Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody hodowli i ocena wartości użytkowej koni

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.4s.MHOWU.SI.HZOKY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody hodowli i ocena wartości użytkowej koni
Jednostka: Katedra Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt
Grupy: Hodowla i użytkowanie koni 4 sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Nieodłącznym elementem kulturalnej hodowli zwierząt jest ich ocena, zarówno pod kątem użytkowym jak i hodowlanym. Jej celem jest uzyskanie jak najwięcej informacji o danym ogierze czy klaczy, co pozwala na stosowanie odpowiedniego doboru osobników.

Przedmiot ma na celu przedstawienie studentom zasad, reguł i metod dotyczących poszczególnych etapów pracy hodowlanej koni: kontroli i oceny wartości użytkowej, oceny wartości hodowlanej, selekcji i doboru do rozrodu. Student weźmie również udział w przeprowadzanej corocznie ocenie użytkowości własnej na podstawie prób dzielności koni różnych ras i typów.

Pełny opis:

Wykłady

Struktura stada, podstawowe informacje o celach i etapach pracy hodowlanej

Pośrednie i bezpośrednie metody kontroli i oceny wartości użytkowej i rola treningu w tej ocenie

Typy użytkowe koni a rodzaje prób dzielności

Metody oceny wartości hodowlanej koni

Metody i rodzaje selekcji

Rodzaje doboru jednorodnego (kojarzenie)

Rodzaje doboru niejednorodnego (krzyżowanie)

Genetyczne uwarunkowanie niektórych cech (maści, odmiany, odznaki, cechy psychiczne, pokrojowe, wydolnościowe)

Genetyczne uwarunkowania chorób i anomalii

Markery genetyczne stosowane w hodowli i identyfikacji koni (antygeny erytrocytarne, polimorfizm białek i enzymy krwi, mikrosatelity, minisatelity i SNPs)

Ćwiczenia

Ocena pokroju metodą bonitacyjną i liniową

Pomiary biometryczne stosowane w kontroli i ocenie wartości użytkowej

Określanie wieku koni na podstawie zmian zachodzących na zębach siecznych

Zasady przeprowadzania prób dzielności na torach wyścigowych (ogiery i klacze ras: pełna krew angielska, czysta krew arabska, kłusaki, konie angloarabskie, rasy półkrwi)

Zasady przeprowadzania prób dzielności w zakładach treningowych (ogiery i klacze ras: małopolska, wielkopolska, polski koń szlachetny półkrwi, trakeńskiej polskiej hodowli i ras importowanych )

Zasady przeprowadzania prób dzielności ogierów i klaczy rasy śląskiej

Zasady przeprowadzania polowych prób dzielności ogierów i klaczy polskiego konia zimnokrwistego

Zasady przeprowadzania polowych prób dzielności ogierów i klaczy konika polskiego

Zasady przeprowadzania polowych prób dzielności ogierów i klaczy huculskich

Zasady przeprowadzania alternatywnych prób dzielności dla koni różnych ras (próby polowe, Mistrzostwa Polski Młodych Koni, sport jeździecki, wyścigi konne, czempionat użytkowy)

Udział w próbach dzielności na Torach Wyścigowych lub Zakładzie Treningowym

Udział w ścieżce huculskiej lub próbach polowych, tarpaniadzie , MPMK

Literatura:

1. Hodowla koni - Witold Pruski, PWRiL W-wa, 2006

2. Hodowla koni - Jerzy Zwoliński, PWRiL W-wa, 1983

3. Metody doskonalenia koni - Marian Kaproń, Wydawnictwo AR w Lublinie, 1999

4. Programy hodowlane ras koni hodowanych w Polsce, PZHK 2008

5. Księgi Stadne koni różnych ras

Uzupełniająca

1. Leksykon terminów z zakresu genetyki i hodowli zwierząt - Bolesław Nowicki i wsp., PTZ W-wa 1994

Efekty uczenia się:

Wiedza

Definiuje podstawowe pojęcia z zakresu hodowli i użytkowania koni, definiuje zasady i cele pracy hodowlanej

Formułuje reguły oceny eksterieru, interieru, cech psychicznych oraz wskaźników wydolności ruchowej w określonych typach użytkowania

Definiuje zasady przeprowadzania prób dzielności koni różnych typów i ras koni hodowanych w Polsce i za granicą

Opisuje zasady przeprowadzania oceny wartości hodowlanej. Definiuje rodzaje i metody selekcji, doboru jednorodnego (kojarzenia) i niejednorodnego (krzyżowania)

Tłumaczy mechanizmy dziedziczenia cech, genetyczne uwarunkowania chorób i anomalii. Wskazuje markery genetyczne wykorzystywane w hodowli koni.

Umiejętności

Przeprowadza ocenę pokroju koni wykorzystując metody opisowe, biometryczne i bonitacyjne, rozpoznaje wady budowy i postawy oraz wiek koni na podstawie wyglądu uzębienia

Analizuje zasady przeprowadzania kontroli i oceny wartości użytkowej koni różnych ras i typów

Zgodnie ze zdobytą wiedzą weryfikuje poprawność przeprowadzanych aktualnie w Polsce prób dzielności koni podczas zajęć praktycznych i terenowych

Kompetencje

Ma świadomość istotności wpływu oceny wartości użytkowej i hodowlanej koni na efekty hodowlane i ekonomiczne

Wykazuje aktywną postawę i chęć współpracy w grupie podczas zajęć praktycznych i terenowych

Postępuje zgodnie z zasadami bezpieczeństwa w relacji człowiek – koń i dba o dobrostan koni.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 50% prawidłowych odpowiedzi na pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50.%.

Zaliczenie w formie pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 50% prawidłowych odpowiedzi na pytania; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń w ocenie końcowej wynosi 50.%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Pieszka
Prowadzący grup: Jarosław Łuszczyński, Magdalena Pieszka, Monika Stefaniuk-Szmukier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Pieszka
Prowadzący grup: Jarosław Łuszczyński, Magdalena Pieszka, Monika Stefaniuk-Szmukier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.