Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prewencja zootechniczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.4s.PREWZ.SI.HZOPY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prewencja zootechniczna
Jednostka: Katedra Zoologii i Dobrostanu Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Prewencja zootechniczna podejmuje zagadnienia związane z podnoszeniem odporności ogólnej organizmu zwierząt. Przedstawione zostaną zasady działań ograniczania ryzyka wystąpienia przypadków zachorowania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich na fermach. P

Pełny opis:

Wykłady:

Prewencja a profilaktyka

Odporność a oporność

Czynniki immunomodulacyjne

Zasady przeprowadzania dezynfekcji

Zapobieganie i postępowanie ze zwierzętami w przypadku wybranych chorób niezakaźnych:

• Dermatozy żywieniowe

• Choroby biegunkowe. Przyczyny i ich zapobieganie

• Postępowanie ze zwierzętami w stanie odwodnienia

Antybiotykoterapia i możliwości jej zastąpienia

Zasady monitorowania stanu zdrowia zwierząt gospodarskich

Programy prewencyjne na fermach zwierząt

Ćwiczenia:

Ferma i budynek inwentarski – wymagania sanitarne i wyposażenie

Dezynfekcja budynków inwentarskich dezynsekcja

Dezynsekcja budynków inwentarskich

Deratyzacja na fermie i w budynkach inwentarskich

Pielęgnacja i korekcja kopyt i racic u zwierząt

Wykorzystanie termografii i termowizji w ocenie stanu zdrowia zwierząt

Literatura:

1. Kołacz R., Dobrzański Z. "Higiena i dobrostan zwierząt gospodarskich” Wyd. AR Wrocław 2006

2. Kośla T. Metodyka badań z higieny zwierząt i prewencji weterynaryjnej”. Wyd. SGGW, Warszawa 2011

3. Kostro K., Gliński ZF, Bednarek D. Ochrona zdrowia i terapia chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Lubin 2014

1. Artykuły w weterynaryjnych czasopismach naukowych np.:

LIS M.W., KĘDZIA R. (2014) Poszukiwanie nowych metod poprawy jakości i ograniczenia upadków piskląt. Polskie Drobiarstwo 2/2014: 40-43.

KOROWIECKA K., TRELA M. TOMBARKIEWICZ B., PAWLAK K. , NIEDZIÓŁKA J.W., SWADŹBA M. LIS M.W. (2017) Ocena wpływu wybranych substancji stosowanych do dezynfekcji jaj wylęgowych na wyniki lęgu piskląt kurzych/Assessment of the effect of selected substances used for disinfection of hatching eggs on hatching results in chickens Roczniki Nauk PTZ, 13: 25-35.

2. Obowiązujące akty prawne t.j.:

• Ustawa z dnia 11 marca 2004 o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zwierząt

• Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

• Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

podstawową terminologię związaną ochroną zdrowia zwierząt

potrzebę przestrzegania zasad prewencji i profilaktyki na fermach zwierząt oraz w obiektach związanych z produkcją zwierzęcą. Z

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

przeprowadzić zabiegu dezynfekcyjne, dezynsekcyjne i deratyzacyjne

wskazać podstawowe przyczyny mogące wpływać immunosupresyjnie oraz i metody pomocne w ocenie i utrzymaniu zdrowia zwierząt

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent:

współdziała z hodowcą/producentem w rozwiązywania problemów zdrowotnych i sanitarnych

w sposób zorganizowany podchodzi do rozwiązywania problemów zdrowia zwierząt

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie odpowiedzi ustnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 55% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 60%.

Ćwiczenia: Na ocenę pozytywną należy prawidłowo wykonać sprawozdanie z zajęć i odpowiedzieć w 55% na pytania kolokwium zaliczeniowego; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej wynosi 40 %.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)