Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Hodowla drobiu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.4s.DRO.NI.HZONZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hodowla drobiu
Jednostka: Katedra Rozrodu, Anatomii i Genomiki Zwierząt
Grupy: Zootechnika niestacjonarne I stopnia IV sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Słuchacze przedmiotu zdobywają kompleksową wiedzę dotyczącą biologicznych cech ptaków domowych, omawiana jest klasyfikacja i charakterystyka ras drobiu, dziedziczenie cech jakościowych i ilościowych oraz metody genetycznego doskonalenia. Przedmiot obejmuje także tematykę prowadzenia stad reprodukcyjnych kur mięsnych i nieśnych, a także podstawy chowu kaczek, gęsi, indyków, przepiórek i perlic.

Studenci oceniają jakość jaj konsumpcyjnych i wylęgowych, uczą się technologii lęgów sztucznych oraz technik odchowu ptaków. Biorą udział w praktycznych zajęciach dotyczących rozrodu ptaków, wydajności rzeźnej kurcząt brojlerów i dysekcji.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

Cechy biologiczne ptaków, wykorzystanie ich znajomości w produkcji drobiarskiej.

Klasyfikacja i charakterystyka ras drobiu.

Dziedziczenie najważniejszych cech jakościowych i ilościowych u drobiu. Cechy sprzężone z płcią, autoseksing. Metody genetycznego doskonalenia drobiu.

Prowadzenie stad reprodukcyjnych kur mięsnych. Pozyskiwanie mięsa kurcząt brojlerów

Prowadzenie stad reprodukcyjnych kur nieśnych. Pozyskiwanie jaj konsumpcyjnych.

Podstawy chowu kaczek.

Podstawy chowu gęsi. Specyfika produkcji mięsa gęsiego.

Podstawy chowu indyków, przepiórek i perlic.

Tematyka ćwiczeń:

Budowa jaja. Ocena jakości jaj konsumpcyjnych i wylęgowych.

Technologia lęgów sztucznych.

Odchów ptaków grzebiących i wodnych. Warunki utrzymania i pielęgnacja ptaków dorosłych.

Rozród ptaków domowych. Pozyskiwanie nasienia.

Ocena wydajności rzeźnej kurcząt brojlerów. Dysekcja.

Literatura:

Podstawowa

Hodowla i użytkowanie drobiu. Praca zbiorowa pod redakcja J. Jankowskiego. PWRiL, Warszawa 2012.

Mailyan E. Sygnały indyków. APRA, Bydgoszcz 2021.

Jamroz D., Potkański A. Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. Praca zbiorowa. PWN. Warszawa 2001.

Uzupełniająca

Mazanowski A. Nowoczesna produkcja kurcząt brojlerów. Pro Agricola, Gietrzwałd 2011.

Mazanowski A. Hodowla i chów gęsi. APRA, Bydgoszcz 2012.

Czasopisma: Polskie drobiarstwo, Hodowca drobiu, Indyk polski, Wiadomości drobiarskie

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

postawowe typy użytkowe i rasy drobiu.

zasady prowadzenia pracy hodowlanej w stadach różnych gatunków drobiu.

przebieg produkcji mięsa różnych gatunków drobiu (kury mięsne, indyki, gęsi, kaczki).

przebieg produkcji jaj konsumcyjnych.

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

ocenić jakość jaj i mięsa drobiu.

przeprowadzać lęgi drobiu.

przeprowadzać wychów i odchów oraz produkcję jaj konsumpcyjnych i mięsa ptaków domowych

przeprowadzać reprodukcję w stadach drobiu.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

wykazywania odpowiedzialności za użytkowane ptaki, ich dobrostan oraz produkcję żywności zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i przestrzegania dbałości o środowisko naturalne.

oceny ryzyka i skutków wykonywanej działalności związanej z użytkowaniem zwierząt i produkcją żywności

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia: Na ocenę pozytywną należy zaliczyć poszczególne ćwiczenia laboratoryjne oraz prawidłowo odpowiedzieć na co najmniej połowę pytań kolokwium zaliczeniowego.

Egzamin w formie odpowiedzi pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić prawidłowych odpowiedzi na co najmniej połowę pytań; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 60%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia projektowe, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Andres
Prowadzący grup: Krzysztof Andres, Małgorzata Gumułka, Marcin Lis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia projektowe, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Andres
Prowadzący grup: Krzysztof Andres, Małgorzata Gumułka, Barbara Kij-Mitka, Marcin Lis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia projektowe, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Andres
Prowadzący grup: Krzysztof Andres, Małgorzata Gumułka, Marcin Lis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia projektowe, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Andres
Prowadzący grup: Krzysztof Andres, Małgorzata Gumułka, Marcin Lis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)