Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Hodowla drobiu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.4s.HODDR.SI.HZOHY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hodowla drobiu
Jednostka: Zakład Hodowli Trzody Chlewnej i Drobnego Inwentarza
Grupy: Hodowla zwierząt stacjonarne 4 sem. obowiązkowe I stopień
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze światową i krajową produkcją drobiarską. Przedstawienie podstawowych ras oraz typów użytkowych różnych gatunków drobiu. Charakterystyka cech biologicznych ptaków domowych, organizacji socjalnej stad oraz wymogów związanych z zachowaniem dobrostanu w warunkach intensywnej produkcji drobiarskiej. Poznanie sposobu prowadzenia pracy hodowlanej w stadach różnych gatunków drobiu. Zaprezentowanie zasad prowadzenia stad drobiu. Opanowanie przez studentów zdolności oceny jakości jaj konsumpcyjnych i wydajności poubojowej oraz pozyskiwania ejakulatów. Zdobycie przez studentów umiejętności prowadzania sztucznych lęgów, organizacji produkcji mięsa i jaj konsumpcyjnych.

Pełny opis:

I. Tematyka wykładów:

1. Znaczenie gospodarcze drobiu. Światowa i krajowa produkcja drobiarska.

2. Charakterystyka ras kur wykorzystywanych w produkcji drobiarskiej. Wykorzystanie znajomości cech biologicznych ptaków w produkcji drobiarskiej. Hierarchia socjalna. Zachowania behawioralne. Prawa ochrony dobrostanu drobiu.

3. Cechy sprzężone z płcią, autoseksing. Dziedziczenie najważniejszych barw i wzorów upierzenia oraz cech użytkowych. Metody genetycznego doskonalenia drobiu.

4. Systemy utrzymania. Kształtowanie warunków środowiskowych w chowie drobiu.

5. Produkcja mięsa kurcząt brojlerów kurzych, indyków, gęsi i kaczek.

6. Prowadzenie stad reprodukcyjnych drobiu.

7. Jakość jaj i mięsa drobiowego. Możliwości modyfikacji ich składu.

II. Tematyka ćwiczeń

1.Ocena jakości jaj w aspekcie wykorzystania wyników w pracy hodowlanej. Jaja konsumpcyjne.

2. Biologia, patologia i technika lęgów .

3. Profilaktyka w fermie drobiarskiej.

4. Żywienie ptaków rosnących i niosek.

4. Odchów kurcząt i pielęgnacja drobiu dorosłego.

5. Rozród ptaków domowych. Pozyskiwanie nasienia i sztuczna inseminacja.

5. Budowa piór, pozyskiwanie pierza, ocena i wykorzystanie.

6. Ocena wydajności poubojowej kurcząt brojlerów. Dysekcja.

7. Praca hodowlana w fermach zarodowych i dokumentacja hodowlana.

8. Wykonanie projektu fermy tuczu kurcząt brojlerów, gęsi i kaczek oraz towarowej produkcji jaj.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Hodowla i użytkowanie drobiu. Praca zbiorowa pod redakcją J. Jankowski. PWRiL. Warszawa 2012.

2.Mazanowski A. 2011. Nowoczesna produkcja kurcząt brojlerów. Pro Agricola Sp.z o.o. Gietrzwałd.

3.Trziszka T. 2000. Jajczarstwo. Wyd. AR we Wrocławiu.

Literatura uzupełniająca:

1. Leeson.S., Summers J.D. 2000. Broiler breeder production. University Books.

2. Gumułka M., Krawczyk J., Otwinowska- Mindur A. 2017. Effect of production cycle and season on quality and fatty acid profile of organic eggs from local Polish Greenleg Partridge hens. Europ. Poult. Sci, 81:1-13.

3. Mazanowski A. Hodowla i chów gęsi. APRA. Bydgoszcz.2012.

4. Jamroz D., Potkański A . 2001. Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. Pr. zb. PWN. Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza

1.Zna podstawowe typy użytkowe i rasy drobiu.

2.Opisuje zasady prowadzenia pracy hodowlanej w stadach różnych gatunków drobiu.

3.Objaśnia rolę cech biologicznych ptaków w produkcji drobiarskiej.

4. Opisuje technologie produkcji jaj i mięsa różnych gatunków drobiu.

Umiejętności

1.Umie przeprowadzać wychów i odchów ptaków domowych, prowadzić stado niosek oraz planować i organizować produkcję jaj i mięsa drobiu.

2.Potrafi rozpoznawać rasy drobiu i prowadzić pracę hodowlaną w stadach zarodowych i ocenę wartości hodowlanej zwierząt.

3.Potrafi pozyskiwać nasienie kur i przeprowadzać sztuczną inseminację.

4.Potrafi przygotować jaja do nakładu i analizować wyniki lęgów.

5.Potrafi ocenić jakość jaj, pierza i wydajność poubojową kurcząt brojlerów.

Kompetencje społeczne

1.Prezentuje aktywną postawę w zakresie samokształcenia oraz upowszechniania i wdrażania do praktyki posiadanej wiedzy.

2.Wrażliwy na dobrostan ptaków oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego.

3.Potrafi ocenić ryzyko i skutki wykonywanej działalności związanej z użytkowaniem zwierząt i produkcją żywności.

Metody i kryteria oceniania:

1. Zaliczenie ćwiczeń:

Na ocenę pozytywną należy zaliczyć poszczególne ćwiczenia praktyczne i odpowiedzieć na pytania kolokwium zaliczeniowego. Kolokwium- test wyboru i uzupełnień.

Ocena kolokwium:

Test jednokrotnego wyboru oraz pytania otwarte.

ocena ndst (2,0) <55% prawidłowych odpowiedzi

ocena dst (3,0) 55-60% prawidłowych odpowiedzi

ocena plus dst (3,5) 61-70% prawidłowych odpowiedzi

ocena db (4,0) 71-80% prawidłowych odpowiedzi

ocena plus bobra (4,5) 81-90% prawidłowych odpowiedzi

ocena bdb (5,0) >90% prawidłowych odpowiedzi

Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń w ocenie końcowej wynosi 40%

2. Zaliczenie przedmiotu

Egzamin w formie ustnej obejmujący zagadnienia omawiane na wykładach. Na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania (trzy pytania).

Udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 60%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Gumułka
Prowadzący grup: Krzysztof Andres, Małgorzata Gumułka, Marcin Lis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.