Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Hodowle in vitro

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.4s.VIT.SI.HZOBY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hodowle in vitro
Jednostka: Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom różnych typów hodowli komórkowych. Wykłady umożliwią studentom zaznajomienie się z historią oraz z wybranymi typami hodowli komórkowych in vitro. Ćwiczenia zapoznają studentów z pracą w warunkach sterylnych, metodami zakładania pierwotnej hodowli komórkowej z eksplantów, wyprowadzaniem linii komórkowych, sposobami pasażowania komórek zależnych od przyczepienia, liczenia, wysiewania i mrożenia komórek. Poznają również metody badania żywotności komórek oraz technikami barwienia i wykonywania preparatów mikroskopowych z hodowli komórkowych.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1. Wprowadzenie do przedmiotu (podstawowe pojęcia, rys historyczny)

2. Specyfika wyposażenia i funkcjonowania laboratorium hodowli komórek in vitro

3. Rodzaje hodowli komórkowych: hodowle pierwotne i linie komórkowe

4. Cykl komórek w hodowli in vitro

5. Metody izolacji, liczenia i identyfikacji komórek.

6. Metody identyfikacji i trabsfekcji komórek in vitro

7. Zaliczenie

Tematy ćwiczeń:

1. Wyposażenie i organizacja pracowni hodowli tkanek.

2. Przygotowanie sterylnego szkła, plastiku, podłoży hodowlanych, buforów, antybiotyków i odczynników do hodowli in vitro komórek

3. Wyprowadzanie linii komórkowych - metoda hodowli pierwotnej eksplantów na przykładzie komórek mięśni gładkich aorty myszy

4. Linie komórkowe: zmiana pożywki, pasaż komórek przyczepionych do podłoża

5. Liczenie, oznaczanie żywotności i wysiewanie komórek na określone powierzchnie róznych naczyń hodowlanych

6. Procedura mrożenia komórek, media krioprotekcyjne, bankowanie komórek

7. Barwienie hodowli komórkowych metodami histochemicznymi oraz wykonywanie preparatów mikroskopowych i analiza preparatów pod mikroskopem

7. Zaliczenie

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student zna podstawowe techniki pracy eksperymentalnej i laboratoryjnej w warunkach in vitro i metody wykorzystania materiału biologicznego do badań in vitro

Umiejętności:

Potrafi zaprojektować pracownię i prowadzić doświadczenia w warunkach sterylnych

Potrafi wykorzystać odpowiednie metody i techniki do izolacji i prowadzenia podstawowych hodowli pierwotnych eksplantów oraz linii komórkowych.

Potrafi zastosować technikę mikroskopową i jej optymalizację w hodowlach in vitro, ma umiejętność liczenia komórek i oceniania ich żywotności wykorzystując mikroskopię świetlną

Potrafi zastosować różne techniki barwienia hodowli in vitro, umie mrozić i rozmrozić komórki

Umiejętności:

Pracuje zespołowo; rozumie konieczność systematycznej pracy nad projektami, których realizacja jest długofalowa.

Wykazuje odpowiedzialnośći świadomość wynikającą ze stosowanych technik in vitro

Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych, dba o właściwe planowanie i realizację zadań służących do wykonania określonego przedsięwzięcia badawczego

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie z wykładów oraz ćwiczeń w formie pisemnych odpowiedzi na pytania:

na ocenę 5.0 - >90% punktów

na ocenę 4,5 - 81-90% punktów

na ocenę 4,0 - 71-80% punktów

na ocenę 3,5 - 61-70% punktów

na ocenę 3,0 - 55-60% punktów

na ocenę 2,0 - <50% punktów

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)