Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rozród zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.4s.ROZZW.SI.HZOPY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rozród zwierząt
Jednostka: Katedra Rozrodu, Anatomii i Genomiki Zwierząt
Grupy: Prewencja weterynaryjna 4 sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Cel przedmiotu jest zaznajomienie słuchaczy z mechanizmami fizjologicznymi regulującymi procesy rozrodcze ssaków, głównie zwierząt gospodarskich i towarzyszących oraz z podstawowymi metodami biotechnologii rozrodu. Zakres tematyczny zajęć obejmuje endokrynną regulację funkcji rozrodczych samców i samic, gametogenezę, dojrzewanie gamet, właściwości i konserwację nasienia, typy i mechanizmy owulacji, sterowanie cyklem rujowym i owulacją, inseminację, mechanizmy zapłodnienia, fizjologię ciąży i mechanizmy porodu. Demonstracje i ćwiczenia praktyczne przeprowadzane są głównie na zwierzętach gospodarskich, a także na izolowanym materiale pozyskiwanym na terenie lokalnych ubojni.

Pełny opis:

Wykłady (30 godz.)

Badania nad rozrodem zwierząt w aspekcie historycznym. Zwierzęce organizmy modelowe w badaniach biomedycznych. Sposoby rozmnażania i determinacji płci w świecie zwierząt, partenogeneza naturalna i jej znaczenie. Etapy i podstawowe procesy ontogenezy. Embriogeneza układu rozrodczego ssaków, zaburzenia w różnicowaniu płci; Zstępowanie jąder; Dojrzałość płciowa i hodowlana samców i samic; Hormonalna regulacja funkcji rozrodczych samca; Spermatogeneza Dojrzewanie plemników w najądrzach. Ultrastruktura plemnika ssaka. Właściwości nasienia. Możliwości uzyskiwania i przechowywania męskich komórek rozrodczych. Dojrzewanie płciowe i neurohormonalna regulacja funkcji rozrodczych samic, sezonowość, hormony jajnika w regulacji cyklu rujowego; Oogeneza i etapy folikulogenezy, typy i mechanizmy owulacji; Kontrola aktywności rozrodczej, sterowanie cyklem rujowym i owulacją u samic zwierząt gospodarskich. Wybrane aspekty biologii i biotechnologii rozrodu psów i kotów; Etapy i mechanizmy zapłodnienia. Typy bruzdkowania i przedimplantacyjny rozwój zarodka, wczesna zamieralność zarodków, najważniejsze przyczyny; Gastrulacja i organogeneza, listki zarodkowe i ich różnicowanie; Rozwój błon płodowych, typy implantacji, diapauza embrionalna, Przebieg ciąży u zwierząt gospodarskich; Łożysko i jego funkcje; Ciąża pojedyncza i mnoga; Mechanizmy inicjacji porodu; Bioróżnorodności, udział technik wspomaganego rozrodu w ochronie zasobów genetycznych i bioróżnorodności zwierząt

Ćwiczenia (30 godz.):

Budowa anatomiczna i histologiczna układu rozrodczego samców zwierząt gospodarskich i towarzyszących, Badanie kliniczne samca w kierunku oceny przydatności do rozrodu na przykładzie ogiera, buhaja i/lub psa; Metody pobierania nasienia i ocena makroskopowa nasienia; pobranie nasienia ogiera i/lub buhaja; Ocena mikroskopowa szacunkowa nasienia samców zwierząt gospodarskich i towarzyszących; Ocena mikroskopowa szczegółowa nasienia samców zwierząt gospodarskich i towarzyszących; Komputerowo wspomagana ocena nasienia. Obliczanie dawek inseminacyjnych; Konserwacja, transport i przygotowanie nasienia do inseminacji; Anatomia i histologia układu rozrodczego samic zwierząt gospodarskich i towarzyszących; Ocena przydatności samic zwierząt gospodarskich do rozrodu, cykl rujowy, zachowanie płciowe, metody oceny faz cyklu rujowego (klacz, krowa); Cykl rujowy i metody oceny faz cyklu rujowego u samic zwierząt towarzyszących; Wyznaczanie optymalnego terminu krycia/ inseminacji. Inseminacja samic na przykładzie krowy i klaczy; Rozwój wczesnej ciąży i metody diagnostyki ciąży; Rozwój późnej ciąży, budowa łożyska samic zwierząt gospodarskich i towarzyszących; Przebieg porodu fizjologicznego i pomoc okołoporodowa na przykładzie krowy i klaczy; Podstawy neonatologii.

