Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Hodowla małych przeżuwaczy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.5s.HOMP.SI.HZOTY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hodowla małych przeżuwaczy
Jednostka: Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Student zapoznaje się z biologiczną charakterystyką małych przeżuwaczy. Poznaje charakterystykę i wykorzystanie ras występujących w Polsce i świecie z uwzględnieniem ich kierunku produkcji. Omawiane są kierunki hodowli owiec i kóz w Polsce i Europie. Podejmowane są także zagadnienia dotyczące mlecznego użytkowania owiec i kóz i przerobu mleka. Student zapoznaje się z parametrami fizyko-chemicznymi, cechami prozdrowotnymi mięsa małych przeżuwaczy. Omawiane są wybrane elementy rozrodu owiec i kóz. Przedstawiane są zasady prowadzenia wypasu wielkoobszarowego owiec jako formy gospodarowania na terenach górskich.

Pełny opis:

Charakterystyka biologiczna gatunku

Struktura hodowli i kierunki użytkowania owiec i kóz w Polsce

Biologiczne uwarunkowania procesu rozrodu i laktacji owiec i kóz

Prozdrowotne wartości produktów pochodzenia owczego i koziego

Produkty z mleka owczego i koziego w Polsce i na Świecie

Metody utrzymania owiec i kóz z uwzględnieniem różnych warunków klimatycznych i środowiskowych

Koszarowanie metodą nawożenia i utrzymania hal górskich. Owce w ochronie krajobrazu.

Uwarunkowania ekonomiczne produkcji owczarskiej w Polsce

Oocena pokroju, typy użytkowe owiec i kóz, metody znakowania.

Zasady prowadzenia oceny wartości hodowlanej owiec i kóz

Wybrane elementy rozrodu owiec i kóz. Sezonowość i asezonowość rozrodu. Przygotowanie zwierząt do stanówki. Możliwości sterowania rozrodem owiec i kóz z wykorzystaniem nowoczesnych metod biotechnicznych

Biologiczna charakterystyka wełny owczej. Pozyskiwanie wełny. Cechy fizyczne wełny. Wełna jako surowiec dla przemysłu włókienniczego

Mleczne użytkowanie owiec. Czynniki warunkujące mleczność owiec, skład mleka i siary.

Mleczne użytkowanie kóz. Czynniki warunkujące mleczność kóz, skład mleka i siary.

Ocena użytkowości mięsnej, rodzaje tuczu i opasu. Przyżyciowa ocena rzeźna owiec i kóz. Ocena tusz metodą EUROP. Ocena parametrów decydujących o jakości tuszy i jakości mięsa małych przeżuwaczy.

Użytkowanie owiec futrzarskie i kożuchowe. Charakterystyka skór owczych

Zasady żywienia małych przeżuwaczy w zależności od stanu fizjologicznego zwierząt

Intensyfikacji produkcji w stadzie owiec i

Systemy odchowuj jagniąt i koźląt

Przygotowanie obrotu stada

Literatura:

Hodowla Owiec - praca zbiorowa pod redakcją M. Soroczyńskiej . Wyd. FRSGGW (Fundacja Rozwoju SGGW) Warszawa 1998.

Hodowla Owiec. Firtz Haring. PWN. Warszawa 1980

Hodowla, chów i użytkowanie owiec pod red. Niżnikowskiego. Wieś jutra,2011

Miejsce wypasu i gospodarki owczarskiej w koncepcji rozwoju zrównoważonego. praca zbiorowa. Wyd. Instytut Botaniki. PAN. Kraków 2004

Wypas wspólnotowy a zdrowie zwierząt. praca zbiorowa. Wyd. Instytut Botaniki. PAN. Kraków. 2006

Hodowla kóz. Helmut Kuhnemann. Wyd. RN – 2009

Chów Kóz – Praca zbiorowa 2006

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Molik
Prowadzący grup: Edyta Molik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)