Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Żywienie koni

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.4s.ZYW.SI.HZOKY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Żywienie koni
Jednostka: Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Charakterystyka surowców paszowych i pasz (wartość pokarmowa i odżywcza) stosowanych w żywieniu koni. Rozkład składników pokarmowych w przewodzie pokarmowym i ich wykorzystanie przez konie. Znaczenie składników mineralnych i witamin w żywieniu koni. Substancje szkodliwe i toksyczne w paszach dla koni. Metody i sposoby przygotowania, uszlachetniania i konserwacji pasz oraz organizacja bazy paszowej dla koni. Zasady żywienia koni - klaczy, ogierów i młodzieży w zależności od kierunków użytkowania, stanu fizjologicznego oraz systemów ich utrzymania. Błędy żywieniowe i ich wpływ na organizm koni raz choroby spowodowane tymi błędami. Zasady normowania zapotrzebowania na składniki pokarmowe orz komponowania dawek pokarmowych dla koni. Komponowanie mieszanek treściwych stosowanych w żywieniu koni.

Pełny opis:

Budowa i czynności przewodu pokarmowego. Trawienie i absorpcja składników pokarmowych w przewodzie pokarmowym. Strawność pasz. Zapotrzebowanie koni na energię oraz składniki pokarmowe i strukturalne (energia, białko, makro- i mikroelementy, witaminy, składniki strukturalne). Charakterystyka pasz stosowanych w żywieniu koni (zielonki. kiszonki, siano,pasze treściwe, produkty uboczne przetwórstwa rolno-spożywczego, mieszanki uzupełniające, pełnoporcjowe i dietetyczne, zioła). Zasady określania zapotrzebowania i układania dawek pokarmowych Technika żywienia i sposoby zadawania pasz. Zaburzenia i choroby o podłożu żywieniowym (substancje szkodliwe i toksyczne w paszach, zanieczyszczenia pasz, choroby przewodu pokarmowego, morzyska, niedrożność jelit, biegunki ). Choroby metaboliczne (ochwat, mięśniochwat,zaburzenia gospodarki wodnej, energetycznej, cieplnej i elektrolitycznej po wysiłku fizycznym). Ditetetyka koni.

Literatura:

1. Meyer H., Coenen M. Żywienie koni. PWRiL Warszawa, 2009.

2. Jamroz D., Potkański Z. (Red.). Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. Podstawy szczegółowego żywienia zwierząt. PWN Warszawa, 2015.

3. Brzóska F. i in. Zalecenia Żywieniowe dla Koni. Tabele Wartości Pokarmowej Pasz. Fundacja IZ-PIB, Kraków, 2015.

4. Cunha T.J. Horse Feeding and Nutrition. Second Edition. Academic Press, INC San Diego, California, 1991.

5. Czasopisma branżowe popularno-naukowe.

Efekty uczenia się:

Absolwent zna zasady żywienia koni, metody produkcji i oceny pasz

oraz wyliczania zasobów paszowych; zna specyfikę żywienia koni w zależności od stanu fizjologicznego; posiada wiedzę o substancjach antyżywieniowych (szkodliwych i toksycznych) występujących w paszach oraz ich wpływie na organizm zwierząt.

Absolwent potrafi ocenić zapotrzebowanie koni na składniki pokarmowe; bilansować dawki pokarmowe i komponować mieszanki paszowe; opracować bilans pas; ocenić jakość i wartość pokarmową pasz; uwzględniać w żywieniu koni ich stan fizjologiczny i zdrowotny.

Absolwent jest gotów do aktywnej postawy odnośnie samokształcenia i wdrażania wiedzy w praktyce.

Absolwent posiada świadomość potrzeby konsultacji pomiędzy nauką a praktyką rolniczą.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady - egzamin: test wyboru

Ćwiczenia - zaliczenie projektów - normy żywieniowe i dawki pokarmowych dla koni - opracowanych przez studentów.

Udział oceny z wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

Praktyki zawodowe:

Nie przewiduje się.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)