Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chów i hodowla karpia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.5s.KAR.SI.HRBGZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chów i hodowla karpia
Jednostka: Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi: historii chowu i hodowli karpi w Polsce i na świecie, charakterystyki stawów karpiowych, bilansu wodnego gospodarstwa stawowego, bilansu tlenowego stawów karpiowych, narzędzi używane w gospodarstwie karpiowym, metod podnoszenia wydajności naturalnej stawów karpiowych (osuszania i uprawy dna stawowego, obsiewów, wapnowania, nawożenia mineralnego i organicznego stawów karpiowych), roli pokarmu naturalnego w żywieniu karpi, metod zwiększania zasobów pokarmowych w stawach przy zmiennych liczebnie obsadach ryb, zasad żywienia karpi w stawach na różnych poziomach produkcji, trzyletniego i dwuletniego cyklu produkcyjnego karpia, zimowania ryb, podstawowych pojęć z zakresu normowania obsad karpia, podstawowej wiedzy na temat chorób ryb karpiowatych, aktualnych trendów w gospodarce karpiowej w Polsce.

Pełny opis:

Zagadnienia będące przedmiotem wykładów:

Historia chowu i hodowli karpia

Rasy i odmiany karpia

Urządzenia techniczne w gospodarstwie karpiowym

Rodzaje stawów karpiowych

Narzędzia używane w gospodarstwie karpiowym

Bilans wodny gospodarstwa karpiowego

Podnoszenie wydajności naturalnej stawów

Osuszanie dna stawowego

Uprawy mechaniczne dna stawowego i obsiewy

Wapnowanie stawów

Nawożenie organiczne i mineralne stawów

Zwalczanie twardej roślinności i napowietrzanie

Pokarm naturalny karpia

Żywienie karpi w niskointensywnym i intensywnym systemie chowu

Metody produkcji karpia

Chów karpia w systemie dwu- i trzyletnim

Zimowanie ryb

Podstawowe pojęcia z zakresu chowu i normowania obsad karpia

Tematyka ćwiczeń:

Charakterystyka stawów karpiowych, gospodarka wodna

Budowle i urządzenia hydrotechniczne

Kategorie stawów w gospodarstwie karpiowym

Metody chowu

Metody oceny wydajności naturalnej stawów

Planowanie obsad stawów dla poszczególnych grup wiekowych karpia przy określonym poziomie intensywności produkcji i wydajności naturalnej

Metody produkcji materiału obsadowego karpia

Technologia produkcji karpia towarowego (handlowego)

Żywienie karpi (dawki, rodzaje pasz, przygotowywanie, zadawanie)

Obliczanie zapotrzebowania na paszę

Urządzenia do odłowu ryb i metody ich odłowu

Transport ryb

Zimowanie i magazynowanie ryb

Tarło karpia

Podchów wylęgu

Odłów wylęgu z tarlisk, obsada przesadek I

Odłów narybku letniego karpia, obsada przesadek II

Narzędzia i sprzęt rybacki

Harmonogram prac w gospodarstwie karpiowym

Dokumentacja stawowa i gospodarczo-finansowa

Zajęcia terenowe (PAN – Zakład Doświadczalny w Gołyszu, IRŚ. - Zakład Doświadczalny w Zatorze)

Literatura:

1. Chów ryb w stawach. W. Koch, O. Bank, G. Jens PWRiL. 1980

2. Chów ryb w małych stawach. J. Guziur. Oficyna wydawnicza „Hoża”.1997

3. Rybactwo śródlądowe. Praca zbiorowa pod red. J. Szczerbowskiego. IRS Olsztyn. 1993

4. Poradnik hodowcy karpia. A. Piler KZKR Kraków . 1980

5. Rybactwo stawowe. Bieniarz K., Epler P. Wyd. I Skrypt AR. 1989

6. Intensywna produkcja ryb. W. Steffens. PWRiL. 1986

7. Carp and pond fish culture – L. Horvath, G. Tamas, C. Seagrave Fishing New Books (Blackwell Science 2002

8. Karp. Chów i hodowla. Poradnik hodowcy. R. Wojda. Wyd. IRŚ. 2009

9. Rybactwo stawowe. H. Białowąs, J. Guziur, W. Milczarzewicz. 2003. Oficyna Wydawnicza HOŻA

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Absolwent zna i rozumie szczegółowe metod ychowu i hodowli cennych gospodarczo gatunków ryb karpiowatych, zna zasady żywienia ryb karpiowatych oraz gospodarki paszowej, ma bogaty zasób wiedzy z zakresu rozrodu ryb.

Umiejętności

Absolwent potrafi wykorzystywać zasady chowu i hodowli cennych gatunków ryb karpiowatych do prowadzenia gospodarstwa karpiowego, posługiwać się technikami stymulacji dojrzewania płciowego i tarła u ryb, dobierać rodzaj i asortyment pasz do stopnia rozwoju ryb oraz wielkości ich obsady.

Kompetencje społeczne

Absolwent jest gotów myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, rozumieć skutki działalności inżyniera rybactwa, w tym jej wpływ na środowisko, i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje.

Metody i kryteria oceniania:

Po zakończeniu kursu Student uzyskuje ocenę na podstawie:

Ćwiczenia:

Oceny formujące:

• ocena aktywności studenta

• ocena pisemnych zaliczeń cząstkowych

Ocena końcowa: średnia ocen formujących uzyskanych na zajęciach

Wykłady:

Zaliczenie w formie testu obejmującego zagadnienia omawiane na wykładach; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Sokołowska-Mikołajczyk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.