Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Hodowla bydła

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.4s.BYD.NI.HZONZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hodowla bydła
Jednostka: Katedra Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt
Grupy: Zootechnika niestacjonarne I stopnia IV sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie zaznajomić studentów z zasadami chowu i hodowli bydła. Omówione zostaną rasy bydła oraz kierunki użytkowania i systemy utrzymania różnych kategorii bydła, metody oceny użytkowości mlecznej, mięsnej i rozpłodowej a także praca hodowlana w stadzie.

Pełny opis:

Wykłady:

Pochodzenie i udomowienie bydła

Gospodarcze znaczenie chowu i hodowli bydła.

Perspektywy hodowli bydła w kraju i na świecie.

Typy konstytucyjne i użytkowe bydła.

Przydatność ras bydła do mlecznego użytkowania

Mięsne rasy bydła.

Ocena użytkowości mlecznej bydła

Laktacja u krów.

Czynniki wpływające na wydajność i skład mleka krów.

Czynniki wpływające na jakość mleka

Ocena użytkowości mięsnej bydła

Czynniki wpływające na zdolność opasową

Wartość rzeźna bydła.

Wybrane zagadnienia rozrodu bydła.

Praca hodowlana w stadzie bydła.

Metody hodowlane w doskonaleniu bydła

Krzyżowanie towarowe bydła

Ocena wartości hodowlanej bydła ras mlecznych i mięsnych.

Programy hodowlane dla bydła ras mlecznych i mięsnych.

Stan i organizacja hodowli bydła w Polsce.

Ćwiczenia:

Ogólny i szczegółowy pokrój bydła.

Określanie wieku, masy ciała, pomiary zoometryczne.

Ocena pokroju, ćwiczenia praktyczne w oborze.

Metody oceny pokroju, obliczanie indeksów pokrojowych.

Ocena zdolności wydojowej krów.

Higiena pozyskiwania mleka, sposoby doju.

Systemy doju mechanicznego, pokaz doju - ćwiczenia praktyczne w oborze.

Wskaźniki użytkowości mlecznej krów - ocena przebiegu laktacji.

Wskaźniki reprodukcji bydła - ocena reprodukcji stada.

Żywienie cieląt i jałowizny - układanie dawek pokarmowych.

Żywienie krów mlecznych - układanie dawek pokarmowych.

Żywienie bydła opasowego - układanie dawek pokarmowych.

Żywienie buhajów rozpłodowych - układanie dawek pokarmowych.

Baza paszowa dla poszczególnych grup wiekowych i produkcyjnych bydła.

Pomieszczenia dla bydła, systemy utrzymania, wymogi sanitarno-zoohigieniczne - ćwiczenia praktyczne.

Ocena użytkowości mlecznej bydła.

Ocena użytkowości mięsnej bydła.

Ocena użytkowości w stadach bydła mięsnego

Sposoby identyfikacji zwierząt. Rozdanie i omówienie założeń do projektu.

Ocena przydatności opasowej i wartości rzeźnej bydła.

Warunki wpisu bydła mlecznego do ksiąg.

Literatura:

Podstawowa:

1. Litwińczuk Z., Szulc T. Hodowla i użytkowanie bydła. PWRiL, 2005.

2. Węglarz A. Hodowla bydła Wyd. AR w Krakowie 2003.

3. Grodzki H. Hodowla i użytkowanie zwierząt gospodarskich, SGGW Warszawa, 2005.

Uzupełniająca:

1.Guliński P. Bydło domowe. PWN, 2017.

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

-metody i efekty pracy hodowlanej

-zakres chowu i hodowli bydła, zarówno w odniesieniu do mlecznego i mięsnego kierunku użytkowania

-podstawowe technologie produkcji mleka i żywca wołowego

-szczegółowe zasady chowu i hodowli bydła

-czynniki wpływające na efektywność produkcji mleka i żywca wołowego

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

-dokonać wyboru odpowiedniej rasy bydła w zależności od kierunku produkcji.

-dostosować system utrzymania i żywienia do wymagań kategorii wiekowych i produkcyjnych bydła.

-posługiwać się dokumentacją hodowlaną w zarządzaniu stadem bydła.

-wykonać projekt fermy bydła mlecznego lub mięsnego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent jest gotów do:

-rozwiązywania problemów dotyczących prac projektowych, jak również własnych działań w zakresie studiowanego kierunku

-kreatywnego działania w pracy zespołowej a także przewodzenia grupie pełniąc w niej różne role

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady

Egzamin w formie pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 50% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania testowe; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 60%.

Ćwiczenia

Na ocenę pozytywną należy prawidłowo i odpowiedzieć na 60% pytań z kolokwium zaliczeniowego; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń i projektu w ocenie końcowej wynosi 40% .

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 40 godzin więcej informacji
Ćwiczenia projektowe, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Węglarz, Justyna Żychlińska-Buczek
Prowadzący grup: Michał Kmiecik, Andrzej Węglarz, Justyna Żychlińska-Buczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 40 godzin więcej informacji
Ćwiczenia projektowe, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Węglarz, Justyna Żychlińska-Buczek
Prowadzący grup: Andrzej Węglarz, Justyna Żychlińska-Buczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 40 godzin więcej informacji
Ćwiczenia projektowe, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Węglarz, Justyna Żychlińska-Buczek
Prowadzący grup: Andrzej Węglarz, Justyna Żychlińska-Buczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 40 godzin więcej informacji
Ćwiczenia projektowe, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Węglarz, Justyna Żychlińska-Buczek
Prowadzący grup: Andrzej Węglarz, Justyna Żychlińska-Buczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)