Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Immunologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.5s.IMM.SI.HZOBY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Immunologia
Jednostka: Katedra Rozrodu, Anatomii i Genomiki Zwierząt
Grupy: Bioinżynieria zwierząt 5 sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu będzie zapoznanie studentów z morfologią układu immunologicznego i jego rolą w organizmie, budową antygenów, immunoglobulin, przeciwciał monoklonalnych i ich wykorzystaniem. Omówienie komórek uczestniczących w odpowiedzi immunologicznej, rodzajów odpowiedzi immunologicznej oraz mechanizmów jej aktywacji. Charakterystyka odporności wrodzonej i nabytej, głównego układu zgodności tkankowej z uwzględnieniem budowy i roli cząsteczek MHC w organizmie. Niedobory odporności i ich skutki. Immunohematologia – charakterystyka antygenów erytrocytarnych. W ramach ćwiczeń studenci będą mogli m.in. samodzielnie wykonać oznaczenia immunologiczne, immunolelektroforetyczne, jak też zapoznają się z praktycznym wykorzystaniem grup krwi

u bydła.

Pełny opis:

Tematyka wykładów

1. Immunologia – rys historyczny i jej znaczenie

2. Budowa układu immunologicznego – komórki, tkanki, narządy układu odpornościowego, istota jego działania, odporność wrodzona i nabyta, komórki zaangażowane w odporność wrodzoną i nabytą, typy odpowiedzi immunologicznej; antygen, rodzaje antygenów i ich właściwości

3. Przeciwciała, budowa i właściwości, klasy immunoglobulin, powinowactwo i awidność, powstawanie przeciwciał, organizacja genów warunkujących przeciwciała, zmiana klas syntetyzowanych immunoglobulin; przeciwciała monoklonalne, otrzymywanie

i zastosowanie

4. Populacje i subpopulacje limfocytów, prezentacja antygenów limfocytom T, aktywacja limfocytów, mechanizmy cytotoksyczności limfocytów, pamięć i swoistość odporności z udziałem limfocytów i przeciwciał

5. Układ dopełniacza, układ odpornościowy związany z błonami śluzowymi i skórą

6. Wrodzone i nabyte niedobory odporności immunologicznej

7. Zależność immunologiczna między matką a płodem, odporność bierna przekazywana przez łożysko i z mlekiem matki

Tematyka ćwiczeń

1. Obwodowy układ limfatyczny, izolacja i identyfikacja komórek odpornościowych z krwi i śledziony

2. Fagocytoza –ocena aktywności neutrofili, test spontanicznej migracji granulocytów

3. Populacje i subpopulacje limfocytów- wykrywanie receptorów powierzchniowych limfocytów (testy rozetkowe)

4. Reakcje immunologiczne: aglutynacja i hemoliza na przykładzie identyfikacji grup krwi u bydła i owiec, aglutynacja pośrednia (oznaczanie jakościowe i półilościowe białka C-reaktywnego)

5. Reakcje immunologiczne: precypitacja, ilościowe i jakościowe oznaczenie ilości antygenów, immunodyfuzja i immunoelektroforeza

6. Identyfikacja i charakterystyka genetycznego zróżnicowania głównego układu zgodności tkankowej u zwierząt

7. Grupy krwi u bydła i możliwości ich praktycznego wykorzystania

Literatura:

1) Gołąb J., Jakubisiak M. Lasek W. Stokłosa T. Immunologia. PWN W-wa 2014.

2) Male D. i wsp. Immunologia. Elsevier Urban & Partner. 2006.

3) Charon K., Świtoński M. Genetyka i genomika zwierząt. PWN W-wa. 2012.

4) Tizard I.R. Veterinary Immunology. Elsevier. 2013.

5) Lydyard P.M. i wsp. Immunologia. PWN W-wa. 2001.

6) Deptuła W., Buczek J. Zarys immunologii ssaków. Wyd. UJ. 1998.

7) Mackiewicz S. Immunologia. PZWL W-wa 1986.

8) Staines N. i wsp. Wprowadzenie do immunologii. Wyd. Medyczne. Wrocław. 1996.

9) Lasek W. Immunologia Podstawowe zagadnienia i aktualności. PWN W-wa 2009.

10) Kłosowska B., Nowicki B. Genetyka weterynaryjna. PZWL W-wa. 1999.

11) Rożek T. Nauka po prostu. Demart S.A. 2011.

12) Polish Journal of Immunology. Kwartalnik.

Efekty uczenia się:

Posiada wiedzę o budowie układu immunologicznego, zna istotę działania komórek układu odpornościowego oraz mechanizmów w które są zaangażowane, zna rolę układu odpornościowego w ustroju

Ma ogólną wiedzę o budowie i funkcjonowaniu układu dopełniacza, układu odpornościowego związanego z błonami śluzowymi i skórą, oraz reakcji obronnych organizmu na działanie czynników środowiskowych i wewnętrznych ustroju

Umie zastosować odpowiednią reakcję immunologiczną, przy użyciu poznanych metod immunocytochemicznych, do identyfikacji komórek układu odpornościowego i produktów reakcji immunologicznych

Potrafi prawidłowo interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski z przeprowadzanych oznaczeń immunocytochemicznych

Umie wykorzystać identyfikowane kompleksy antygen-przeciwciało jako markery cech w praktyce hodowlanej

Rozumie potrzebę i zna możliwości uczenia się przez całe życie

Potrafi współpracować i pracować w grupie, ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie planowane

i realizowane zadania, umie zarządzać czasem oraz kierować małym zespołem w celu realizacji określonych zadań

Metody i kryteria oceniania:

Po zakończeniu wykładów obowiązuje ich zaliczenie w oparciu o test jednokrotnego wyboru

Ćwiczenia odbywają się w zespołach 4-6 osobowych wykonujących w oparciu o podaną metodykę podane zadania. Na zakończenie sporządzić należy sprawozdanie i przedstawić do sprawdzenia prowadzącemu zajęcia.

Po zakończeniu ćwiczeń obowiązuje ich zaliczenie na podstawie odpowiedzi na postawione pytania.

Kryteria oceny:

Na ocenę 2 <55%

Na ocenę 3 55-60%

Na ocenę 3,5 61-70%

Na ocenę 4 71-80%

Na ocenę 4,5 81-90%

Na ocenę 5 >90%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Pokorska
Prowadzący grup: Dominika Kułaj, Joanna Pokorska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)