Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biologiczne uwarunkowania hodowli i żywienia zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.5s.BUH.SL.HBIOZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biologiczne uwarunkowania hodowli i żywienia zwierząt
Jednostka: Katedra Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt
Grupy: Biologia stosowana I stopnia V sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot obowiązkowy, kierunkowy

Pełny opis:

Wykłady:

Uwarunkowania genetyczne i środowiskowe użytkowania owiec i kóz

Uwarunkowania sezonowości i asezonalności u owiec

Walory prozdrowotne produktów owczych i kozich

Rola owiec w ochronie środowiska

Różnorodność ras i odmian zwierząt futerkowych w hodowli i środowisku naturalnym.

Genetyczne podstawy dziedziczenia umaszczenia i zmian domestykacyjnych.

Praca hodowlana, warunki dokonywania oceny fenotypu zwierząt futerkowych.

Biotechnologia stosowana w rozrodzie zwierząt futerkowych

Biologiczne przystosowanie bydła do określonego typu użytkowego

Biologiczne podstawy sekrecji i pozyskiwania mleka

Markery genetyczne cech użytkowych bydła. Techniki identyfikacji polimorfizmu w genach ważnych z punktu widzenia hodowlanego.

Biotechniki stosowane w rozrodzie bydła

Pochodzenie ptaków domowych. Charakterystyka typów użytkowych oraz ras i mieszańców.

Biologiczne cechy ptaków warunkujące produkcję drobiarską

Wykorzystanie osiągnięć genetyki i biologii molekularnej w hodowli drobiu

Znaczenie znajomości behawioru ptaków dla utrzymania dobrostanu drobiu w różnych systemach utrzymania

Systematyka, pochodzenie i przegląd koniowatych, podstawy słownictwa hipologicznego

Typy użytkowe koni i czynniki je warunkujące, przegląd najważniejszych ras koni hodowanych w Polsce

Różnorodność form użytkowania koni, użytkowanie wierzchowe, zaprzęgowe, mleczne, rzeźne oraz inne

Czynniki wpływające na rozwój źrebiąt, problemy ochrony genetycznych zasobów koni, konie dziko żyjące (zdziczałe

Znaczenie gospodarcze chowu i hodowli świń, pochodzenie i udomowienie, organizacja hodowli i chowu świń w Polsce

Zdolności poznawcze i adaptacyjne świń - rola zmysłów, pamięć i uczenie się

Biologiczne uwarunkowania zachowania świń: zachowania społeczne i macierzyńskie - stereotypie i technopatie - identyfikacja zachowań nietypowych i przeciwdziałanie występowaniu

Charakterystyka grup wiekowych i produkcyjnych świń, podstawowe pojęcia, nazewnictwo stosowane w hodowli i chowie trzody chlewnej

Metody chemiczne stosowane w rutynowej analityce pasz. Podstawowe składniki i ich rola w organizmie

Rola i przebieg trawienia składników pokarmowych w przewodzie pokarmowym u zwierząt

Systemy wartościowania energetycznego i białkowego pasz. Podział oraz technologie produkcji, konserwacji i przyrządzania pasz przed skarmianiem. Ocena jakościowa pasz

Zasady żywienia różnych gatunków zwierząt gospodarskich. Stosowanie dodatków paszowych. Programy żywienia

Ćwiczenia:

Praktyczna ocena pokroju i kondycji owiec, rodzaje znakowania zwierząt

Biologiczna aktywność mleka owczego i koziego

Ciąża, poród postępowanie z matką i jagniętami po porodzie, rola siary.

Biologiczna charakterystyka wełny owczej i koziej. Cechy fizyczne wełny. Wełna jako surowiec dla przemysłu włókienniczego

Użytkowanie skór owczych i kozich

Ocena jakości skór futerkowych. Budowa makro i mikroskopowa włosów.

Metody selekcji, metody kojarzeń. Dobór par do rozpłodu.