Literatura:

1.Bielański A, Tischner M.: Biotechnologia rozrodu zwierząt udomowionych, Wyd. Drukrol, 1997

2.Krzymowski T. (praca zbiorowa): Biologia rozrodu zwierząt, Tom 1: Fizjologiczna regulacja

procesów rozrodczych samicy; Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, 2007

3.Strzeżek J. (praca zbiorowa), Biologia rozrodu zwierząt, Tom 2: Biologiczne uwarunkowania wartości rozwodowej samca. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2007

3.Bielańska-Osuchowska Z., Embriologia. PWRiL, Warszawa, 2001

4.Wierzbowski S. (praca zbiorowa). Andrologia, Wydawnictwo Platan, Kraków, 1996; 1999

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Absolwent zna i/lub rozumie

- najważniejsze odkrycia w zakresie rozwoju badań nad rozrodem i biotechnologią rozrodu zwierząt; udział zwierzęcych organizmów modelowych w badaniach biomedycznych; czynniki warunkujące determinację płci i embriogenezę układu rozrodczego ssaków; pojęcia dojrzałości płciowej i hodowlanej zwierząt gospodarskich i towarzyszących, mechanizmy endokrynne biorące udział w regulacji ich funkcji rozrodczych, proces gametogenezy i dojrzewania gamet, właściwości nasienia, możliwości konserwacji męskich komórek rozrodczych ssaków; typy owulacji, etapy zapłodnienia i rozwoju zarodkowego; metody sterowania cyklem rujowym i owulacją oraz możliwości ich wykorzystania w hodowli zwierząt; pojęcia gastrulacji, organogenezy, proces implantacji, rodzaje błon płodowych, budowę i funkcje łożysk, przebieg ciąży i porodu samic zwierząt gospodarskich; podstawowe biotechniki wspomaganego rozrodu zwierząt, ich znaczenie w ochronie zasobów genetycznych i zachowaniu bioróżnorodności.

Umiejętności:

- potrafi zidentyfikować narządy rozrodcze samców i samic oraz ocenić budowę histomorfologiczną gonad i morfologię gamet; ocenić zachowanie płciowe samców zwierząt gospodarskich i towarzyszących, ocenić parametry makro- i mikroskopowe nasienia, obliczyć koncentrację plemników w ejakulacie i dawki inseminacyjne, rozrzedzić nasienie i przygotować do inseminacji, transportu i/lub konserwacji, rozmrozić nasienie; rozpoznać i ocenić objawy rujowe oraz fazy cyklu rujowego u samic zwierząt gospodarskich i towarzyszących; wyznaczyć optymalny termin inseminacji/krycia samic; zidentyfikować łożyska ssaków zwierząt gospodarskich i towarzyszących, wymienić metody stosowane w diagnostyce ciąży, rozpoznać objawy zbliżającego się porodu u zwierząt gospodarskich i towarzyszących, zachować się w trakcie jego przebiegu

Kompetencje społeczne:

- rozumie potrzebę samokształcenia, upowszechniania i wdrażania do praktyki posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych; ma świadomość potrzeby konsultacji pomiędzy nauką a praktyką

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: Egzamin w formie testu jednokrotnego wyboru/półotwartego (lub ustnej) obejmujący zagadnienia omawiane na wykładach; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 55% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z egzaminu w ocenie końcowej wynosi 60%.

Ćwiczenia: na ocenę pozytywną należy zaliczyć poszczególne kolokwia/testy zaliczeniowe, udzielając co najmniej 55% prawidłowych odpowiedzi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesława Młodawska
Prowadzący grup: Joanna Kochan, Anna Migdał, Wiesława Młodawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Cel przedmiotu jest zaznajomienie słuchaczy z mechanizmami fizjologicznymi regulującymi procesy rozrodcze ssaków, głównie zwierząt gospodarskich i towarzyszących oraz z podstawowymi metodami biotechnologii rozrodu. Zakres tematyczny zajęć obejmuje endokrynną regulację funkcji rozrodczych samców i samic, gametogenezę, dojrzewanie gamet, właściwości i konserwację nasienia, typy i mechanizmy owulacji, sterowanie cyklem rujowym i owulacją, inseminację, mechanizmy zapłodnienia, fizjologię ciąży i mechanizmy porodu. Demonstracje i ćwiczenia praktyczne przeprowadzane są głównie na zwierzętach gospodarskich, a także na izolowanym materiale pozyskiwanym na terenie lokalnych ubojni.

