Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Higiena i dobrostan zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.4s.HIG.SI.HZOBZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Higiena i dobrostan zwierząt
Jednostka: Katedra Zoologii i Dobrostanu Zwierząt
Grupy: Bioinżynieria zwierząt I stopnia IV sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy wpływu czynników środowiskowych o charakterze makroklimatycznym i mikroklimatycznym na dobrostan zwierząt gospodarskich i laboratoryjnych. Omówione również zostaną kryteria i metody oceny dobrostanu oraz wybrane zagadnienia związane z oddziaływaniem hodowli na środowisko.

Pełny opis:

Wykłady;

Zoohigiena a dobrostan zwierząt. Dobrostan zwierząt na tle Ustawy o Ochronie Zwierząt.

Środowisko naturalne a środowisko hodowlane. Geochemiczne, geobiotyczne i geofizyczne oddziaływania na zwierzęta .

Promieniowanie Słońca: frakcje UV, światło widzialne, IR-oddziaływanie na zwierzęta. Ozon

Kryteria oceny dobrostanu - behawioralne, fizjologiczne, zdrowotne, ekonomiczne zoohigieniczne

Pomieszczenia dla zwierząt w aspekcie dobrostanu zwierząt - wymagania

Kształtowanie mikroklimatu w pomieszczeniach dla zwierząt. Rodzaje wentylacji

Wykorzystanie zwierząt w badaniach naukowych

Dobrostan zwierząt laboratoryjnych

Ćwiczenia:

Komfort termiczny pomieszczenia.

Dekalorymetria i anemometria

Psychrometria i higrometria

Luksometria

Konimetria.

Szkodliwe domieszki gazowe w budynkach inwentarskich.

Podstawy projektowania wentylacji w budynku inwentarskim. (2x)

Ocena zoohigieniczna budynku inwentarskiego/zwierzętarni (2x)

Literatura:

"T. M. Janowski: „Zoohigiena”

L. Wolski: „Mikroklimat w budynkach inwentarskich”

R. Kołacz, Z. Dobrzański: „ Higiena i dobrostan zwierząt gospodarskich"

Kośla T. Metodyka badań z higieny zwierząt i prewencji weterynaryjnej

Efekty uczenia się:

W ramach przedmiotu student zostaje zapoznany z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi utrzymania zwierząt w warunkach dobrostanu zgodnie z zasadami higieny zwierząt i środowiska hodowlanego. Studenci zapoznają się z kryteriami oceny dobrostanu oraz poznają metody jego oceny, zwłaszcza w odniesieniu do warunków utrzymania.

Metody i kryteria oceniania:

Dla zaliczenia przedmiotu należy uzyskać ocenę pozytywną zarówno z części wykładowej jak i ćwiczeń. Na ocenę pozytywną student powinien uzyskać min. 60% maksymalnej punktacji. Forma zaliczenia: cześć wykładowa- forma pisemna; część ćwiczeniowa - zaliczenie pisemne i zaliczenie części praktycznej

Udział w końcowej ocenie : egzamin 60% - ćwiczenia 40%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 22 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Tombarkiewicz
Prowadzący grup: Marcin Lis, Krzysztof Pawlak, Barbara Tombarkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 22 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Tombarkiewicz
Prowadzący grup: Marcin Lis, Krzysztof Pawlak, Barbara Tombarkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 22 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Tombarkiewicz
Prowadzący grup: Barbara Tombarkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 22 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Tombarkiewicz
Prowadzący grup: Marcin Lis, Barbara Tombarkiewicz, Magdalena Trela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)