Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Endokrynologia ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.4s.ENDOG.SI.HZOPY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Endokrynologia ogólna
Jednostka: Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych pojęć nowoczesnej endokrynologii. Charakterystyka gruczołów wewnętrznego wydzielania: przysadka mózgowa, szyszynka, tarczyca, przytarczyce, trzustka, nadnercza, gonady. Funkcjonowanie osi podwzgórze-przysadka-gruczoł obwodowy. Hormonalna regulacja: cyklu płciowego, laktacji, gospodarki wodno-mineralnej i cukrowej. Rytmy biologiczne.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1.Podstawowe zagadnienia z genetycznej kontroli syntezy hormonów.

2.Mechanizm działania hormonów białkowych i steroidowych. Receptory.

3.Zarys neuroendokrynologii. Podwzgórze i przysadka.

4.Endokrynna regulacja rozrodu.

5.Hormony regulujące metabolizm.

6.Hormonalne czynniki wzrostowe.

7.Hormony wpływające na gospodarkę wodno-mineralną.

8.Neuroimmunoendokrynne mechanizmy regulacji w organizmie.

Tematyka ćwiczeń:

1.Wprowadzenie do endokrynologii. Gruczoły endokrynne i ich hormony.

2.Charakterystyka hormonów-budowa, synteza, sekrecja.

3.Mechanizmy działania hormonów.

4.Neuroendokrynologia, podwzgórze, przysadka.

5.Regulacja procesów wzrostowych przez hormon wzrostu i czynniki wzrostowe.

6.Funkcja hormonów tarczycy.

7.Trzustka endokrynna i endokrynologia cukrzycy.

8.Hormony przewodu pokarmowego.

9.Hormonalna regulacja apetytu.

10.Homeostaza wapnia – parathormon, kalcytonina, witamina D3.

11.Rola hormonów kory nadnerczy.

12.Katecholaminy-hormony rdzenia nadnerczy.

13.Endokrynologia rozrodu samic.

14.Endokrynologia rozrodu samców.

15.Endokrynologia środowiska-chemiczne czynniki.

Literatura:

1. Podstawy endokrynologii (autorzy: C. Brook i N. Marshall). Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław.

2. Zarys Fizjologii Człowieka, Władysław Traczyk.

3. Krystyna Koziec. Fizjologia zwierząt. Rozdział 3: Wydzielanie wewnętrzne. (T. Krzymowski i J. Przała - red.) PWRiL, Warszawa.

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

1.Podstawowe zagadnienia endokrynologii.

2.Interakcje układu hormonalnego z układem nerwowym i immunologicznym.

3.Wpływ hormonów na funkcje fizjologiczne organizmu.

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

1.Zastosować posiadaną wiedzę do poszukiwania publikacji naukowych.

2.Dostosować testy diagnostyczne do właściwych parametrów endokrynnych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent:

1.Jest świadom odpowiedzialności za zdrowie i życie swoje i grupy w laboratorium przy pracy ze stężonymi chemikaliami.

2.Potrafi pracować w grupie w laboratorium.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia: Obecność na ćwiczeniach, pozytywne zaliczenie z ćwiczeń.

Wykłady: Zaliczenie na ocenę, po otrzymaniu zaliczenia z ćwiczeń.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)