaczor, Katarzyna Kirsz, Agnieszka Sutkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Kaczor
Prowadzący grup: Urszula Kaczor, Katarzyna Kirsz, Agnieszka Sutkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Kaczor
Prowadzący grup: Urszula Kaczor, Katarzyna Kirsz, Agnieszka Sutkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)