Pełny opis:

Wykłady (30 godz.)

Badania nad rozrodem zwierząt w aspekcie historycznym. Zwierzęce organizmy modelowe w badaniach biomedycznych. Sposoby rozmnażania i determinacji płci w świecie zwierząt, partenogeneza naturalna i jej znaczenie. Etapy i podstawowe procesy ontogenezy. Embriogeneza układu rozrodczego ssaków, zaburzenia w różnicowaniu płci; Zstępowanie jąder; Dojrzałość płciowa i hodowlana samców i samic; Hormonalna regulacja funkcji rozrodczych samca; Spermatogeneza Dojrzewanie plemników w najądrzach. Ultrastruktura plemnika ssaka. Właściwości nasienia. Możliwości uzyskiwania i przechowywania męskich komórek rozrodczych. Dojrzewanie płciowe i neurohormonalna regulacja funkcji rozrodczych samic, sezonowość, hormony jajnika w regulacji cyklu rujowego; Oogeneza i etapy folikulogenezy, typy i mechanizmy owulacji; Kontrola aktywności rozrodczej, sterowanie cyklem rujowym i owulacją u samic zwierząt gospodarskich. Wybrane aspekty biologii i biotechnologii rozrodu psów i kotów; Etapy i mechanizmy zapłodnienia. Typy bruzdkowania i przedimplantacyjny rozwój zarodka, wczesna zamieralność zarodków, najważniejsze przyczyny; Gastrulacja i organogeneza, listki zarodkowe i ich różnicowanie; Rozwój błon płodowych, typy implantacji, diapauza embrionalna, Przebieg ciąży u zwierząt gospodarskich; Łożysko i jego funkcje; Ciąża pojedyncza i mnoga; Mechanizmy inicjacji porodu; Bioróżnorodności, udział technik wspomaganego rozrodu w ochronie zasobów genetycznych i bioróżnorodności zwierząt

Ćwiczenia (30 godz.):

Budowa anatomiczna i histologiczna układu rozrodczego samców zwierząt gospodarskich i towarzyszących, Badanie kliniczne samca w kierunku oceny przydatności do rozrodu na przykładzie ogiera, buhaja i/lub psa; Metody pobierania nasienia i ocena makroskopowa nasienia; pobranie nasienia ogiera i/lub buhaja; Ocena mikroskopowa szacunkowa nasienia samców zwierząt gospodarskich i towarzyszących; Ocena mikroskopowa szczegółowa nasienia samców zwierząt gospodarskich i towarzyszących; Komputerowo wspomagana ocena nasienia. Obliczanie dawek inseminacyjnych; Konserwacja, transport i przygotowanie nasienia do inseminacji; Anatomia i histologia układu rozrodczego samic zwierząt gospodarskich i towarzyszących; Ocena przydatności samic zwierząt gospodarskich do rozrodu, cykl rujowy, zachowanie płciowe, metody oceny faz cyklu rujowego (klacz, krowa); Cykl rujowy i metody oceny faz cyklu rujowego u samic zwierząt towarzyszących; Wyznaczanie optymalnego terminu krycia/ inseminacji. Inseminacja samic na przykładzie krowy i klaczy; Rozwój wczesnej ciąży i metody diagnostyki ciąży; Rozwój późnej ciąży, budowa łożyska samic zwierząt gospodarskich i towarzyszących; Przebieg porodu fizjologicznego i pomoc okołoporodowa na przykładzie krowy i klaczy; Podstawy neonatologii.

Literatura:

1.Bielański A, Tischner M.: Biotechnologia rozrodu zwierząt udomowionych, Wyd. Drukrol, 1997

2.Krzymowski T. (praca zbiorowa): Biologia rozrodu zwierząt, Tom 1: Fizjologiczna regulacja

procesów rozrodczych samicy; Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, 2007

3.Strzeżek J. (praca zbiorowa), Biologia rozrodu zwierząt, Tom 2: Biologiczne uwarunkowania wartości rozwodowej samca. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2007

3.Bielańska-Osuchowska Z., Embriologia. PWRiL, Warszawa, 2001

4.Wierzbowski S. (praca zbiorowa). Andrologia, Wydawnictwo Platan, Kraków, 1996; 1999

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesława Młodawska
Prowadzący grup: Joanna Kochan, Anna Migdał, Wiesława Młodawska, Patrycja Mrowiec, Marek Tischner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.