Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ćwiczenia terenowe- Botanika cz.1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.4s.TER1.SL.HBIOY.R Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia terenowe- Botanika cz.1
Jednostka: Katedra Fizjologii, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Grupy: Biologia stosowana kierunek 4 sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: BIOLOGIA STOSOWANA / ECTS: 1 / SEMESTR: 4

Profil studiów: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SL

Status: kierunkowy

Wymagania wstępne: wiedza i umiejętności z zakresu botaniki ogólnej i systematycznej

Przedmiot jest uzupełnieniem ćwiczeń laboratoryjnych i wykładów z botaniki. Jego celem jest nauczenie rozpoznawania w terenie kilkudziesięciu przedstawicieli roślin okrytonasiennych, głównie z obszaru lasu grądowego i buczyny.

Pełny opis:

Ćwiczenia terenowe:

1. Charakterystyka wybranych rodzin Angiospermae w oparciu o reprezentatywnych przedstawicieli.

2. Opis gatunków roślin charakterystycznych dla lasu grądowego i buczyny.

3. Oznaczanie kilkudziesięciu gatunków roślin okrytonasiennych z okolic Krakowa ze wskazaniem cech morfologicznych o znaczeniu taksonomicznym.

4. Wykonanie fotografii oznaczanych gatunków.

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego 17 godz. 0,7 ECTS

w tym:

wykłady 0 godz.

ćwiczenia i seminaria 15 godz.

konsultacje 1 godz.

udział w badaniach 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniach 1 godz.

zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia

na odległość  0 godz. 0 ECTS

praca własna 7 godz. 0,3 ECTS

Literatura:

Podstawowa:

1. Szafer W, Kulczyński S, Pawłowski B. 1988. Rośliny polskie. PWN, Warszawa

2. Rutkowski L. 2012. Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. PWN, Warszawa

Uzupełniająca:

1. Szweykowska A., Szweykowski J. 2006. Botanika; tom II – Systematyka. PWN, W-wa

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się:

Wiedza - zna i rozumie:

- cechy typowe dla przedstawicieli wybranych rodzin Angiospermae

- gatunki charakterystyczne dla lasu grądowego i buczyny, w tym gatunki objęte częściową lub całkowitą ochroną

Umiejętności - potrafi:

- rozpoznać w terenie kilkadziesiąt gatunków roślin okrytonasiennych

- identyfikować charakterystyczne cechy rodzin botanicznych oraz cechy przystosowawcze do danego typu siedliska

Kompetencje społeczne - jest gotów do:

- podjęcia działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego i zachowania bioróżnorodności

- efektywnej pracy w zespole i realizowania postawionych zadań

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę pozytywną należy przygotować sprawozdanie w postaci fotoalbumu (fotografie + nazwy polskie i łacińskie poznanych gatunków roślin). Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń terenowych w ocenie końcowej wynosi 100%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Grabowska-Joachimiak
Prowadzący grup: Aleksandra Grabowska-Joachimiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Grabowska-Joachimiak, Andrzej Zieliński
Prowadzący grup: Aleksandra Grabowska-Joachimiak, Andrzej Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.