Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Hodowla bydła

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.4s.HODBY.SI.HZOKY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hodowla bydła
Jednostka: Katedra Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt
Grupy: Hodowla i użytkowanie koni 4 sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie zaznajomić studentów z zasadami chowu i hodowli bydła. Omówione zostaną rasy bydła oraz kierunki użytkowania i systemy utrzymania różnych kategorii bydła, metody oceny użytkowości mlecznej, mięsnej i rozpłodowej a także praca hodowlana w stadzie.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

Wprowadzenie do przedmiotu - omówienie tematyki wykładów i zalecanej literatury.

Pochodzenie, udomowienie i geograficzne rozmieszczenie bydła.

Gospodarcze znaczenie chowu bydła.

Typy konstytucyjne i użytkowe bydła.

Mleczne rasy bydła.

Mięsne rasy bydła.

Rasy bydła użytkowane w Polsce.

Laktacja u krów.

Czynniki wpływające na wydajność mleczną krów.

Wybrane aspekty żywienia krów mlecznych.

Systemy utrzymania krów mlecznych.

Technologie produkcji mleka.

Normy jakościowe mleka i urzędowe unormowania produkcji mleka.

Odchów cieląt.

Odchów jałówek i buhajków hodowlanych.

Zdolność opasowa i wartość rzeźna bydła.

Czynniki wpływające na zdolność opasową i wartość rzeźną bydła.

Wybrane aspekty żywienia bydła mięsnego.

Systemy utrzymania bydła mięsnego.

Technologie produkcji żywca wołowego.

Normy jakościowe wołowiny i urzędowe unormowania produkcji żywca wołowego.

Wybrane zagadnienia rozrodu bydła.

Dobrostan bydła.

Ekologiczne aspekty chowu bydła.

Praca hodowlana nad bydłem.

Ocena wartości hodowlanej bydła ras mlecznych i mięsnych w Polsce.

Programy hodowlane dla bydła krajowych ras mlecznych i mięsnych.

Stan i organizacja hodowli bydła w Polsce.

Stan i organizacja hodowli bydła w krajach Unii Europejskiej.

Tendencje rozwojowe w hodowli bydła w kraju i na świecie.

Tematyka ćwiczeń:

Ogólny i szczegółowy pokrój bydła.

Określanie wieku, masy ciała, pomiary zoometryczne, indeksy pokrojowe.

Ocena pokroju, ćwiczenia praktyczne w oborze.

Higiena pozyskiwania mleka, sposoby doju ręcznego, systemy doju mechanicznego.

Pomieszczenia dla bydła, systemy utrzymania, wymogi sanitarno-zoohigieniczne.

Pokaz doju i pomieszczeń dla bydła-ćwiczenia praktyczne.

Wskaźniki użytkowości mlecznej krów, ocena przebiegu laktacji.

Wskaźniki reprodukcji bydła – ocena reprodukcji stada.

Ocena użytkowości mlecznej i mięsnej bydła, dokumentacja hodowlana.

Żywienie cieląt i jałowizny – układanie dawek pokarmowych.

Żywienie krów mlecznych – układanie dawek pokarmowych.

Żywienie bydła opasowego – układanie dawek pokarmowych.

Ocena zdolności opasowej i wartości rzeźnej bydła.

Warunki wpisu zwierząt ras mlecznych i mięsnych do ksiąg bydła zarodowego.

Wykorzystanie programów komputerowych w zarządzaniu stadem bydła.

Literatura:

1. Litwińczuk Zygmunt, Szulc Tadeusz Hodowla i użytkowanie bydła. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne2005.

2. Szulc Tadeusz, Filistowicz Andrzej i in. Chów i hodowla zwierząt Wydawnictwo AR we Wrocławiu 2005.

3. Grodzki Henryk Hodowla i użytkowanie zwierząt gospodarskich Warszawa, SGGW 2005.

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

Definiuje metody i efekty pracy hodowlanej

Posiada szczegółową wiedzę z zakresu chowu i hodowli bydła, zarówno w odniesieniu do mlecznego i mięsnego kierunku użytkowania

Opisuje podstawowe technologie produkcji zwierzęcej

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

Potrafi dokonać wyboru odpowiedniej rasy bydła w zależności od kierunku produkcji.

Dostosowuje system utrzymania i żywienia do wymagań zwierząt.

Posługuje się dokumentacją hodowlaną oraz programami komputerowymi pomocnymi w zarządzaniu stadem bydła.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent:

W sposób zorganizowany podchodzi do rozwiązywania problemów dotyczących prac projektowych

Wykazuje się kreatywnością w pracy zespołowej, potrafi przewodzić grupie

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Egzamin w formie pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 50% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania testowe; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 60%.

Ćwiczenia:

Na ocenę pozytywną należy prawidłowo odpowiedzieć na 50% pytań z kolokwium zaliczeniowego; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń w ocenie końcowej wynosi 40% .

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zygmunt Gil
Prowadzący grup: Zygmunt Gil, Justyna Żychlińska-Buczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Węglarz, Justyna Żychlińska-Buczek
Prowadzący grup: Michał Kmiecik, Andrzej Węglarz, Justyna Żychlińska-Buczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.