Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Żywienie zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.4s.ZYW.SI.HZOHY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Żywienie zwierząt
Jednostka: Katedra Żywienia i Dietetyki Zwierząt
Grupy: Hodowla zwierząt stacjonarne 4 sem. obowiązkowe I stopień
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

W ramach przedmiotu przedstawione zostaną zasady żywienia oraz normowanie dawek dla poszczególnych gatunków zwierząt. Omówiona zostanie możliwość wykorzystania związków azotowych niebiałkowych (NPN) w żywieniu przeżuwaczy.

Studenci zapoznają się z zasadami żywienia krów mlecznych w różnych cyklach produkcyjnych oraz bydła opasowego w systemie INRA.

Zasady żywienia i układania dawek pokarmowych dla owiec i koni. Mieszanek treściwych dla dla trzody chlewnej, drobiu nieśnego i brojlerów.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami oceny wartości pokarmowej pasz. Studenci zostaną zapoznani z zasadami żywienia krów mlecznych w różnych cyklach produkcyjnych oraz bydła opasowego w systemie INRA. Ponadto omówione zostaną zasady żywienia owiec dorosłych, zasad żywienia różnych grup trzody chlewnej przy zastosowaniu mieszanek pełnodawkowych. Jak również zasady żywienia drobiu nieśnego i brojlerów. Zasady żywienia koni roboczych i rekreacyjnych.

W ramach ćwiczeń studenci będą samodzielnie wyliczać dawki i mieszanki treściwe. Poznają też system TMR w żywieniu krów mlecznych, dokonają podziału na grupy technologiczne, z odpowiednim dawkowaniem pasz.

Odbędą też ćwiczenia w ramach przygotowanie preliminarza i bilansu paszowego gospodarstwa.

W ramach przedmiotu zaplanowane są praktyczne ćwiczenia terenowe w gospodarstwie produkcyjnym.

Literatura:

1. Żywienie Zwierząt i Paszoznawstwo. Tom 1-3 pod red. D. Jamroz , PWRiL, 2004.

2. Pasze. J. Chachułowa i wsp., SGGW Warszawa, 1996

3. Żywienie koni. Meyer H., Coenen M. Warszawa. 2009

4. Normy żywienia zwierząt dla poszczególnych gatunków zwierząt. Prace zbiorowe, wyd. Instytut Zootechniki PIB, Kraków (przeżuwacze), PAN Jabłonna (trzoda chlewna, drób, konie).

Literatura uzupełniająca:

5. Czasopisma specjalistyczne (Bydło, Top Agrar, Hoduj z głową, Hodowca bydła i inne).

Efekty uczenia się:

Ma podstawową wiedzę z zakresu wymagań pokarmowych zwierząt gospodarskich w różnych stanach fizjologicznych

Posiada podstawową wiedzę dotyczącą wartości pokarmowej i odżywczej pasz, dostosowaną do wymagań pokarmowych poszczególnych gatunków zwierząt

Ma podstawową wiedzę z zakresu zaburzeń metabolicznych i chorób u zwierząt na tle żywieniowym

Posiada wiedzę dotyczącą technik i systemów żywienia poszczególnych gatunków zwierząt

Umie dobrać pasze do dawek pokarmowych dla poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich

Potrafi korzystać z norm żywieniowych celem określenia zapotrzebowania bytowego i produkcyjnego zwierząt gospodarskich

Posiada umiejętność układania dawek pokarmowych i mieszanek paszowych dla zwierząt

Posiada umiejętność oceny i weryfikacji dawek pokarmowych dla zwierząt gospodarskich zgodnie z ich zapotrzebowaniem.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń, prawidłowe ułożenie zadanej dawki lub mieszanki treściwej oraz pozytywna ocena z egzaminu. Egzamin w formie pytań otwartych lub testowych wymaga uzyskania minimum 55% punktów. Udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 55%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kański
Prowadzący grup: Paweł Górka, Jarosław Kański, Olga Lasek, Jan Pyś, Patrycja Rajtar, Agnieszka Waliczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.