Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Hodowla trzody chlewnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.5s.HTC.SI.HZOTZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hodowla trzody chlewnej
Jednostka: Katedra Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt
Grupy: Zootechnika- Hodowla zwierząt towarzyszących i egzotycznych V sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

przedmiot obowiązkowy, kierunkowy

Pełny opis:

Wykłady:

Pochodzenie i udomowienie świń, wielkość i struktura pogłowia

Znaczenie gospodarcze hodowli świń

Charakterystyka ważniejszych ras świń

Niekonwencjonalne użytkowanie świń

Charakterystyka dzikożyjących gatunków świń

Użytkowość rozpłodowa świń domowych

Ocena wartości hodowlanej knurów

Krzyżowanie towarowe trzody chlewnej

Specyfika okresu okołoporodowego u loch

Odchów prosiąt, czynniki determinujące przeżywalność

Środowisko chowu świń – mikroklimat

Warunki utrzymania świń

Zasady żywienia świń

Czynniki wpływające na efektywność tuczu

Jakość mięsa i wyrobów wieprzowych

Ekonomiczne aspekty chowu świń

Ćwiczenia:

Podstawowe pojęcia, nazewnictwo stosowane w hodowli i chowie trzody chlewnej

Charakterystyka grup produkcyjnych i wiekowych świń

Utrzymanie, pielęgnacja i zasady żywienia loch karmiących i knurów

Pielęgnacja i odchów prosiąt praktyczne wykonywanie zabiegów zootechnicznych

Specyfika pielęgnacji świń przeznaczonych do rozrodu

Pomieszczenia dla trzody chlewnej. Systemy utrzymania

Sposoby zapewnienia komfortu bytowego świń

Stosowane typy kojców, wyposażenie techniczne chlewni

Wymagania poszczególnych grup świń odnośnie warunków utrzymania

Ocena przyżyciowa i poubojowa wartości tucznej i rzeźnej. Ocena pokroju

Efektywność rozrodu świń - ćwiczenia praktyczne w zakresie diagnostyki ciąży

Produkcja trzody chlewnej w warunkach gospodarstwa ekologicznego

Tucz trzody chlewnej

Księgi i rejestry zwierząt zarodowych, dokumentacja hodowlana

Ekonomiczne aspekty chowu świń

Literatura:

1. Grudniewska B. (red.) - Hodowla i użytkowanie świń, Wyd ART. Olsztyn 1998

2. Kondracki S. Chów świń. PWRiL Warszawa 1998.

3. Trzoda Chlewna. Ogólnopolskie czasopismo specjalistyczne dla producentów świń, zootechników i lekarzy weterynarii (miesięcznik)

4. J.M. Forde, The Welfare of Pigs – Springer, 2009

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Posiada wiedzę dotyczącą pochodzenia świń. Charakteryzuje rasy świń, ich typy użytkowe oraz ma wiedzę w zakresie podziału stada na grupy technologiczne i wiekowe oraz wymagań, żywienia i opieki nad poszczególnymi grupami

Posiada wiedzę w zakresie wymagań i przepisów dotyczących dobrostanu świń a także budynków, systemów utrzymania typów kojców i innego wyposażenia technicznego chlewni zapewniającego optymalizację wskaźników produkcyjnych

Zna zasady znakowania i oceny zwierząt hodowlanych oraz programy doskonalenia poszczególnych ras świń w Polsce, w tym prowadzenie dokumentacji hodowlanej i produkcyjnej na poziomie fermy i Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej

Posiada wiedzę w zakresie planowania i organizacji produkcji oraz oceny wskaźników produkcyjnych i ekonomicznych w skali fermy, regionu i kraju.

Umiejętności:

Potrafi rozpoznawać rasy świń, określać przydatność typów użytkowych do różnych systemów chowu, sprawować opiekę nad wszystkimi grupami technologicznymi świń z uwzględnieniem zasad żywienia, systemów utrzymania i wykonywania zabiegów zootechnicznych i metod biotechnicznych stosowanych w chowie i hodowli

Potrafi ocenić przydatność budynków i pomieszczeń oraz ich wyposażenia dla zapewnienia optymalizacji komfortu bytowego świń, planuje i koordynuje działania dla wytwarzania wieprzowych produktów o wysokiej jakości, zgodnej ze standardami jakości np. PQS

Potrafi oznakować zwierzęta w systemie znakowania trwałego (tatuaż) i nietrwałego (kolczyk) wykonać ocenę zwierząt hodowlanych z uwzględnieniem zasad programów hodowlanych, w tym ocenę wskaźników tucznych, rzeźnych i pokrojowych

Potrafi kompleksowo zaplanować fermową produkcje świń z uwzględnieniem zasad organizacji i zarządzania stadem w odniesieniu do rolnictwa konwencjonalnego i ekologicznego. Potrafi planować i projektować wyposażenie budynków, określa powierzchnię magazynową i produkcyjną oraz zapewnia bazę paszową w odniesieniu do planowanej wielkości produkcji, minimalizując zagrożenia dla środowiska naturalnego i jego zasobów.

Kompetencje społeczne:

Jest gotów do prezentowania aktywnej postawy w zakresie samokształcenia oraz upowszechniania i wdrażania do praktyki posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych

Jest gotów do przestrzegania zasad etyki zawodowej; podejmowania odpowiedzialności za dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin – test wyboru. Aby uzyskać pozytywną ocenę student musi poprawnie odpowiedzieć przynajmniej na 50% pytań; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Nowicki
Prowadzący grup: Jacek Nowicki, Tomasz Schwarz, Ryszard Tuz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Nowicki
Prowadzący grup: Jacek Nowicki, Tomasz Schwarz, Ryszard Tuz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Nowicki, Tomasz Schwarz
Prowadzący grup: Tomasz Schwarz, Ryszard Tuz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)