Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Hodowla trzody chlewnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.5s.HTC.SI.HZOPZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hodowla trzody chlewnej
Jednostka: Katedra Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt
Grupy: Zootechnika- Prewencja weterynaryjna V sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Wykłady:

Znaczenie gospodarcze trzody chlewnej.

Metody i kryteria oceny wartości hodowlanej trzody chlewnej.

Ocena wartości rozpłodowej loch i knurów.

Ocena wartości tucznej i rzeźnej świń

Utrzymanie i pielęgnacja loch i knurów

Odchów i pielęgnacja prosiąt

Kształtowanie czynników środowiska chowu różnych grup produkcyjnych świń

Oddziaływanie produkcji trzody chlewnej na środowisko

Żywienie i utrzymanie zwierząt przeznaczonych do rozrodu

Krzyżowanie towarowe, hybrydyzacja.

Podatność świń na stres - uwarunkowania i następstwa

Tucz trzody chlewnej

Czynniki determinujące jakość tusz i mięsa wieprzowego

Wycena i skup trzody chlewnej

Ekonomiczne aspekty chowu świń

Ćwiczenia:

Podstawowe pojęcia, nazewnictwo stosowane w hodowli i chowie trzody chlewnej

Charakterystyka grup produkcyjnych i wiekowych świń

Utrzymanie, pielęgnacja i zasady żywienia loch karmiących i knurów

Pielęgnacja i odchów prosiąt

Specyfika pielęgnacji świń przeznaczonych do rozrodu

Pomieszczenia dla trzody chlewnej. Systemy utrzymania

Sposoby zapewnienia komfortu bytowego świń

Stosowane typy kojców, wyposażenie techniczne chlewni

Wymagania poszczególnych grup świń odnośnie warunków utrzymania

Wymagania poszczególnych grup świń odnośnie warunków utrzymania

Efektywność rozrodu świń - ćwiczenia praktyczne w zakresie diagnostyki ciąży

Efektywność rozrodu świń - ćwiczenia praktyczne w zakresie diagnostyki ciąży

Księgi i rejestry zwierząt zarodowych, dokumentacja hodowlana

Organizacja produkcji na fermie, ekonomiczne aspekty chowu świń

Literatura:

1.Grudniewska B. (red.) - Hodowla i użytkowanie świń, Wyd ART. Olsztyn 1998

2. Grudniewska B. - Pielęgnacja i żywienie loch i prosiąt, Wyd ART. Olsztyn 1999

3. Rekiel A., Szwaczkowski T., Eckert R. (2019). Hodowla i chów świń, WUP w Poznaniu

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Charakteryzuje rasy świń, ich typy użytkowe oraz ma wiedzę w zakresie podziału stada na grupy technologiczne i wiekowe oraz wymagań, żywienia i opieki nad poszczególnymi grupami.

Posiada wiedzę dotyczącą wymagań i przepisów dotyczących dobrostanu świń ich transportu, a także budynków, systemów utrzymania typów kojców i innego wyposażenia technicznego chlewni zapewniającego optymalizację wskaźników produkcyjnych

Zna zasady znakowania i oceny zwierząt hodowlanych oraz programy doskonalenia poszczególnych ras świń w Polsce, w tym prowadzenie dokumentacji hodowlanej i produkcyjnej na poziomie fermy i Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej

Posiada wiedzę w zakresie planowania i organizacji produkcji oraz oceny wskaźników produkcyjnych i ekonomicznych w skali fermy, regionu i kraju.

Umiejętności:

Potrafi rozpoznawać rasy świń, określać przydatność typów użytkowych do różnych systemów chowu, sprawować opiekę nad wszystkimi grupami technologicznymi świń z uwzględnieniem zasad żywienia, systemów utrzymania i wykonywania zabiegów zootechnicznych i metod biotechnicznych stosowanych w chowie i hodowli.

Potrafi ocenić przydatność środków transportu, budynków i pomieszczeń oraz ich wyposażenia dla zapewnienia optymalizacji komfortu bytowego świń

Potrafi oznakować zwierzęta w systemie znakowania trwałego (tatuaż) i nietrwałego (kolczyk) wykonać ocenę zwierząt hodowlanych z uwzględnieniem zasad programów hodowlanych, w tym ocenę wskaźników tucznych, rzeźnych i pokrojowych

Potrafi kompleksowo zaplanować fermową produkcje świń z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia, organizacji i zarządzania stadem, planowania i wyposażenia budynków, określania powierzchni magazynowej i produkcyjnej oraz zapewnienia bazy paszowej w odniesieniu do planowanej wielkości produkcji

Kompetencje społeczne:

Jest gotów do prezentowania aktywnej postawy w zakresie samokształcenia oraz upowszechniania i wdrażania do praktyki posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych

Jest gotów do przestrzegania zasad etyki zawodowej; podejmowania odpowiedzialności za dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin -– test wyboru. Aby uzyskać pozytywną ocenę student musi

poprawnie odpowiedzieć przynajmniej na 50% pytań; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Nowicki
Prowadzący grup: Jacek Nowicki, Tomasz Schwarz, Ryszard Tuz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.