Dobrostan i organizacja hodowli zwierząt futerkowych (Zajęcia w CBiE w Rząsce)

Ocena jakości higienicznej, cytologicznej i fizyko-chemicznej mleka krów- zajęcia laboratoryjne

Oznaczanie biologicznie aktywnych składników mięsa wołowego i ocena ich przemian- zajęcia laboratoryjne

Analiza zmian oksydacyjnych tłuszczu mlecznego

Odchów piskląt oraz pielęgnacja ptaków dorosłych

Współczesne systemy produkcji jaj konsumpcyjnych i mięsa drobiowego

Biologia i patologia lęgów ptasich. Technika sztucznej inkubacji

Praca hodowlana w stadzie zarodowym drobiu

Struktura stada, metody oceny wartości użytkowej i hodowlanej, selekcja, dobór do rozrodu

Zootechniczne aspekty rozrodu koni, zasady żywienia różnych grup koni

Zasady zachowania się przy koniu, elementy psychologii koni, obchodzenie się z koniem, pielęgnacja

Określanie wieku koni, identyfikacja, maści, odmiany, odznaki, budowa i wady kopyt, podkownictwo

Utrzymanie, pielęgnacja i zasady żywienia poszczególnych grup technologicznych świń

Przyżyciowa i poubojowa ocena wartości tucznej i rzeźnej świń

Czynniki determinujące jakość mięsa wieprzowego, zmiany poubojowe mięsa

Czynniki wpływające na poziom dobrostanu świń - ocena poziomu dobrostanu na podstawie zachowania

Efektywność rozrodu świń - ćwiczenia praktyczne w zakresie diagnostyki ciąży

Pobieranie próbek pasz do analizy chemicznej. Oznaczanie zawartości składników pokarmowych w paszach oraz określanie ich wartości energetycznej i białkowej

Charakterystyka pasz, ocena organoleptyczna i chemiczna pasz

Zasady układania układanie dawek pokarmowych dla zwierząt

Zasady bilansowania mieszanek treściwych dla zwierząt

Literatura:

The welfare of pigs pod redakcją J.N. Marchant-Forde, Springer, 2009

Węglarz A. Hodowla Bydła. 2003. Wydawnictwo AR w Krakowie

Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. Tom 1, 2 i 3. Praca zbiorowa pod red. D. Jamroz. PWN 2009.

Domestic Animal Behaviour and Welfare 4th Edition pod redakcją D.M. Broom i A.F. Fraser, CABI, 2007,

Litwińczuk Z. Surowce zwierzęce. 2004. Ocena i wykorzystanie. PWRiL, Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza

Ma ogólną wiedzę na temat znaczenia środowiska przyrodniczego oraz technik, technologii i materiałów wykorzystywanych w kształtowaniu potencjału przyrody i jakości życia człowieka

Potrafi zdefiniować podstawowe kryteria i uwarunkowania hodowli, dobrostanu oraz higieny zwierząt, a także profilaktyki weterynaryjne

Posiada wiedzę z zakresu biologii molekularnej, inżynierii genetycznej. Potrafi omówić znaczenie markerów genetycznych cech użytkowych bydła. Posiada wiedzę na temat nowoczesnych biotechnik wykorzystywanych w praktyce hodowlanej.

Zna zasadny bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu wystarczającym do samodzielnej pracy w laboratorium

Tłumaczy znaczenie zwierząt w przyrodzie.

Wyjaśnia pochodzenie koni, opisuje rodzaj Equus i rozróżnia jego gatunki i podgatunki, wymienia i charakteryzuje najważniejsze typy i rasy koni hodowane w Polsce i na świecie, wyjaśnia podstawy słownictwa hipologicznego

Definiuje cechy koni wpływające na ich użytkowość, wskazuje kierunki użytkowania koni, tłumaczy podstawowe pojęcia związane rozwojem oraz wyjaśnia znaczenie i potrzebę ochrony genetycznych zasobów koni

Charakteryzuje rodzaje zachowań u świń i potrzeby behawioralne gatunku oraz określa funkcjonowanie zmysłów u świń i procesy poznawcze u tego gatunku

Charakteryzuje rasy świń, ich typy użytkowe oraz ma wiedzę w zakresie podziału stada na grupy technologiczne i wiekowe oraz wymagań, żywienia i opieki nad poszczególnymi grupami.

Posiada podstawową wiedzę z zakresu technik i metod analitycznych stosowanych w oznaczaniu wartości pokarmowej pasz oraz z zakresu trawienia, metabolizmu i wchłaniania składników pokarmowych u zwierząt

Posiada wiedzę z zakresu żywienia (systemy żywienia, planowanie, organizacja programów żywieniowych) poszczególnych gatunków zwierząt.

