Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizjologia zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.4s.FIZ.SL.HBIOY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizjologia zwierząt
Jednostka: Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Student nabędzie podstawową wiedzę o procesach życiowych zachodzących w organizmie kręgowców. Szczególna uwaga poświęcona będzie rozumieniu praw kierujących funkcjonowaniem zdrowego organizmu oraz prawidłowemu definiowaniu homeostazy i badaniu jej roli w organizmie zwierząt i człowieka.

Fizjologia zwierząt będzie oparta na przeglądzie najnowszej wiedzy o prawidłowej czynności organizmów zwierząt i człowieka. Omawiana będzie czynność układów: nerwowego, krążenia, mięśniowego, oddechowego, pokarmowego, wydalniczego i rozrodczego. Charakteryzowane będą procesy: homeostaza, odporność, termoregulacja, rytmy i cykle biologiczne.

Pełny opis:

1. Komórki i ich funkcje. Fizjologia błon komórkowych – 2 h

2. Odporność. Choroby autoimmunologiczne – 2 h

3. Centralny układ nerwowy – 2 h

4. Zmysły część I - oko, ucho – 2 h

5. Zmysły część II - ból, smak, węch – 2 h

6. Fizjologia trawienia. Wchłanianie – 2 h

7. Czynniki wzrostowe – 2 h

8. Fizjologia wzrostu – 2 h

9. Fizjologia gospodarki wodnej – 2 h

10. Fizjologia ciąży i porodu – 2 h

11. Fizjologiczna rola tkanki tłuszczowej – 2 h

12. Fizjologia mięśni – 2 h

13. Neurofizjologia zachowań i pamięci – 2 h

14. Fizjologia laktacji – 2 h

15. Fizjologia oddychania -2 h

Ćwiczenia

1. Procesy krwiotwórcze. Roztwory Izo-i anizotoniczne. Dyfuzja, osmoza, hemoliza.

2. Liczba hematokrytowa, rola osocza krwi i leukocytów. Rozmaz krwi.

3. Rola erytrocytów. Oznaczanie hemoglobiny. Krzepnięcie krwi.

4. Odporność. Grupy krwi.

5. Budowa układu krążenia. Krążenie krwi – demonstracja dużego i płucnego obiegu krwi.

6. Ciśnienie krwi. Pomiar ciśnienia krwi.

7. Budowa układu nerwowego. Przewodzenie w nerwie. Synapsy. Odruchy i łuki odruchowe.

8. Budowa i funkcje układu wegetatywnego, próg bólowy.

9. Mięśnie poprzecznie prążkowane, mięśnie gładkie.

10. Budowa układu trawiennego. Trawienie w jamie gębowej. Trawienie w jamie gębowej. Trawienie w żołądku i w jelitach.

11. Endokrynologia – gruczoły dokrewne; budowa i funkcja.

12. Oddychanie i spirometria.

13. Budowa i funkcja układu wydalniczego. Procesy tworzenia moczu fizjologicznego i patologicznego.

14. Metabolizm, podstawowa przemiana materii, witaminy .

Literatura:

1.Fizjologia zwierząt, Red. T. Krzymowski i J. Przała, 2015, PWRiL,

2.Fizjologia człowieka w zarysie, W. Traczyk, PZWL

3.Fizjologia zwierząt z elementami anatomii, Red. L. Dusza. Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, 2001

4.Fizjologia, W.F. Ganong, PZWL Warszawa, 2007

Efekty uczenia się:

Wiedza: Podstawowa wiedza o fizjologicznej regulacji procesów zachodzących w organizmie zwierzęcym.

Umiejętności: Zastosowanie posiadanej wiedzy do poszukiwania odpowiednich publikacji, pisania prac, umiejętność dostosowania testów diagnostycznych do właściwych parametrów fizjologii

Kompetencje: do pracy w laboratorium badawczym, przekazywanie wiedzy z zakresu fizjologii w ograniczonym zakresie

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny po uzyskaniu zaliczenia z ćwiczeń

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia.

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0), ponad dobrej (4,5) i bardzo dobrej (5,0).

Praktyki zawodowe:

nie są wymagane

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)