Umiejętności

Analizuje zjawiska wpływające na zdrowie zwierząt i ludzi oraz stan środowiska naturalnego i hodowlanego

Dobiera odpowiednie techniki, technologie i materiały do rozwiązania problemów w zakresie zdrowia zwierząt oraz środowiska naturalnego

Wykonuje podstawowe analizy jakościowe mleka krowiego oraz wołowiny

Stosuje wiedzę z zakresu różnorodności genetycznej i gatunkowej, potrafi prowadzić pracę hodowlaną

Dobiera odpowiednie metody pracy hodowlanej w zależności od grupy koni i sposobów użytkowania

Analizuje i interpretuje wymagania koni pod względem żywienia uwzględniając rasę, wiek i płeć koni. Interpretuje zootechniczne aspekty rozrodu koni

Stosuje się do zasad zachowania się przy koniu, wykorzystuje elementy psychologii w obchodzeniu się z koniem i jego pielęgnacji

Sporządza pisemną, graficzną i punktową ocena pokroju konia, ocenia wiek koni na podstawie wyglądu uzębienia i stan kopyt uwzględniając ich budowę i wady. Przeprowadza identyfikację zgodnie z istniejącymi wymogami.

Potrafi zidentyfikować czynniki wpływające na zachowania świń w tym zachowania socjalne oraz macierzyńskie. Stosuje testy behawioralne w praktyce

Potrafi rozpoznawać rasy świń, określać przydatność typów użytkowych do różnych systemów chowu, sprawować opiekę nad wszystkimi grupami technologicznymi świń z uwzględnieniem zasad żywienia, systemów utrzymania i wykonywania zabiegów zootechnicznych i metod biotechnicznych stosowanych w chowie i hodowli

Potrafi ocenić jakość paszy oraz jej wartość pokarmową w oparciu o interpretację wyników analiz chemicznych oraz badania żywieniowe na zwierzętach.

Potrafi korzystać z norm żywieniowych, określać zapotrzebowanie i bilansować dawki pokarmowe (w tym mieszanki paszowe) dla zwierząt gospodarskich.

Kompetencje społeczne

Posiada zdolność kierowania zespołem i jest świadomy odpowiedzialności za efekty pracy zespołu

Wykazuje przedsiębiorczość w działaniach zmierzających do zastosowania wiedzy biologicznej w pracy zawodowej

Jest aktywny w samokształceniu i zdobywaniu nowej wiedzy oraz zdeterminowany w zakresie upowszechniania i wdrażania jej do praktyki hodowlanej

Potrafi ocenić poprawność żywienia wybranych gatunków zwierząt

Potrafi pracować w zespole i jest odpowiedzialny za efekty pracy całej grupy

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Egzamin – test wyboru. Aby uzyskać pozytywna ocenę student musi poprawnie odpowiedzieć przynajmniej na 50% pytań; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

Ćwiczenia:

Zaliczenie – test wyboru. Aby uzyskać pozytywna ocenę student musi poprawnie odpowiedzieć przynajmniej na 50% pytań; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń w ocenie końcowej wynosi 50%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Nowicki
Prowadzący grup: Bogusława Długosz, Małgorzata Gumułka, Stanisław Łapiński, Jarosław Łuszczyński, Piotr Micek, Edyta Molik, Piotr Niedbała, Jacek Nowicki, Magdalena Pieszka, Andrzej Węglarz, Justyna Żychlińska-Buczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Nowicki
Prowadzący grup: Małgorzata Gumułka, Stanisław Łapiński, Jarosław Łuszczyński, Piotr Micek, Edyta Molik, Piotr Niedbała, Jacek Nowicki, Andrzej Węglarz, Justyna Żychlińska-Buczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Molik
Prowadzący grup: Bogusława Długosz, Małgorzata Gumułka, Stanisław Łapiński, Jarosław Łuszczyński, Piotr Micek, Edyta Molik, Piotr Niedbała, Tomasz Schwarz, Ryszard Tuz, Andrzej Węglarz, Justyna Żychlińska-Buczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)